Nieuws - 27 augustus 1998

Nieuws Voorpagina

Nieuws Voorpagina

Nieuws Voorpagina
Ministerie wil 20 miljoen bezuinigen op LUW
Het ministerie van LNV wil de komende vier jaar zo'n twintig miljoen gulden op de Landbouwuniversiteit bezuinigen. Het onderwijs van de LUW moet vijftien miljoen inleveren. Deze bezuiniging is uitgerekend tijdens de kabinetsformatie van Paars II en wordt naar verwachting gepresenteerd op Prinsjesdag, 15 september
De bezuiniging van twintig miljoen wordt bevestigd door beleidsambtenaren van de universiteit op basis van informatie van het ministerie van LNV, voor zover nu bekend. Het ministerie wil de cijfers bevestigen noch ontkennen, omdat het pas officieel met cijfers naar buiten treedt op Prinsjesdag, als het de begroting 1999 presenteert
Voor zover nu bekend krijgt de universiteit een algemene efficiency-korting aan de broek, die in vier jaar oploopt tot vijf miljoen. Het leeuwendeel is echter een korting van vijftien miljoen gulden op het onderwijs van de universiteit. Deze bezuiniging is volgens het nieuwe kabinet nodig om de (hoge) onderwijskosten van de LUW in overeenstemming te brengen met die van de technische universiteiten
De landbouwkundige onderzoeksinstituten van DLO, de andere grote partner in Wageningen Universiteit en Researchcentrum (WUR), moeten vier a vijf miljoen gulden inleveren in de komende vier jaar, vanwege de algemene efficiency-korting
Tijdens de kabinetsformatie hing het Wageningse kenniscentrum nog een grotere korting boven het hoofd. Het ministerie van Financien stelde in juni de kabinetsformateurs voor om 85 miljoen gulden op Wageningen UR te bezuinigen. In een memo wees Financien op het advies van Bram Peper over Wageningen van drie jaar geleden. Integratie van LUW en DLO kan op termijn leiden tot besparingen van vijftig a honderd miljoen gulden, citeerde Financien Peper met instemming
Ambtenaren van het ministerie van Landbouw, waarmee Financien de mogelijke besparingen technisch had afgestemd, tekenden echter aan dat de voorgestelde bezuiniging van 85 miljoen het fusieproces van LUW en DLO tot het kenniscentrum Wageningen zal blokkeren. Onder druk van Tweede-Kamerleden en Wageningse bestuurders zagen de informateurs vervolgens af van deze korting. Ook de geopperde korting van dertig miljoen gulden op het praktijkonderzoek, dat onderdeel moet worden van Wageningen UR, gaat om deze reden niet door
De korting op het onderwijs van de universiteit ligt politiek minder gevoelig. Al enige jaren is politiek Den Haag ervan overtuigd dat de LUW te veel geld krijgt, gelet op de daling van het aantal studenten
De korting van vijftien miljoen gulden staat vermeld in een notitie aan de kabinetsformateurs van de hoogste ambtenaren van de ministeries van Landbouw, Onderwijs en Financien. Zij berekenden in juni mogelijke besparingen bij een eventuele overheveling van het agrarisch onderwijs van het ministerie van Landbouw naar dat van Onderwijs
In de notitie vergelijken de ambtenaren de onderwijsinkomsten van de LUW met die van de technische universiteiten in Delft, Twente en Eindhoven. Een gemiddelde student aan de technische universiteiten kost volgens de notitie tienduizend gulden, een student aan de LUW kost dertienduizend. De hogere kostprijs per student aan de LUW (drieduizend gulden) maal het aantal studenten (vijfduizend) leidt tot de korting van vijftien miljoen
Letterlijk schrijven de hoogste ambtenaren: In de afgelopen jaren is het aantal studenten aan de LUW afgenomen, zonder dat hiervoor het budget van de LUW dienovereenkomstig naar beneden is bijgesteld. Deze tendens heeft geleid tot een relatief hoge bekostiging van de LUW ten opzichte van de andere universiteiten. Tijdens de formatie is uit dien hoofde de gedachte geopperd dat op de LUW vijftien miljoen gulden bezuinigd kan worden.
Onderwijsdirecteur prof. dr Bert Speelman van Wageningen UR heeft felle kritiek op de aangekondigde korting. Als we dan toch worden vergeleken met de technische universiteiten, wil ik wel dat dat eerlijk gebeurt. Wij krijgen bijvoorbeeld geen apart budget voor promoties, andere universiteiten wel. Wij krijgen geen budget voor onze buitenlandse studenten, Delft volgens mij wel. Wij willen worden afgerekend volgens het Stabek-model dat ook voor de andere universiteiten geldt. Als dan blijkt dat we lager uitkomen, het zij zo. Maar als blijkt dat we nu krijgen waar we recht op hebben, is het natuurlijk een buitengewoon onterechte aanslag op ons budget. (ASi/KVe)
Koningin opent nieuwe DLO-gebouwen
