Nieuws - 19 maart 1998

Nieuws Voorpagina

Nieuws Voorpagina

Nieuws Voorpagina
Biologie en Moleculaire wetenschappen willen vijfde studiejaar
De studierichtingen Biologie en Moleculaire wetenschappen van de LUW willen gebruik maken van de mogelijkheid die minister Ritzen biedt om betastudies met een jaar te verlengen. Ritzen heeft aan het aanbod de voorwaarde verbonden dat de universiteiten hun lerarenopleidingen onderbrengen in het extra vijfde jaar
Moleculaire wetenschappen was al bezig met het vijfde studiejaar. Een commissie van roc-leden en vertegenwoordigers van het onderwijsinstituut Technologie en voeding hebben reeds een voorstel voor een studieprogramma opgesteld. In het extra vijfde jaar wil het instituut de nadruk leggen op beroepsvaardigheden, zoals presenteren. Een mengsel van harde en zachte vakken, aldus roc-voorzitter prof. dr Colja Laane. Hij vindt het huidige studieprogramma te zwaar. Een deel van de extra tijd wil hij dan ook gebruiken om het studieprogramma te verlichten
Ook de studierichting Biologie wil een extra vijfde jaar. Biologen zouden daardoor een betere kans op de arbeidsmarkt krijgen. De roc heeft volgens secretaris dr Andre van Lammeren nog geen concreet onderwijsprogramma, maar denkt aan meer afstudeervakken en stages, en een afstudeerrichting Wetenschap en beleid
De roc wil eerst meer weten over de financiering van het extra jaar. Van Lammeren denkt niet dat er veel winst te halen is bij de lerarenopleiding; er zijn gemiddeld nog geen tien studenten per jaar die voor die opleiding kiezen. Departementen kunnen dus waarschijnlijk geen compensatie krijgen voor de extra onderwijslast. Van Lammeren denkt dat zij desondanks wel geinteresseerd zullen zijn als er meer ruimte komt voor afstudeervakken. Daar profiteert het onderzoek van de departementen tenslotte ook van. (KVe)
Van der Zwan adviseert DLO

De groepsondernemingsraad van DLO heeft prof. dr Arie van der Zwan in de arm genomen om het ondernemingsplan van een zelfstandig DLO te beoordelen. De voormalige bestuursvoorzitter van Vendex, die een eigen adviesbureau heeft, gaat de marktperspectieven van DLO beoordelen. De groepsondernemingsraad (GOR) zal het oordeel van Van der Zwan betrekken bij het advies over het ondernemingsplan, dat eind april klaar moet zijn
Van der Zwan gaat onderzoeken of de benodigde omzetstijging van de stichting DLO in de komende jaren reeel is, verklaart de GOR-voorzitter dr Herbert Diemont. Daarbij zal de adviseur nagaan of de kostprijs van het DLO-onderzoek concurrerend is
De GOR moet uiterlijk eind april een advies uitbrengen over het ondernemingsplan van DLO. Diemont hoopt dat DLO tegen die tijd duidelijkheid heeft over het BTW-tarief en de overdracht van de gebouwen van Domeinen aan de stichting. Zolang die kwesties niet duidelijk zijn, kunnen wij geen goed advies geven, aldus de voorzitter
Voorts zal de Utrechtse advocaat mr Loe Sprengers de GOR adviseren over zijn toekomstige rol in een verzelfstandigd DLO. (ASi)
Klagen bij nationale ombudsman helpt

De kwaliteit van USZO, de instantie die de uitkeringen in het onderwijs beheert, is verbeterd. Dat blijkt uit het jaarverslag over 1997 van de Nationale Ombudsman. Hij kreeg meer dan de helft minder klachten over de Groningse instantie. Wie klaagt, wordt vaak in het gelijk gesteld
Het lijkt erop dat de werkdruk bij USZO tot meer aanvaardbare proporties is teruggebracht, schrijft ombudsman M. Oosting. Vorig jaar gaf minister Ritzen USZO een laatste kans, nadat hij eerder had gedreigd het contract op te zeggen wegens wanprestaties. Die boodschap heeft geholpen: het aantal klachten over USZO daalde gedurende 1997, evenals de ernst van de klachten
Oosting ontving vorig jaar 21 klachten over USZO. In 1996 waren dat er nog 49. USZO kwam toen 45 maal halverwege Oostings onderzoek tegemoet aan de klagers. Vorig jaar ging de Groningse instantie zestien maal alsnog haastig aan de slag
Over de Informatie Beheer Groep, die de beurzen aan studenten verstrekt, kreeg de Ombudsman 369 klachten binnen. Dat is bijna tien procent minder dan het jaar daarvoor. Ook de IBG blijkt gevoelig voor optredens van Oosting: 162 klachten, vooral over de toekenning van een beurs of de inning van een studieschuld, werden tussentijds afgehandeld
Verder werden veertien van de 45 studenten die meenden dat zij een te hoge boete kregen wegens het te laat inleveren van hun OV-kaart in het gelijk gesteld. De OV-Studentenkaart BV zegde bovendien toe de toonzetting van haar brieven grondig te herzien. Sommige formuleringen in de zogeheten terugvorderingsbrieven zijn onnodig hard, erkent de instantie. (HOP)
Wild moet via Wageningen van Heuvelrug naar Veluwe
De Wageningse milieuorganisaties pleiten voor een ecologisch verbinding tussen de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug ten noorden van Wageningen. Zowel de Landbouwuniversiteit als de Dienst Landbouwkundig Onderzoek ondersteunen het initiatief. Een verbindingszone sluit namelijk prima aan op de aanleg van een ecologische tuin rond de DLO-instituten langs de Mansholtlaan en de Droevendaalsesteeg
De ecologen van het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek die bezig zijn met de inrichting van de tuin zoeken nog naar verbindingsmogelijkheden met de omgeving. Hierbij denken ze onder andere aan de aanleg van dassentunnels om dieren de Mansholtlaan te laten oversteken
Volgens de Wageningse milieuorganisaties moet er vooral ten noorden van Wageningen een verbindingszone komen omdat daar, tussen Wageningen en Heelsum, de afstand van Heuvelrug (Rhenen) tot Veluwe met vier kilometer het kortst is. De kans dat dieren hier oversteken is daarmee het grootst
Uit onderzoek dat de milieuorganisaties hebben laten uitvoeren, blijkt dat maar liefst 75 procent van de dieren die in de natuurgebieden leven, waaronder de das en de boommarter, de oversteek via een verbindingszone kan maken. Volgens de milieuorganisaties is een aaneengesloten bosstructuur in de vorm van een houtwal door het Binnenveld, zoals zij enkele jaren geleden propageerden, niet langer noodzakelijk. Zo'n houtwal stuitte bij de gemeente Wageningen op weerstand. Ditmaal pleiten de milieugroepen voor een minder starre oplossing. Aan te leggen moeraszones, ruigtekruiden, struiken en losse boomgroepen zouden gezamenlijk een verbindingszone vormen die goed aansluit bij de bestaande landschapsarchitectuur. (WRe)