Nieuws - 6 augustus 1998

Nieuws Voorpagina

Nieuws Voorpagina

Nieuws Voorpagina
Kabinet vindt Wageningse student te duur
Het nieuwe kabinet vindt de Wageningse student te duur. Het regeerakkoord meldt dat de komende vier jaar de financiering van de Landbouwuniversiteit in overeenstemming zal worden gebracht met die van andere technische universiteiten. Hiermee wordt een oude discussie opgerakeld; vrijwel elk jaar rondom de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij roeren kamerleden of het ministerie dit thema aan. Het Kenniscentrum Wageningen in wording is verder gevrijwaard van bezuinigingen; de efficiency-winst wordt niet opgeslokt door Financien
Op de universiteit is met enige verbazing kennis genomen van de paragraaf uit het regeerakkoord. Een woordvoerder van Financiele en economische zaken stelt dat de manier waarop de bijdrage per student voor de Landbouwuniversiteit wordt berekend niet verschilt van die voor de andere universiteiten. Dat de uitkomst wat hoger lijkt uit te vallen, doet daaraan niets af. De discussie zal opnieuw worden aangegaan, zo verwacht hij
Dr ir Peter Booman kan nog geen officiele reactie namens de raad van bestuur geven: de zaak wordt nog bestudeerd. Hij is vooral verheugd over het behoud van de efficiency-winst. Even dreigde die tijdens de kabinetsformatie verloren te gaan. Tijdens de onderhandelingen was het begerig oog gevallen op de honderd miljoen gulden die genoemd was door de grondlegger van de fusie tussen de Dienst Landbouwkundig Onderzoek en de Landbouwuniversiteit, de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken dr Bram Peper. Hij veronderstelde in zijn nota dat efficiency-winst en schaalvoordelen dat bedrag zouden opleveren. Innemen ervan zou in strijd zijn met eerder afspraken en is voorkomen. De betrekkelijke detailopmerking in het regeerakkoord over de studentenbijdragen voor de Landbouwuniversiteit is ervoor in de plaats gekomen
Wat precies de consequenties kunnen zijn van het voorstel is moeilijk te becijferen, aangezien de berekening van de bijdrage per student bijzonder ingewikkeld is. De bijdrage voor een student aan de technische universiteiten waren in 1996, volgens de modelberekeningen Stabek, 5.493 gulden voor de TU Delft, 5.901 voor de Universiteit Twente, 6.610 voor de TU Eindhoven en 7.947 voor de Landbouwuniversiteit. In totaal was in 1996 een kleine 190 miljoen gulden uitgetrokken voor het universitaire technisch onderwijs
De Landbouwuniversiteit soupeerde in 1996 met 15 procent van de technische studenten 19 procent op van de onderwijsmiddelen voor technische universiteiten. De TU Delft krijgt met 45 procent van de studenten 41 procent van het budget. De berekende kosten per student in 1996 waren voor de vorige landbouwminister, Jozias van Aartsen, overigens aanleiding voor de doorgevoerde korting van drie miljoen gulden op de begroting van dit jaar. Een zekere verevening heeft dus al plaatsgevonden. Als die korting van drie miljoen wordt meegerekend, krijgt de Landbouwuniversiteit 17 procent van het technisch onderwijsbudget
Een woordvoerder van de vereniging van universiteiten, de VSNU, wijst er daarbij op dat de Landbouwuniversiteit haar vaste kosten over een gering aantal studenten moet spreiden, zodat het logisch is dat zij wat duurder uitvalt. Indien de onderwijsbijdrage voor de Landbouwuniversiteit onverhoopt toch wordt teruggebracht tot 15 procent van het totale onderwijsbudget voor technische universiteiten, kost dat maximaal 3,5 miljoen gulden per jaar. Maar in dat geval is het schaalnadeel niet in rekening gebracht. De geruchten in Wageningen dat de korting kan oplopen tot 15 miljoen of zelfs 25 miljoen gulden lijken uit de lucht gegrepen. (SVk/KVe)
De C verdwijnt uit Wageningen URC
Wageningen URC wordt Wageningen UR of WUR. Dat heeft de raad van bestuur eind juli definitief besloten. Voluit wordt de naam van het Wageningse kenniscentrum: Wageningen Universiteit en Researchcentrum. Overigens hoeft de afkorting niet voortdurend in de namen van de afzonderlijke onderdelen terug te komen, zoals eerder was voorzien. Het Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO) wordt dus niet per se WUR-LEI of LEI-WUR. De bekendheid van de huidige naam kan aanleiding zijn om niets te veranderen en verder zullen markttechnische overwegingen een rol spelen bij de affichering van de WUR-onderdelen. In concreto betekent dat voor het Landbouw-Economisch Instituut dat het in de toekomst door zal gaan als LEI. De Landbouwuniversiteit zal, zo vermoedt voorlichter drs Godelief Nieuwendijk, door het leven gaan als Universiteit Wageningen. In de scholierenwerving was dat al een feit
Rond de zomer van volgend jaar krijgt WUR een nieuwe huisstijl met een nieuw logo. Een projectgroep onder leiding van drs Joost Mogendorff bereidt de briefing voor voor de ontwerper die de LUW inhuurt. Het is mogelijk om binnen een huisstijl de verschillende WUR-onderdelen een eigen accent te geven. Op welke termijn de nieuwe huisstijl compleet is ingevoerd is nog maar de vraag. Nieuwe visitekaartjes en briefpapier zijn op vrij korte termijn te introduceren. De logo's van LUW en DLO prijken echter ook op bijvoorbeeld kopjes en telefoontoestellen. Het ligt niet voor de hand om die allemaal over een jaar de deur uit te doen. (SVk/RvL)
Bakker hoogleraar Nematologie
Dr ir Jaap Bakker is door de raad van bestuur benoemd tot hoogleraar Nematologie. Bakker werkt al als universitair hoofddocent bij het laboratorium voor Nematologie. Zijn onderzoek richt zich vooral op door cysteaaltjes en wortelknobbelaaltjes uitgescheiden stoffen die ervoor zorgen dat plantencellen tot grote omvang doorgroeien en veel cytoplasma aanmaken. Dat zijn voedingscellen voor de aaltjes, maar de planten ondervinden er schade van. Bakker probeert antilichamen te maken die de werking van deze stoffen teniet doen, de zogenaamde plantibodies. Daarnaast doet hij met behulp van DNA-merkers onderzoek naar moleculair-ecologische verwantschappen tussen verschillende haarden van aardappelcystenaaltjes
In Wageningen studeerde Bakker cum laude af in de plantenziektekunde en hij promoveerde, ook cum laude, op het proefschrift Genetic variation in potato cyst nematodes
Bakker is lid van de European Society of Nematologist en van het panel Potato cyst nematodes van de European Plant Protection Organization. (MS)