Op 11 september zal Koningin Beatrix de twee nieuwe gebouwen van het IBN-DLO en het SC-DLO aan de Droevendaalsesteeg openen. De koningin zal geen lintje doorknippen, maar met plaatsing van drie glasplaten in de verbindingsgang tussen de twee gebouwen een verbinding creeren in de symbolische kleuren groen (natuur), blauw (water) en rood (stad). Dit idee van een DLO-medewerker is vormgegeven door het Amsterdamse ontwerpbureau Baars. De gebouwen zijn een ontwerp van Gunther Behnisch, beroemd van het door hem ontworpen Olympische dorp in Munchen, en zijn zoon Stefan
De koningin zal om 10 uur op het terras van SC-DLO worden ontvangen door burgemeester Jaap Sala van Wageningen, de Gelderse commissaris van de koningin Jan Kamminga en prof. dr Cees Veerman, voorzitter van de raad van bestuur van WUR. Daarna volgt de presentatie van een boek over de architectuur van beide gebouwen en een rondleiding door de instituten
De aanwezigheid van de koningin bij de opening symboliseert volgens DLO de toenemende belangstelling van het koninklijk huis voor onderzoek op het gebied van natuur, biodiversiteit, water- en bodembeheer, landschap, ruimtelijke inrichting en milieu. (MWo)
Gezondheidsraad wil verbod op antibiotica in veevoer
De Gezondheidsraad wil op langere termijn een verbod op het toevoegen van alle antibiotica aan veevoer. Op kortere termijn wil hij een verbod op de antibiotica in het veevoer die de humane geneeskunde gebruikt bij de behandeling van bacteriele infecties. Dit blijkt uit het advies Toepassing van Antimicrobiele Groeibevorderaars, dat de raad op 26 augustus uitbracht
In de dierhouderij wordt jaarlijks zo'n 250 ton antibiotica toegevoegd aan veevoer om de vertering van het voer en de groei van de dieren te verbeteren. Deze groeibevorderaars of voerbespaarders leveren een substantiele bijdrage aan het totale gebruik van antibiotica, zo concludeert de raad. Bij bestrijding van acute dierziekten schrijven dierenartsen zo'n driehonderd ton antibiotica voor, in de humane geneeskunde wordt zo'n tachtig ton gebruikt
Het gebruik van antibiotica in de geneeskunde en de dierhouderij zorgt ervoor dat steeds meer ziekteverwekkers resistent worden tegen een of meer antibiotica. Als straks bepaalde ziekteverwekkers niet meer zijn te behandelen omdat ze resistent zijn tegen alle beschikbare antibiotica, kan dat een groot probleem worden voor ziekenhuizen waar de infectiedruk groot is
Voorstanders van antibiotica in veevoer wezen er de afgelopen maanden in landbouwbladen op dat niet is aangetoond dat groeibevorderaars in veevoer bijdragen aan de resistentie-problematiek in de humane geneeskunde. Maar de raad meent dat er voldoende aanwijzingen zijn om aan te nemen dat dit wel zo is
Zowel in het laboratorium als in het veld, schrijft de raad, is aangetoond dat resistentiegenen van bacterien van landbouwhuisdieren worden overgedragen naar ziekteverwekkers van de mens. Ook is voldoende aangetoond dat overdracht van resistente bacterien van dier naar mens plaatsvindt.
Het pleidooi van de Gezondheidsraad staat niet op zichzelf. In april sprak de Gezondheidsraad in Engeland zijn zorg uit over het overvloedig gebruik van antibiotica in de dierhouderij. In diezelfde maand nam het Europese parlement een motie aan waarin het pleit voor een verbod op antibiotica in het veevoer. Landbouwcommissaris Fischler laat nu uitzoeken wat de consequenties van zo'n verbod zijn en welke alternatieven er voor de dierhouderij zijn
Bij alternatieven denkt men bijvoorbeeld aan voer dat is verrijkt met melkzuurbacterien. Onderzoekers veronderstellen dat melkzuurbacterien de darmflora en daarmee de vertering en de groei positief beinvloeden. Andere opties zijn verrijking van het veevoer met organische zuren, met enzymen of met kleine, niet verteerbare koolhydraatjes. Deze laatste zouden de groei van melkzuurbacterien bevorderen, omdat alleen melkzuurbacterien ze kunnen afbreken
Veevoerfabrikant Hendrix en Albert Heijn zijn dit jaar een proef gestart met dertig varkenshouders. Hun volwassen vleesvarkens krijgen alleen nog voer zonder antibiotica. Volgens woordvoerder ir Henk van Kuyk van Hendrix zijn de eerste resultaten hoopgevend: de varkens lijken niet minder goed te groeien of eerder ziek te worden. Maar, relativeert hij meteen, het weer is het afgelopen half jaar gunstig geweest en de varkenshouders die aan het experiment meedoen, zijn de goede managers. Minder goede managers zijn waarschijnlijk afhankelijker van antibiotica in het voer. (MHs, foto GyA)