Wetenschap - 25 juni 1998

Nieuws

Nieuws

Nieuws
OR ontevreden over benoemingsprocedure plantenhoogleraren
De ondernemingsraad en studentenraad zijn ontevreden over de benoemingsprocedure voor de nieuwe hoogleraren in de plantwetenschappen. De medezeggenschapsraden zijn bezorgd over de toekomst van het tuinbouw- en het tropenonderwijs, stelden ze in de gezamenlijke brief, naar aanleiding van de vergadering op 18 juni. De raden zijn bang dat beide gebieden niet uit de verf komen, nu in het nieuwe leerstoelenplan niet langer een eigen leerstoel beschikbaar is
Ook zijn de or en studentenraad ontevreden over de schimmige procedure rondom de benoeming van de nieuwe hoogleraren. De betrokken bestuurders geven te weinig informatie aan het personeel van de leerstoelgroepen in de plantwetenschappen. Met name de verantwoordelijkheidsverdeling tussen het college van bestuur en de hoogleraar-directeur van het departement Plantenteelt is zeer diffuus en leidt ertoe dat de betrokken werknemers te lang in het ongewisse gelaten worden, schrijven or en studentenraad aan het bestuur
Zij willen alleen akkoord gaan met de wijziging van het leerstoelenplan als het college in het overleg met de medezeggenschapsorganen met een bevredigend antwoord komt op de hun zorgen
De raden vragen het college in de brief ook naar de juridische basis voor het onderschikken van twee leerstoelen. In de plannen van het bestuur valt de leerstoel Maatschappelijke aspecten van de biologische landbouw van prof. dr ir Eric Goewie onder de nieuwe stoel Bedrijfssystemen met bijzondere aandacht voor de biologische landbouw. De leerstoel van prof. dr ir Paul Struik, gewasfysiologie, valt onder de leerstoel Gewas- en onkruidfysiologie van prof. dr ir Martin Kropff. De raden betwijfelen of deze constructie een wettelijke basis heeft, maar volgens LUW-jurist mr Hitzer Gorter mag het bestuur de organisatiestructuur van de departementen regelen in het bestuurs- en beheersreglement volgens de nieuwe bestuurs MUB. Elke hoogleraar blijft wel verantwoordelijk voor het wetenschapsgebied dat hem volgens het leerstoelenplan is toebedeeld. (KVe)
Wageningen URC krijgt een controler
Het samenwerkingsverband tussen de Landbouwuniversiteit en de Dienst Landbouwkundig Onderzoek, Wageningen URC, krijgt een controler. Dat meldde verandermanager dr ir Peter Booman tijdens de voorlichtingsbijeenkomst op 15 juni voor het personeel van de ondersteunende bureaus over de voorgenomen reorganisatie van die bureaus. De plaats in de organisatie van nieuwe functionaris, die de beschikking moet krijgen over een kleine ondersteunende staf, staat nog ter discussie
De taak van de nieuwe functionaris is het toetsen van financiele en managementrapportages, onafhankelijk van bestaande organisaties, functionarissen en overlegorganen. Het gaat om een toetsing achteraf, waarbij met name financiele doelstellingen en afspraken tegen het licht worden gehouden. Ook procedurele zaken zullen worden getoetst. Financiele kengetallen zullen daarbij een belangrijke rol spelen
Het opzetten van een gedegen systematiek van planning en control is al eerder als belangrijke ambitie door de raad van bestuur geformuleerd. (SVk)
Nederlands onderzoek dankt invloed aan buitenlanders
Nederlandse onderzoekers publiceren minder, maar worden vaker geciteerd dan in voorgaande jaren. Met name artikelen die samen met buitenlandse collega's worden geproduceerd, worden vaak geciteerd. Dat blijkt uit een rapport van het Nederlands Observatorium van Wetenschap en Technologie (NOWT)
Nederland was in de jaren 1995 en 1996 wereldwijd goed voor bijna twee procent van de artikelen in internationale wetenschappelijke tijdschriften. De productie van publicaties daalt licht, na de tien jaar daarvoor flink te zijn gestegen. Het aantal keren dat Nederlands wetenschappelijk werk wordt geciteerd, ligt twintig procent boven het mondiale gemiddelde. Daarbij gaat het vooral om coproducties met buitenlandse onderzoekers; naar puur Nederlandse artikelen wordt veel minder vaak verwezen
Nederlanders werken betrekkelijk veel samen met buitenlanders. Dertig procent van al het Nederlandse werk komt tot stand samen met buitenlandse co-auteurs. Er wordt vanouds vrij veel samengewerkt met Amerikanen. Daarnaast neemt het belang van de buurlanden Duitsland en (Vlaams) Belgie sterk toe. Nederland is vooral productief op het gebied van de landbouw, de geneeskunde en de sociale wetenschappen. De productiviteit bij de exacte wetenschappen blijft achter. Publicaties in deze hoek worden echter wel vaak geciteerd
In internationaal opzicht behoort Nederland volgens het NOWT niet tot de leiders. Dat zijn de Verenigde Staten, Japan en de drie grootste Europese landen. Nederland laat zich beter vergelijken met landen als Zweden, Denemarken en Belgie, die de middengroep vormen. (HOP)
Aantal doorstromers neemt af

