Nieuws - 10 september 1998

Nieuws Voorpagina

Nieuws Voorpagina

Nieuws Voorpagina
LUW legt zich niet neer bij bezuinigingen
De LUW zal zich niet neerleggen bij de bezuinigingen die het ministerie van Landbouw dreigt op te leggen. Dat zei rector prof. dr Cees Karssen bij de opening van het academisch jaar op 7 september
Het college van bestuur is het ten principale niet eens met de rekenmethode van het ministerie. Het betekent een ernstige discrepantie tussen onze financiering en die van andere universiteiten. Ik verzeker u dat we een intensief debat zullen voeren met de nieuwe minister van LNV over deze bezuinigingsplannen.
Volgens Karssen zijn de MSc-studenten en het aantal promovendi ten onrechte niet meegenomen in de ministeriele berekeningen. Onwillekeurig dringt zich de vraag op of de liefde van LNV voor de LUW zich niet wat erg eenzijdig uit in kastijding. Het kind mag er natuurlijk niet aan overlijden. Volgens Karssen zet het paarse kabinet de toekomst van het kennisland Nederland op het spel door niet te investeren in het hoger onderwijs
De dreigende bezuiniging van twintig miljoen die het ministerie de LUW wil opleggen, kan volgens Karssen niet op het onderwijs worden afgewenteld. Het staat voor ons buiten elke discussie dat undergraduate onderwijs absoluut essentieel is voor onze universiteit en dus veel belangstelling nodig heeft. Als dat betekent dat het meer tijd vereist en ten koste gaat van het onderzoek, dan zal dat toch moeten. Een universiteit zonder studenten doet tenslotte ook geen onderzoek meer. Bezuinigingen op het onderwijs sloot Karssen echter niet uit. Hij denkt dat het Wageningse onderwijs nog efficienter en minder luxe kan
Karssen verontschuldigde zich bij de werknemers van de LUW voor de hoge werkdruk. Er moeten de komende jaren volgens hem keuzes gemaakt worden om de taken van departementen in overeenstemming te brengen met het beschikbare budget. We kunnen met slinkende middelen niet alles blijven doen. Dat betekent dat we pijnlijke keuzes moeten maken. Bedenk echter wel dat geen keuzes maken nog pijnlijker gevolgen zal hebben. (KVe)
Meer SSHW-woningen voor aio's
De Stichting Sociale Huisvesting Wageningen (SSHW) heeft vijf woningen en vijf parkeerplaatsen gekocht aan de Kloostersteeg in Wageningen. De woningen zijn in de eerste plaats bestemd voor assistenten en onderzoekers in opleiding (aio's en oio's) en worden nog dit jaar opgeleverd
Dat wonen in de binnenstad voor deze doelgroep aantrekkelijk is, blijkt volgens de SSHW uit het grote aantal inschrijvingen van aio's en oio's voor de zeventien appartementen in het naastgelegen Pedelgebouw. Dit voormalig gebouw Studentenzaken van de LUW is op 9 september geopend en wordt volledig verhuurd aan promovendi. (WRe)
Opleidingen LUW moeten breder
De LUW moet brede ingenieurs gaan opleiden. Dat zei onderwijsdirecteur prof. dr ir Bert Speelman in zijn rede tijdens de opening van het academisch jaar. De opening stond dit jaar geheel in het teken van het onderwijs. Prof. dr ir Rudy Rabbinge pleitte in zijn rede voor de oprichting van een Wagenings postgraduate college, waarin de onderzoeksinstituten hun aio-onderwijs bundelen
Speelman vindt dat de door hem geleide herstructurering van het onderwijs, Onderwijs 2000, te weinig heeft opgeleverd. In de vijfjarige opleidingen is plaats ingeruimd voor een beroepsvoorbereidend blok. Dat is toch bepaald een mindere uitkomst dan waar ik op had gehoopt.
Hij wil het huidige trechtervormige onderwijsmodel, waarbij opleidingen breed starten en steeds verder specialiseren, volgend jaar ter discussie stellen. Ook wil Speelman af van het door hem verafschuwde verdeelmodel voor het onderwijs. Dat model dat mensen opjaagt en geen rust geeft aan docenten voor innovatie en teamwork. Hij wil het geld gaan verdelen op basis van afspraken met de departementen
Speelman wil in de toekomst vaker onderwijs gaan inkopen bij andere universiteiten. Het is volgens hem niet efficient om alles zelf in huis te hebben. Er bestaat tenslotte vandaag de dag zoiets als just in timelevering. Hij vindt dat de universiteit bij bezuinigingen ervoor moet kiezen bepaalde afdelingen te sluiten. Laten wij de moed opbrengen om met precisie op de juiste plaatsen te snijden, voordat anderen het botte zwaard hanteren.
Prof dr ir Rudy Rabbinge pleitte in zijn rede voor bundeling van het Wageningse tweede-faseonderwijs in een postgraduate college. Het bundelen van de aio-opleidingen van de onderzoeksinstituten zou de internationale concurrentiepositie van Wageningen op het gebied van promotieonderzoek versterken. Nu het aantal studenten afneemt, is zo'n college de belangrijkste kurk voor WUR in de nabije toekomst.
Volgens Rabbinge kan het aantal promovendi, gezien het aantal aanvragen en het gemak waarmee financiering wordt gevonden, de komende tijd stijgen van 150 tot zo'n tweehonderd per jaar. Voorwaarde is wel dat door samenwerking met DLO de begeleidingscapaciteit op peil blijft. Door reorganisaties is het aantal begeleiders drastisch afgenomen. (KVe)