Nieuws - 23 februari 1997

Nieuws

Nieuws

Nieuws
Zorgen over kwaliteit topinstituten
De Wageningse toxicoloog prof. dr J.H. Koeman vreest dat bij het aanwijzen van de technologische topinstituten door minister Weijers van Economische Zaken kwaliteitsnormen een ondergeschikte rol zullen spelen. Koeman was lid van een commissie van de Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen, die in de eerste ronde van de topinstituten een kwaliteitsoordeel uitbracht
De toxicoloog zou het logisch vinden als in de tweede ronde nagegaan wordt of de initiatiefnemers zich iets hebben aangetrokken van die kwalitatieve en inhoudelijke opmerkingen, maar ziet in de procedure geen aanzetten daartoe
Koeman vermoedt dat EZ ook in de zomer van 1996 niet de bedoeling had om de kwalitatieve beoordeling serieus te nemen. Ik denk dat ze het een beetje lastig vonden dat wij er met groepen topwetenschappers, ook internationale, echt werk van hebben gemaakt. Ze wilden gewoon de rubber stamp van de KNAW.
Als je echt werk wilt maken van topinstituten is een kwaliteitsbeleid en een kwaliteitsoordeel van eminent belang. Anders heb je over vijf jaar niets over. De meerwaarde van technologische topinstituten is gelegen in het verbreden en verdiepen van de fundamentele inzichten. Weijers heeft echter nog maar weinig tijd en hij wil scoren. Zoiets gaat meewegen en dan is er waarschijnlijk geen tijd voor feedback naar de Akademie. Als men topinstituten wil naar Amerikaans model, moet men in gedachten houden dat een Amerikaans collega in de beoordelingscommissie zei dat in zijn land geen van de voorstellen de eindronde zou halen. (SVk)
Wageningse ecologen mogelijk bij Productie-ecologie

De ecologen van de LUW, die nu zijn aangesloten bij de landelijke onderzoekschool Functionele Oecologie, overwegen over te stappen naar de Wageningse onderzoekschool Productie-ecologie. Aanleiding is de stemming binnen Kenniscentrum Wageningen om voor prioriteitsgebieden te kiezen. We denken dan beter te zijn ingebed in een Wageningse onderzoekschool, aldus prof. dr R.F. Hoekstra van de vakgroep Erfelijkheidsleer
Wanneer de overstap doorgaat, komen zo'n 25 aio's, afkomstig van ondermeer Erfelijkheidsleer, Entomologie, Bosbouw en Terrestrische oecologie en natuurbeheer, onder auspicien van Productie-ecologie. Een enkele groep overweegt naar de Wageningse milieuschool Wimek te verhuizen. De directie van PE heeft al laten weten dat de groepen welkom zijn, aldus Hoekstra. Om goed in de school te passen, zullen de programma's wel enkele accentverschuivingen krijgen
Het penvoerderschap van de school Functionele Oecologie berust bij de Groningse universiteit. De LUW heeft hiermee tot 1999 een contract, waarin is vastgesteld hoeveel capaciteit de oecologen inbrengen. De besturen van de scholen overleggen nu over de mogelijkheid eerder te verhuizen
Directeur van Functionele Oecologie, prof. dr ir J.D. Woldendorp, sluit niet uit dat het contract eerder wordt verbroken. Hij vindt het jammer dat de Wageningers willen vertrekken, omdat ze dan meer geisoleerd raken van het ecologisch onderzoek in Nederland. Niettemin zullen er contacten blijven. Functionele oecologie, die zo'n 220 aio's begeleidt, organiseert regelmatig cursussen samen met PE. Woldendorp constateert dat momenteel ook op andere universiteiten onderzoeksgroepen overstappen van een landelijke naar een eigen school. De onderzoeksgroepen willen niet altijd, maar de colleges van bestuur dringen hier vaak op aan. (MHs)
Nieuwe ronde studeerbaarheidsfonds

