Nieuws - 11 juni 1998

Nieuws Voorpagina

Nieuws Voorpagina

Nieuws Voorpagina
Raad van bestuur wil andere opzet onderwijs
De raad van bestuur van KCW wil een andere opzet van het onderwijs. Vanaf het studiejaar 2001/2002 worden de bestaande programma's vervangen door driejarige basisopleidingen, gevolgd door een- of tweejarige specialisaties. Dat schrijft het bestuur in het concept van het instellingsplan 1999-2002
De basisopleiding - Bachelors of Science-fase - moet interdisciplinair worden opgezet. Studenten krijgen onderwijs in twee of meer studiegebieden. Tijdens de basisopleiding moeten beta- en gammawetenschappen aan bod komen. De specialisatiefase zal voor een groot deel in het Engels worden verzorgd. Het bestuur wil de bestaande Engelstalige MSc-opleidingen samenvoegen met de Nederlandse opleidingen. Afgestudeerde hbo'ers kunnen ook instromen in de specialisatiefase en zodoende hun ingenieursdiploma halen. De nieuwe opleidingen moeten in 2001 van start gaan
Het bestuur wil dat de opleidingen een grotere samenhang gaan vertonen en niet meer bestaan uit een bundeling van losse vakken. Om dat te bewerkstelligen, wil het bestuur vanaf volgend jaar docententeams instellen die verantwoordelijk worden gesteld voor het verzorgen van delen van de studieprogramma's
De universiteit wilde dit MSc-BSc-model ook in 1994 invoeren, maar die plannen werden gedwarsboomd door minister Ritzen, die niets zag in de nieuwe Professional Masters-opleidingen van de LUW en agrarische hogescholen tezamen
Het bestuur wil extra geld vrijmaken voor het bijscholen van docenten. Verder zal het systeem voor de financiering van het onderwijs uiterlijk in 2000 worden gewijzigd. Onderwijsdirecteur Speelman wil toe naar een model waarbij departementen voor langere tijd een onderwijsbudget krijgen, los van de belangstelling onder de studenten voor een vak, zoals nu het geval is. De nieuwe verdeling zal uitgaan van programma's in plaats van vakken. (KVe)
VVD en D66: Landbouwministerie moet blijven
Het voorstel van de PvdA tijdens de kabinetsformatie om het ministerie van LNV op te heffen en het landbouwonderwijs onder te brengen bij het ministerie van Onderwijs, krijgt niet de steun van de twee andere formatiepartijen, VVD en D66. Het PvdA-voorstel is niet aan de orde bij de besprekingen van de drie formateurs, zodat LUW en DLO onder het landbouwministerie blijven vallen
Het PvdA-voorstel houdt in dat LNV wordt opgeheven en wordt verdeeld over drie andere ministeries. Het landbouwonderwijs, inclusief de LUW, gaat dan naar Onderwijs, de voedselvoorziening naar Economische Zaken en de inrichting van het landelijk gebied naar VROM. DLO zou in deze constructie waarschijnlijk worden gefinancierd door Economische Zaken
De VVD en D66 voelen echter niets voor dit voorstel. De VVD is niet voor; goede argumenten voor de opheffing van LNV ontbreken, stelt VVD-Kamerlid Clemens Cornielje. Het onderbrengen van het landbouwonderwijs bij Onderwijs biedt volgens ons geen voordelen; integendeel, wij willen de rol van Economische Zaken bij het beroepsonderwijs versterken. De LUW is een topinstituut, met de vorming van KCW komt er een centrum van wereldfaam. Dat komt mede door de korte lijnen met de agrarische sector. Waarom mag dat niet meer? Als de LUW bij Onderwijs komt, leidt dat tot financiele risico's voor de universiteit.
D66 is ervan overtuigd dat LNV moet blijven voortbestaan, stelt Kamerlid Pieter ter Veer. Het PvdA-voorstel is een misschatting die niet moet doorgaan. Het landbouwonderwijs moet bij LNV blijven. We hebben de vorming van KCW ingezet, dat is een welbewuste keuze geweest en dat proces moeten we nu niet compliceren.
