Nieuws - 19 februari 1998

Nieuws Voorpagina

Nieuws Voorpagina

Nieuws Voorpagina
Diedenoort wil verhuizen naar De Dreijen
Hogeschool Diedenoort onderzoekt de mogelijkheid om te verhuizen naar het toekomstig onderwijsgebouw op De Dreijen. Half maart wil Diedenoort een onderzoek afronden naar de haalbaarheid van de plannen. Interim-manager Lieneke Jongeling van Diedenoort heeft het plan besproken met KCW-voorzitter Cees Veerman. De LUW-afdeling Gebouwen en terreinen is blij met de belangstelling van Diedenoort. Door het gebouw te delen met Diedenoort kan de LUW op de kosten besparen
De LUW wil een onderwijsgebouw bouwen tussen het Transitorium en het Scheikundegebouw op De Dreijen. Zonder deelname van Diedenoort worden de kosten geraamd op vijftien miljoen gulden. Dat geld is nog niet gevonden. De LUW is in bespreking met het ministerie van Landbouw over de financiering. Onderwijsdirecteur prof. dr ir Bert Speelman verwacht dat het benodigde geld wel gevonden zal worden. Aan het feit dat we druk bezig zijn met de planning van het gebouw kun je afleiden dat we goede hoop hebben om financiering te vinden.
De financiering is volgens Jongeling voor Diedenoort geen probleem. Daar hebben we een huisvestingsbudget voor. Bovendien heeft het gebouw aan de Churchillweg ook een bepaalde marktwaarde. Het is in Wageningen erg moeilijk een leuk gebouw te vinden; het vinden van een koper zal absoluut geen problemen opleveren. Diedenoort huurt de nieuwe dependance die de hogeschool vorig jaar in gebruik nam
Jongeling wil ook voor de verzorging van onderwijsprogramma's meer gaan samenwerken met de LUW. Dat kan nu natuurlijk ook wel, maar als je dichter bij elkaar zit wordt het makkelijker. De LUW zou kunnen profiteren van de ervaring van Diedenoort met managementtrainingen en zou onderzoeksvaardigheden kunnen leren aan Diedenoort-studenten. Jongeling heeft ook belangstelling voor het talencentrum van de LUW. 25 Procent van onze studenten gaat op stage in het buitenland.
Ing. Pieter Hoesel van de dienst Gebouwen en terreinen schat dat het onderwijsgebouw bij deelname van Diedenoort anderhalf tot twee keer groter moet worden. Zonder deelname van Diedenoort zou het gebouw ongeveer zo groot worden als het Computechnion, zo'n drieduizend vierkante meter vloeroppervlak. Als de financiering snel rond is, kan het gebouw in het jaar 2000 klaar zijn
Als Diedenoort in zijn geheel naar De Dreijen komt, moet Gebouwen en terreinen ook kantoorruimte zien te vinden. Van Hoesel denkt die te kunnen vrijmaken als een deel van de bibliotheken van De Dreijen naar het onderwijsgebouw kan verhuizen. Diedenoort kan echter ook het oude gebouw aan de Churchillweg aanhouden
Van Hoesel sluit niet uit dat Diedenoort in de toekomst ook andere onderwijsruimtes van de LUW gaat gebruiken. Wij streven als Gebouwen en terreinen natuurlijk naar een zo efficient mogelijk gebruik van de beschikbare ruimte.
Jongeling wil een modern vormgegeven onderwijsgebouw waar studenten 24 uur per dag gebruik kunnen maken van uitstekende onderwijsfaciliteiten. Ze wil wel dat Diedenoort een herkenbaar gezicht houdt op De Dreijen. Bepaalde gedeelten van het onderwijsgebouw zouden dan ook speciaal bestemd moeten zijn voor Diedenoort. (KVe)
AB-DLO krijgt zeven miljoen voor aardappelonderzoek
Het Instituut voor Agrobiologisch en Bodemvruchtbaarheidsonderzoek (AB-DLO) ontvangt 7,2 miljoen gulden van het ministerie van LNV om de teelt van zetmeelaardappelen in Groningen te verbeteren. Het AB participeert in het onderzoeksconsortium Agrobiocom, dat verder bestaat uit het aardappelconcern Avebe, het hoofdproductschap Akkerbouw, TNO, het Proefstation voor akkerbouw in de volle grond en de Rijksuniversiteit Groningen. Het ministerie van Economische Zaken geeft negen miljoen aan dit consortium om de toepassingsmogelijkheden van aardappelzetmeel te vergroten
Zo'n zes medewerkers van AB-DLO zullen de komende vier jaar onderzoek verrichten voor het Groningse initiatief, dat onder druk van de Tweede Kamer tot stand is gekomen om de kennisontwikkeling in het noorden des lands te versterken. Enkele medewerkers van de AB-vestiging in Haren, die in de loop van dit jaar dicht gaat, kunnen daardoor in Groningen blijven werken
De productie van zetmeelaardappelen in de Groningse veenkolonien blijft met 43 ton per hectare per jaar fors achter bij de productie in de Flevopolders, waar 65 ton wordt gerealiseerd, stelt dr ir Anton Haverkort, de aardappeldeskundige van AB. Een modelstudie moet uitwijzen hoe de Groningse boeren de productie kunnen opschroeven, waarbij het verbruik van water en gewasbeschermingsmiddelen binnen de perken blijft. Haverkort wil ondermeer nagaan of de aardappelteelt een maand kan worden vervroegd, zodat het zonlicht beter wordt benut. Een beperkende factor kan dan de beschikbaarheid van water zijn, schetst hij. Als je niet kunt beregenen, is dat contraproductief.
TNO Voeding, de andere grote partner in het Agrobiocom-programma, ontvangt de komende jaren negen miljoen gulden om de kwaliteit en de toepasbaarheid van de zetmeelaardappelen te vergroten. TNO werkt daartoe reeds samen met de Groningse universiteit en wil een afdeling koolhydraattechnologie vestigen in Groningen. Waarschijnlijk vestigt TNO zich niet in het AB-gebouw in Haren. (ASi)
Jacobsen directeur plantendepartementen

