Nieuws - 27 maart 1997

Nieuws Voorpagina

Nieuws Voorpagina

Nieuws Voorpagina
Nieuwe departementen splijten beheer op LUW
Het nieuwe departement Levensmiddelentechnologie en voeding (LV) wil zijn eigen ambtelijke ondersteuning regelen. Het departement is begonnen met het werven van een hoofd Bureau. Splitsing van het sectorbureau Produkt- en Biotechnologie, waar het departement nu onder valt, lijkt onvermijdelijk
Volgens voedingshoogleraar prof. dr Jo Hautvast staat het huidige sectorbureau te ver af van het departement. De voorzitter van het departement moet iemand naast zich hebben die direct aanspreekbaar is, zo van: Jan, waar zijn die stukken? We willen niet iemand die zegt: ik heb volgende week wel tijd voor een afspraak. Kandidaat-voorzitter bij het departement LV is hoogleraar Levensmiddelenchemie prof. dr ir Frans Voragen. Sommige departementen zijn moeilijk te vormen, maar wij zijn een homogene groep en we zijn klaar voor de start, aldus Hautvast, die het departement al voor 1 januari 1998 in werking wil hebben
Ook het nieuwe departement Plantenveredeling en gewasbescherming wil een eigen bureau. Volgens viroloog prof. dr Rob Goldbach vinden de leerstoelhouders van het departement in oprichting dat de beheerslijntjes korter moeten. Het beheerspersoneel op afstand heeft niet goed gewerkt. We vergen veel van onszelf, of het nu om de wetenschapper gaat, de secretaresse of de amanuensis. Als iets af moet, werken we 's avonds of desnoods in het weekend door. Dat sfeertje vinden we niet terug op het sectorbureau.
Voor extra kosten is Goldbach niet bang. We hebben zeker twee financiele medewerkers nodig. Een personeelsconsulent kan wel voor twee bureaus werken. Het rekensommetje is al gemaakt. Het kan best, ook met gesloten beurs.
Het besluit van het nieuwe departement Levensmiddelentechnologie en voeding om zich af te splitsen heeft allerminst tot enthousiasme geleid bij de overige twee departementen op De Dreijen, Biomoleculaire wetenschappen en Agro-, milieu- en systeemtechnologie. Zij vrezen dat hun sectorbureau wordt uitgekleed. We hebben tevergeefs geprobeerd ze op andere gedachten te brengen, aldus hoogleraar Meet,- regel- en systeemtechniek dr ir Gerrit van Straten. Hij verwacht niet dat de werkplaatsen worden opgedeeld, zodat op De Dreijen een overkoepelend bestuurlijk iets nodig blijft. De hoogleraar zucht: waarom kan het niet gewoon een sectorbureau blijven?
Ook op het bestuurscentrum is men niet ingenomen met het initiatief vanuit het Biotechnion. We kunnen ze niet tegenhouden, zegt LUW-secretaris ir Theo Theijse. Het mag echter niks extra's kosten. Het bureauhoofd van de sector Produkt- en biotechnologie, drs Eric van Keulen, kan zich wel voorstellen dat LV een eigen bureau wil. Het is tenslotte een respectabele groep wetenschappers, maar er hangt een prijskaartje aan. Je gaat van groot en gespecialiseerd naar kleinschalig en dicht bij de klant. Dat is altijd duurder.
In april gaan de ruim zestig vakgroepen aan de LUW op in negen departementen. Het beheer wordt verzorgd door de huidige sectorbureaus of, als een departement dat wil, een eigen bureautje. Per 1 januari 1998, bij de invoering van de wet Modernisering Universitaire Bestuurstructuur, doen de bureauhoofden een stapje terug ten gunste van de departementsvoorzitter. Dat is een hoogleraar die de zeggenschap en verantwoording heeft over het personeelsbeleid, het financieel beheer en het beheer van de gebouwen
Het is echter niet de bedoeling dat de departementsvoorzitter al het werk overneemt van het hoofd van het bureau. De voorzitter, die straks overigens directeur heet, kan zijn taken mandateren aan het hoofd van het bureau. Hij zou een grote oen zijn als hij het beheer allemaal zelf gaat doen, aldus Theijse. (LKe)
Studentenpartij Contractus te laat voor verkiezingen

