Nieuws - 7 mei 1998

Nieuws Voorpagina

Nieuws Voorpagina

Nieuws Voorpagina
DLO krijgt gebouwen mee voor 120 miljoen
De ministeries van Landbouw en Financien hebben overeenstemming bereikt over de overdracht van de gebouwen van de dienst Domeinen aan DLO. De zelfstandige stichting betaalt 120 miljoen gulden aan Financien
DLO reageert verheugd op de deal tussen de ministeries; in de week voor het akkoord rekende DLO nog op een hoger bedrag voor de gebouwen
Het akkoord tussen de twee ministeries werd op 29 april bekend gemaakt door een enthousiaste minister Van Aartsen, die de officiele oprichting van de stichting KCW in Wageningen kwam bezegelen met een toespraak, een handtekening en een glas champagne. De afspraken met Financien leiden niet tot een lastenverzwaring van enige betekenis voor DLO, aldus Van Aartsen. Het ministerie van LNV schat de lastenverzwaring op zo'n 2,5 miljoen gulden per jaar
De beide ministeries hadden de vervangingswaarde van de DLO-gebouwen vastgesteld op 1,2 miljard gulden, maar rekenden met een economische waarde van vierhonderd miljoen. Dat bedrag wilde Financien aanvankelijk volledig gecompenseerd hebben, maar de onderhandelaars van Landbouw wezen er met succes op dat DLO voor meer dan de helft door de overheid wordt gefinancierd en geen winst mag maken op overheidsopdrachten. Daardoor moesten de kosten voor de gebouwen geheel op de markttarieven worden afgewenteld
Dat marktdeel van de DLO-gebouwen is nu vastgesteld op dertig procent, ofwel 120 miljoen. DLO, die dit bedrag moet lenen, wil de aflossing ervan realiseren door de markttarieven licht te verhogen en interne besparingen door te voeren
De ingewikkelde BTW-problematiek is ook opgelost in het overleg. Het probleem is dat Landbouw geen BTW-opslag op onderzoeksopdrachten geeft, hoewel DLO wel BTW moet afdragen. Landbouw gaat de BTW nu uitkeren en stuurt de rekening door naar het ministerie van Financien, dat dit bedrag de komende drie jaar compenseert. Daardoor leidt de kwestie de komende jaren niet tot lastenverzwaring voor DLO. (ASi)
Lintjes voor Rabbinge en Theijse
Prof. dr ir Rudy Rabbinge, hoogleraar plantaardige productiesystemen van de LUW, is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. LUW-secretaris ir Theo Theijse kreeg ter gelegenheid van Koninginnedag de versierselen behorend bij de Ridder in de Orde van Oranje Nassau
Rabbinge ontving de onderscheiding vanwege zijn grote aantal wetenschappelijke en maatschappelijke functies. Rabbinge was tien jaar lid van Provinciale Staten van Gelderland en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en is sinds 1992 adviseur van de minister van LNV. Voorts is Rabbinge bestuurslid van de vereniging Natuurmonumenten en voorzitter van de Board of Trustees van het International Rice Research Institute op de Filipijnen
Theijse heeft zich ondermeer verdienstelijk gemaakt als voorzitter van de stichting Rijnhal in Arnhem, bestuurslid van de stichting Kennisstad Wageningen en lid van de programmacommissie van de Mid-Gelderse Toekomstverkenningen (ASi)
Bt-mais doodt nuttige insecten
Genetisch gemodificeerd mais met een toxine uit de bacterie Bacillus thuringiensis kan nuttige roofinsectenpopulaties in gevaar brengen. Als larven van het gaasvliegje insecten eten die Bt-mais hebben gegeten, sterven er bijna twee keer zo veel van deze nuttige insecten als normaal. Dit blijkt uit een publicatie van Zwitserse onderzoekers in het blad Entomological Society of America. De Bt-mais is ontwikkeld door het bedrijf Novartis om de schade door maisboorders en bolwormen te beperken
Het gaasvliegje is een algemeen voorkomende natuurlijke vijand die de ziektedruk van allerlei insecten laag houdt. In het Zwiterse onderzoek werden de gaasvlieglarven gevoerd met maisboorders en bolwormen die op hun beurt weer met Bt-mais waren gevoed. 62 Procent van deze larven stierf, terwijl bij de controlegroep, gevoed met Bt-vrije prooi, slechts 37 procent stierf
Ook duurde het langer voordat de larven volwassen werden. De onderzoekers wijten dit aan de blootstelling aan Bt-toxines en aan het feit dat zieke prooi een tekort aan nutrienten bij de larven kan veroorzaken. Deze lange ontwikkelingsduur verkleint in het veld de overlevingskansen van de larven nog sterker
Greenpeace is verontrust over de resultaten van dit onderzoek. Deze negatieve bijeffecten zijn bekend en goed gedocumenteerd bij chemische insecticiden, zoals DDT. Tot nu toe claimden voorstanders van genetische manipulatie dat het onwaarschijnlijk is dat dit ook bij hun genetisch gemanipuleerde gewassen zou gebeuren. Dit geloof in de veiligheid is nu echter niet juist gebleken, schrijft Greenpeace. Ze dringt er bij de Europese Commissie op aan de goedkeuring voor het op grote schaal verbouwen van Bt-mais in te trekken
Zover wil entomoloog prof. dr Joop van Lenteren nog niet gaan, maar hij vindt wel dat dit onderzoek heel vervelende signalen geeft. Er is altijd gezegd dat dit niet zou gebeuren. En de eerste twee keer dat serieus naar het effect van genetische modificatie op natuurlijke vijanden wordt gekeken, levert het negatieve resultaten op. Schots onderzoekers ontdekten eind vorig jaar ook dat genetisch gemodificeerde aardappelen schadelijk kunnen zijn voor lieveheersbeestjes. Van Lenteren vindt daarom dat dringend meer van dit soort onderzoek nodig is. (MS)