Vakgroepen en roc's kunnen voor de tweede maal geld aanvragen voor projecten op het gebied van onderwijsvernieuwing en -verbetering. Vorig jaar ontving de LUW weinig geld uit het Studeerbaarheidsfonds, maar drs M.E. Vaane van de afdeling Onderzoeks- en onderwijsbeleid verwacht dat de LUW dit jaar wel geld krijgt. Tot 1 februari kunnen vakgroepen en roc's projectaanvragen indienen bij het college van bestuur
Vorig jaar vond de commissie-Wijnen, die minister Ritzen over de voorstellen adviseert, de criteria waarop de LUW de projecten beoordeelt niet concreet genoeg. Alleen het project over de stages werd goedgekeurd. De vakgroepen hadden toen niet de tijd om de projecten uit te werken, meent Vaane. Die tijd krijgen ze nu wel. Ze verwacht daarom dat de projecten deze keer niet worden afgekeurd. Ook de projecten van vorig jaar zijn inmiddels verder uitgewerkt en ze worden dit jaar alsnog bij het ministerie ingediend. Het college van bestuur financierde de projecten voor de vakgroepen voor en hoopt het geld alsnog van het ministerie te krijgen. (MS)
Raad wil tweede termijn rector Karssen

De universiteitsraad heeft in een besloten vergadering ingestemd met het voorstel van het college van decanen om prof. dr C.M. Karssen voor vijf jaar te herbenoemen als rector van de LUW. De voordracht van Karssen gaat nu naar de minister van LNV. Deze beslist, en bepaalt ook de termijn van de herbenoeming. Karssen werd rector in september 1993
Als de herbenoeming van Karssen vanaf september 1997 doorgaat, is hij de enige van het huidige college van bestuur wiens ambtstermijn wordt verlengd. Voorzitter dr ir M.P.M. Vos is in december gestopt en vice-voorzitter mr H.M. Van de Hoofdakker stopt in september. (MS)
College komt gedupeerde aio's niet tegemoet

Het Wagenings aio-overleg (Waaio) is het niet gelukt het college van bestuur te overtuigen dat de rechtsongelijkheid voor najaars-aio's opgeheven moet worden. Dat meldt Jolanda Rijnkels van het Waaio. Ook minister Ritzen wil niets aan de problematiek doen. Najaars-aio's zijn aio's die hun contract na half oktober ondertekenen. Door een wijziging in de wet die het recht op wachtgeld regelt, moeten aio's en oio's vier jaar lang ten minste 52 dagen gewerkt hebben in de vijf jaar voordat zij werkeloos worden, willen ze recht hebben op een wachtgelduitkering. Aio's en oio's wier contract na half oktober afloopt, voldoen niet aan die eis. Dat kan duizenden guldens schelen
Collegelid mr H. M. van den Hoofdakker: We hebben ons beklag gedaan bij de minister. We willen de regeling echter niet op eigen kosten corrigeren. De besparing is al verrekend met ons budget. De VSNU blijft in overleg met de minister over de korting, maar Van den Hoofdakker verwacht daar niet veel van. De universiteit zien waarschijnlijk af van de optie om het contract van de aio's te verlengen, iets dat NWO wel doet
Rijnkels vindt het jammer dat het college van bestuur de kosten voor de najaars-aio's niet zelf wil nemen. Het gaat nog maar om een kleine groep mensen: een aio in 1996, vier in 1997 en tien in 1998. (MS)
Steun voor biologische landbouw is schaamlap