Het aantal hbo'ers dat na het behalen van hun diploma aan een universitaire vervolgstudie begint neemt af. Dat blijkt uit een onderzoek van de HBO-raad naar de arbeidsmarkt van afgestudeerde hbo'ers. In 1993 koos vijftien procent van de hbo'ers voor een universitaire vervolgstudie, inmiddels is dat teruggelopen tot acht procent. De HBO-raad denkt dat de goede arbeidsmarktperspectieven de oorzaak zijn dat hbo'ers minder vaak voor een vervolgopleiding kiezen; slechts drie procent van de afgestudeerde hbo'ers is werkloos. (KVe)
Nieuwsfoto, Contract Mensa's
Landbouwschool in Den Bosch wil bij onderwijsministerie
Het hoger agrarisch onderwijs is op termijn beter af bij het ministerie van Onderwijs dan bij het ministerie van LNV. Dat stelt de bestuursvoorzitter van de agrarische hogeschool in Den Bosch, Willem te Beest, in het Agrarisch Dagblad. Volgens hem moeten de vijf agrarische hogescholen nauw gaan samenwerken met de grote multisectorale hogescholen in de regio. Samenwerking tussen de verspreid liggende agrarische hogescholen ziet hij niet zitten, omdat de studenten minder mobiel zijn dan zo'n sectorale samenwerking veronderstelt
Te Beest stoort zich aan het feit dat het ministerie van LNV de samenwerking met het hbo in de regio belemmert. De subsidieregelingen van de ministeries van LNV en Onderwijs verschillen, zodat gezamenlijke vernieuwingsprojecten moeilijk van de grond komen. Als de scholen onder een ministerie zouden vallen, hadden we dat probleem niet.
Mede door toedoen van de agrarische hogeschool in Den Bosch is de vorming van een consortium van agrarische hogescholen het afgelopen jaar mislukt. In dat consortium moesten de vijf landbouwscholen afspraken maken over het onderwijsaanbod. De hogescholen hebben te weinig geld om alle groene opleidingen op vijf locaties in stand te houden
De PvdA heeft de overgang van het hoger agrarisch onderwijs naar Onderwijs aan de orde gesteld bij de kabinetsformatie, maar de potentiele coalitiepartners VVD en D66 voelen hier niets voor. (ASi)
Hoogopgeleide werklozen leren ondernemen
Hoogopgeleide werklozen die met plannen rondlopen om een eigen bedrijf te beginnen, kunnen vanaf september een opleiding volgen. Stichting Kennisstad Wageningen (KSW) organiseert de cursus Startende Ondernemers in samenwerking met de gemeente, de sociale dienst en het mobiliteitsbureau van de LUW. KSW heeft als doel dat er meer bedrijven komen die kennis hoog in het vaandel hebben staan, zo licht Charles Crombach het initiatief toe