De raad van bestuur heeft prof. dr ir Evert Jacobsen benoemd tot hoogleraar-directeur van de departementen Plantenteelt en Plantenveredeling en gewasbescherming. Na de komende reorganisatie zullen de departementen fuseren. Jacobsen blijft wetenschappelijk directeur van de onderzoekschool Experimentele plantwetenschappen (EPW)
Ir Kees van Ast, vice-voorzitter van de raad van bestuur, verwacht dat de reorganisatieplannen nog enkele weken op zich laten wachten. De commissie die de hoogleraren moet benoemen zal waarschijnlijk deze week rapporteren. De vijf betrokken hoogleraren hebben allemaal gesolliciteerd naar de vijf nieuwe leerstoelen in de voormalige sector Plant en gewaswetenschappen. Zodra de bezetting van de stoelen duidelijk is, kan een plan worden opgesteld met de nieuwe functies bij de nieuwe leerstoelgroepen. Een melding van reorganisatie bij het Overlegorgaan personele aangelegenheden Landbouwuniversiteit (OPAL) verwacht Van Ast niet eerder dan april. (KVe)
Van der Ploeg houdt tachtigste diesrede

Dr ir Jan Douwe van der Ploeg, hoogleraar Rurale sociologie, spreekt op 6 maart in de Aula de diesrede uit tijdens de tachtigste verjaardag van de Landbouwuniversiteit. Hij is gevraagd door de raad van bestuur
Van der Ploegs rede is getiteld: Landhervorming: onvoltooid verleden en toekomstige tijd. Hij zal ingaan op de landhervormingen in Nederland en Zuid-Afrika. (MS)