De biologische landbouw scoort goed: ze breidt haar areaal voortdurend uit en heeft minister Van Aartsen aangezet tot zestig miljoen gulden steun. Euforie is echter misplaatst, want de groei vindt plaats onder een ongelukkig liberaal gesternte. Mede door het GATT-akkoord vermindert de overheid haar regulerende invloed binnen de landbouw. De productiebeheersing komt daarmee op losse schroeven en dat zal uiteindelijk leiden tot overproductie en lage prijzen. Dat treft gangbare en biologische boeren, zodat de Haagse steun veel wegheeft van een schaamlap. Aldus Joop de Koeijer, voorzitter van de Nederlandse Akkerbouwvakbond. Hij sprak op 20 januari in De Wereld een volle zaal toe, als onderdeel van de lezingenserie Biologische landbouw in versnelling
De biologische akkerbouwer Digni van de Dries onderkent de risico's van het liberale handelsscenario, maar vindt dat landbouworganisaties hiertegen moeten ageren. Zelf is hij te druk met het vinden van nieuwe afzetkanalen voor de groeiende stroom van biologische producten, waarbij hij zijn hoop vestigt op de supermarkten. Boeren moeten voortaan gezamenlijk producten leveren aan de detailhandel, vindt hij, om zo goede prijzen af te dwingen
De biologische tuinder Reg Waleson schetste een kleinschalig, intensief alternatief met verkoop aan abonnementhouders. Waleson verkiest direct contact tussen producent en consument en ziet ook een sociale rol weggelegd voor biologische bedrijven, in de opvang van bijvoorbeeld psychiatrische patienten. (LVo)
Woltjer: KCW-voorzitter niet droppen

De minister van Landbouw en de vertrouwenscommissie van de LUW moeten samen komen tot een keuze voor de nieuwe voorzitter van het kenniscentrum Wageningen (KCW). Dit stelt het PvdA-Kamerlid Eisso Woltjer, die met smart zit te wachten op de benoeming. Woltjer zou het betreuren als Van Aartsen zijn kandidaat zou droppen in Wageningen, zonder overeenstemming met de organisaties in de landbouwstad
Het Kamerlid spreekt van een zeer belangrijke benoeming. Hij gaat ervan uit dat de voorzitter geen dictaat van bovenaf meekrijgt over hoe de fusie moet verlopen, maar dat hij zelfstandig verantwoordelijk is voor de regievoering van het kennisbeleid. Deze zelfstandige regievoering valt echter niet in goede aarde op het ministerie, weet Woltjer. (ASi)
Minder gifresiduen in voedsel

Residuen van giftige stoffen komen in voedsel steeds minder vaak voor. Dit concludeert het Rijkskwaliteitsinstituut voor land- en tuinbouwprodukten (Rikilt-DLO) in zijn verslag over het Kwaliteitsprogramma Agrarische Producten (KAP). Het KAP bundelt jaarlijks alle resultaten van onderzoeken op het gebied van voedsel en veiligheid in een leesbaar verslag. Hiermee wil het ministerie van Landbouw en het bedrijfsleven de consument beter informeren over de aanwezigheid van ongewenste stoffen in het voedsel. Het is de twee keer dat het KAP-verslag uitkomt
Uit het rapport blijkt dat in de groente- en fruitsector circa twee procent van de Nederlandse producten de normen van de Bestrijdingsmiddelenwet overschrijdt, terwijl dat voor geimporteerde producten 4,5 procent bedraagt. In beide gevallen dreigt geen gevaar voor de volksgezondheid, aangezien de overschrijdingen zeer gering zijn, stelt het Rikilt
Ook van vlees valt weinig te vrezen. De verboden groeibevorderaar Clenbuterol wordt steeds minder aangetroffen in het vee. Het percentage urinemonsters waarin Clenbuterol wordt aangetroffen lag dit jaar beneden de 0,5 procent, terwijl dat percentage in het verleden vier procent bedroeg. Resten van andere diergeneesmiddelen werden niet of nauwelijks aangetroffen
Paling uit de binnenwateren is in de vissector doorgaans een probleem. Maar ook hierover zijn de onderzoekers positief. In drie van de 24 onderzochte vervuilde wateren overschreden de alen de residuennorm voor PCB's. Paling is een goede indicator omdat deze vissoort het meest gevoelig is voor ophoping van vetoplosbare contaminanten als PCB's. (ASm)