Een jaar lang een dag in de week college, een dag stage en een dag huiswerk maken moet resulteren in een goed ondernemingsplan en uiteindelijk in het starten van een bedrijf in Wageningen. Vestiging in Wageningen is een eis van het Europees Sociaal Fonds (ESF), dat de opleiding subsidieert met 158 duizend gulden. Een tweede voorwaarde voor het ontvangen van subsidie is dat andere partijen ook een deel van de kosten op zich nemen. De gemeente Wageningen draagt maximaal 25 duizend gulden bij, het mobiliteitsbureau van de LUW betaalt per deelnemer 1800 gulden. De sociale dienst tenslotte draagt bij door de cursisten te laten deelnemen met behoud van uitkering
Een studieplaats kost ongeveer vijftienduizend gulden, maar de cursist betaalt bijna niets. Hij betaalt aan het begin van de cursus 495 gulden, maar krijgt aan het eind weer 295 gulden terug, vertelt Jackes Trum. Hij is directeur van de Onderwijs Academie Nijmegen en verzorgt de lessen en de werving van kandidaten. De deelnemers moeten hoog opgeleid zijn, omdat wij ons richten op kennisintensieve bedrijven. Bovendien moeten ze werkloos zijn en al een aardig idee hebben van het bedrijf dat zij willen beginnen. In de opleiding besteden we verder bijzonder veel aandacht aan de menselijke kant van de zaak, dus aan vragen als wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? Dat is een wezenlijk verschil met de bekende opleiding van het algemeen ondernemersverbond, die is toegespitst op boekhouden.
KSW nam de Onderwijs Academie Nijmegen in de arm omdat deze vorig jaar een vergelijkbare opleiding verzorgde. Met groot succes, want van de veertien deelnemers hebben elf inmiddels een bedrijf gestart. Trum hoopt dat er voor de zomer voldoende aanmeldingen binnen zijn, zodat hij in augustus met de intake-gesprekken kan beginnen. (MBe)
Mulder nieuwe hoogleraar Onderwijskunde
Dr Martin Mulder (46), momenteel universitair hoofddocent Onderwijsorganisatie en management aan de Universiteit Twente, is per 1 oktober 1998 door het college van bestuur benoemd als halftijdshoogleraar Onderwijskunde
Mulder volgt prof. dr ir Wout van den Bor op, die het hoogleraarschap negen jaar heeft waargenomen. Acht jaar daarvan vond er discussie plaats over de vraag of de leerstoel officieel herbezet zou worden en wat het profiel van de leerstoel moest worden. Daarna startte de universiteit een open sollicitatieprocedure
Mulder was na zijn studie aan de Pedagogische Academie Meppel zo'n vijf jaar onderwijzer bij basisschool De Werkhof. Daarna werd hij curriculumontwikkelaar en docent Onderwijskunde bij de lerarenopleiding Verpleegkunde in Leusden, waar hij later docent Methodologie en statistiek werd. In de tussentijd haalde hij ook zijn doctoraaldiploma Onderwijskunde aan de Universiteit Utrecht. Ook was hij twee jaar beleidsmedewerker van het Nederlands Genootschap voor opleiding van leraren in het beroepsonderwijs
Sinds 1984 werkt Mulder bij de Universiteit Twente, waar hij in 1992 ook promoveerde. Verder is hij gastdocent geweest aan een Engelse en een Amerikaanse universiteit. (MS)
Prijsvraag voor studenten van 20.000 gulden