Ter Veer zat samen met Jozias van Aartsen (VVD), Jan van Zijl (PvdA) en Jaap Jelle Feenstra (PvdA) in de landbouwcommissie die de formateurs heeft geadviseerd. Het PvdA-voorstel is daar niet aan de orde geweest, stellen Cornielje en Ter Veer, en maakt geen deel uit van de onderhandelingen
Het Agrarisch Dagblad meldt dat de formateurs overeenstemming hebben bereikt over een bezuiniging op het ministerie van LNV van tweehonderd miljoen gulden. (ASi)
IBN-directeur Sepers stapt op
Directeur Antoon Sepers van het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN-DLO) heeft op 3 juni met onmiddellijke ingang zijn functie ter beschikking gesteld. Sepers vertrekt bij het IBN om persoonlijke redenen, mede naar aanleiding van de voortgang van de operatie-Visarend. Dat is de reorganisatie bij het IBN-DLO, dat met financiele tekorten kampt. Sepers wil zijn plotselinge vertrek niet toelichten
Het opstappen van Sepers volgde op een gesprek met KCW-voorzitter Cees Veerman. Het KCW-bestuur heeft de leiding van het instituut tijdelijk in handen gegeven van adjunct-directeur Rob Gast en hoopt in september een vervanger voor Sepers te hebben gevonden. In een brief aan het IBN-personeel stelt Veerman dat de hoofdlijnen van de operatie-Visarend niet ter discussie staan en dat er op korte termijn geen fusie komt tussen het IBN en het Staring-centrum. Van deze fusie is pas sprake als beide instituten financieel gezond zijn, aldus Veerman
Over de beweegredenen van Sepers om met onmiddellijke ingang op te stappen - hij zit inmiddels thuis in Arnhem - tasten de IBN-medewerkers in het duister. Twee hardnekkige geruchten doen de ronde, maar volgens IBN-woordvoerder Bert Jansen zijn ze geen van beide steekhoudend
In de eerste versie kreeg Sepers onvoldoende steun van het bestuur om zijn ambitieuze reorganisatie door te voeren. Hij wilde zestig personeelsleden ontslaan en 25 nieuwe aannemen om het IBN klaar te stomen voor de markt. Het reorganisatiebudget van het KCW-bestuur was echter onvoldoende om deze reorganisatie door te voeren
Jansen voert echter aan dat Sepers en het KCW-bestuur juist overeenstemming hadden bereikt over de reorganisatie. Daarbij zouden tot 2001 niet zestig, maar vijftien ontslagen vallen. Dit nieuwe plan kwam van Sepers zelf en was kortgesloten met het bestuur, stelt Jansen. De hoofdlijnen van het plan waren niet veranderd: het aantal afdelingen gaat terug van acht naar drie en een deel van de onderzoeksondersteuning wordt uitbesteed.
Daarbij speelt mee dat de ondernemingsraad van het IBN grote kritiek had op de uitvoering van de reorganisatie en nog niet positief had geadviseerd over de operatie-Visarend. De raad vindt dat de marktverkenning ontbreekt en meent dat Sepers, die nieuwe markten wilde aanboren, te weinig heeft onderzocht of die markten er ook werkelijk zijn
In de tweede versie werpt de fusie tussen het IBN en het Staring-centrum zijn schaduw vooruit. Sepers kreeg niet de gelegenheid om zijn reorganisatie af te ronden, omdat het IBN tijdens de reorganisatie moest fuseren en Sepers niet in aanmerking kwam om het nieuwe fusie-instituut te leiden. Jansen wijst er echter op dat het KCW-bestuur de komende tijd een duidelijke rol ziet voor een IBN-directeur en pas tot een fusie wil overgaan als het IBN financieel gezond is. Dan ben je een paar jaar verder. Het IBN krijgt nu een verandermanager. Die moet eerst het instituut financieel gezond maken, en dan samen met de directeur van het Staring-centrum de fusie voorbereiden. (ook op pag 7) (ASi)