Contractus, het samenwerkingsverband van de studentenverenigingen, is er niet in geslaagd op tijd een kandidatenlijst in te leveren voor de verkiezingen voor de universiteitsraad. De lijst had 25 maart ingeleverd moeten zijn. Contractus wil een week extra tijd en gaat bezwaar aantekenen tegen de termijn voor de kandidaatstelling. Volgens Contractus zijn de verkiezingen pas twee en een halve week voor de sluitingsdatum bekend gemaakt, terwijl het verkiezingsreglement een termijn van een maand voorschrijft
We hadden gewoon te weinig tijd, het is moeilijk om een goede structuur te verzinnen en de juiste persoon op de juiste plaats te zetten, zegt KSV-bestuurder David van Zelm van Eldik. Op 27 maart hoort de fractie of het bezwaar ontvankelijk wordt verklaard. Mocht dit niet het geval zijn, dan hoopt Contractus op een goede samenwerking met de Progressieve Studentenfractie (PSF). Volgend jaar komt de fractie dan wellicht met een eigen lijst
Het bleef tot het laatste moment spannend of Contractus de lijst wel of niet zou inleveren. Zo heeft de Christelijke Studentenfractie (CSF) tot het laatste uur gewacht met het inleveren van de eigen kieslijst, omdat twee kandidaten van Contractus eventueel op de CSF-lijst wilden staan
De nieuwe partij heeft bij de voorbereiding veel overlegd met de PSF. Gijs Schilthuis van die partij meent dat het goed is voor de raad als er een derde fractie bijkomt. Maar we vinden wel dat het een volwaardige fractie moet zijn en geen club belangenbehartigers. (LKe)
Anaerobe afbraak van tolueen aangetoond

Het is mogelijk om aromatische koolwaterstoffen als benzeen, tolueen en naftaleen onder anaerobe (zuurstofloze) omstandigheden te laten afbreken door bacterien. Die afbraak gaat in de meeste gevallen echter zo langzaam dat het nog niet mogelijk is om bodems in situ te reinigen. Dat blijkt uit het proefschrift Biotransformation of toluene, benzene and naphthalene under anaerobic conditions van ir Alette Langenhoff, waarop zij op 4 april hoopt te promoveren
Bacteriele bodemreiniging is een inmiddels bekende maar trage methode, omdat bacterien niet optimaal functioneren onder zuurstofloze omstandigheden. Langenhoff is nagegaan of het mogelijk is om andere redoxcondities te creeren, waardoor de bacterien wel hun werk kunnen doen. Zij vond dat tolueen relatief snel werd afgebroken onder vijf onderzochte redoxcondities. Benzeen werd niet afgebroken, terwijl naftaleen alleen volledig werd afgebroken onder sulfaatreducerende omstandigheden. Als nitraat of mangaanoxide als elektronenacceptor aanwezig waren, werd naftaleen slechts gedeeltelijk afgebroken
Volgens de co-promotor van Langenhoff, dr ir Gosse Schraa, zijn de resultaten van het onderzoek hoopvol. In recente publicaties is vaak gesuggereerd dat anaerobe afbraak van dit soort verbindingen zeer moeilijk of onmogelijk is. Schraa meent niet dat Langenhoff's resultaten snel zullen leiden tot een praktische toepassing in de bodemsanering. De snelheid van dit soort processen in het laboratorium is erg laag, terwijl we daar zelfs optimale omstandigheden kunnen creeren. In situ zijn de omstandigheden vaak verre van optimaal. Van de andere kant weten we nu dat er bacterien zijn die het in principe wel kunnen. Volgens Schraa zal er veel aandacht komen voor de anaerobe afbraak in het financieringsprogramma voor bodemonderzoek van Economische Zaken, Nobis. (GDu)