Het college van rectoren, het oudste overlegorgaan van de universiteiten, bestaat dit jaar honderd jaar. Om dat te vieren heeft het college een prijsvraag uitgeschreven voor studenten. Uit een enquete van onderzoeksbureau Nipo in opdracht van de rectoren blijkt dat scholieren de gezondheidszorg, de vergrijzing, het milieu en het Nederlandse verkeersinfarct als grootste bedreigingen van de toekomst zien. De student die voor een van deze problemen de origineelste oplossing verzint, mag voor twintigduizend gulden op kosten van het rectorencollege een extra jaar studeren. Deelnemers hebben tot 31 oktober de tijd hun antwoord in te sturen. De winnaar wordt bekend gemaakt op de verjaardag van het college, op 17 december. (KVe)
Universiteiten en hogescholen potten geld op

Universiteiten en hogescholen potten hun geld te veel op. Ook gaat te veel van hun geld op aan uitkeringen voor ontslagen personeel. Dat geld moet voortaan besteed worden aan het onderwijs. Dat zegt het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) in een brief aan de informateurs van het nieuwe kabinet. De prestatiebeurs hoeft niet per se te worden afgeschaft; met een soepeler toepassing zijn studenten al flink geholpen, schrijft het ISO
De studentenbond schreef zijn brief al voordat hij samen met de tweede landelijke studentenbond, de LSVb, en de hogescholen en universiteiten een gezamenlijke verklaring aan de informateurs voorlegde. In zijn brief slaat het ISO een andere toon aan dan in de gezamenlijke verklaring. Zo ziet het ISO de afschaffing van de prestatiebeurs als een standpunt voor de toekomst, terwijl een paar wijzigingen van de prestatiebeurs direct tot betere omstandigheden leiden voor de studenten
Nu lopen studenten die niet binnen zes jaar afstuderen, in een keer een studieschuld op ter grootte van drie jaar basisbeurs. Dat risico wil het ISO verkleinen. Daarom moeten studenten meer tijd krijgen dan zes jaar. En tussen propedeuse en doctoraalexamen moeten de studieprestaties nog eens gemeten worden. (HOP)
Argonaut winnaar bij nationale kampioenschappen

Finn Borms van studentenroeivereniging Argo werd bij de nationale kampioenschappen, op 13 en 14 juni in Amstelveen, eerste bij de Lichte Senioren A skiff (ouder dan 21 jaar). Bij de Lichte Senioren B skiff (jonger dan 21 jaar) eindigde Argonaut Tristan Kramers als tweede. (RvL)
Studenten houden keuze tussen week- en weekendkaart
Studenten kunnen waarschijnlijk ook na dit jaar kiezen tussen een OV-weekkaart en weekendkaart. Maar wie niet genoeg studiepunten haalt, moet de kosten van de OV-kaart terugbetalen. De fracties van PvdA, VVD en D66, die onderhandelen over een nieuw regeerakkoord, zijn het daarover eens geworden
Met het akkoord is de uit/thuiskaart van de baan, waarover minister Ritzen en de openbaarvervoerbedrijven het een jaar geleden eens waren geworden. Die hield in dat studenten op kamers voortaan verplicht een weekendkaart moesten nemen en thuiswonenden een weekkaart
Het handhaven van de keuzevrijheid kost ongeveer 150 miljoen gulden. De OV-bedrijven krijgen daarvan negentig miljoen. De rest gaat op aan extra studiefinanciering. Door een vrije keuze gaan namelijk meer studenten op kamers wonen; die hebben dan recht op een hogere basisbeurs
Een deel van het benodigde geld kan volgens de drie partijen worden opgebracht door de studenten zelf. Wie niet genoeg studiepunten haalt, moet vanaf 2000 de kosten van zijn OV-kaart (nu ruim zeventig gulden) terugbetalen. Op dit moment betaalt een langzame student alleen zijn basisbeurs terug
De onderhandelaars zijn het ook eens over een nieuwe, soepeler leeftijdsgrens voor de studiefinanciering. Nu verliest een student die 27 jaar wordt zijn recht op een beurs of lening, in de toekomst behoudt hij dat recht
Ten slotte willen de fracties studenten uit minder welgestelde milieus tegemoet komen. Als zij in de propedeuse te weinig punten halen, hoeven zij voortaan hun aanvullende beurs niet terug te betalen. Op dit moment moet dat wel. Daarmee worden zij zwaarder gestraft voor traag studeren dan kinderen van rijkere ouders; die hebben geen aanvullende beurs en betalen dus alleen de basisbeurs terug. (HOP)
Universiteitsfonds deelt scriptieprijzen uit

Het Wagenings Universiteitsfonds heeft donderdag de jaarlijkse prijzen voor de beste scripties uitgedeeld. Dit jaar gingen de prijzen van 1500 gulden naar ir Bregje Krebbers, ir Marijke Kuiper, ir Uko Pijnenborg, ir Maurice Schneiders, ir Andries Smit en Esmeralda Woestenenk. Om in aanmerking te komen voor de prijs moesten de studenten minimaal een negen behalen voor hun scriptie. De winnaars werden geselecteerd uit zeventien inzendingen. (KVe)