Nieuws - 14 mei 1998

Nieuws

Nieuws

Nieuws
Veerman: convenant duidt niet op fusie LUW en DLO
We hebben het ministerie van LNV en de Tweede Kamer ervan kunnen overtuigen dat fusie tussen de LUW en DLO niet de oplossing is. We hebben hun visie kunnen ombuigen in de richting van samenwerking, stelde bestuursvoorzitter prof. dr Cees Veerman op 7 mei tegen de ondernemings- en de studentenraad van de LUW
De politiek wil wel graag een bestuur dat voor alles aanspreekbaar is, aldus Veerman. In dat licht moet de tekst van het convenant tussen minister Van Aartsen en het KCW-bestuur worden gezien
In dit convenant, dat op 29 april werd ondertekend, wordt gesproken over de vorming van een Kenniscentrum Wageningen, zijnde een organisatie geleid vanuit een bestuur, met een personeelsbestand en met een geconsolideerde balans uiterlijk per 1 januari 2001. De ondernemingsraad was bang dat deze tekst duidt op een fusie van LUW en DLO binnen drie jaar, terwijl de raad van bestuur in het strategisch plan meldt dat zo'n fusie de eerste vijf jaar niet aan de orde is
Veerman lichtte toe dat de begrotingen van verschillende zelfstandige eenheden, met een eigen rechtspersoonlijkheid, bij elkaar worden opgeteld en worden gepresenteerd als een begroting waar een bestuur verantwoordelijk voor is. Hetzelfde geldt voor het personeelsbestand. (MS)
Weinig vrijwilligers voor AID
De Commissie Algemene Introductie Dagen (CAID) heeft moeite voldoende vrijwilligers te vinden voor het organiseren van de AID. Voor de technische commissie, die de organisatoren tijdens de introductiedagen ondersteunt, hebben zich pas tien van de benodigde zestig studenten gemeld. Ook is de commissie nog op zoek naar vijftig mentoren voor de aankomende eerstejaars
Rector prof. dr Cees Karssen heeft docenten en examinatoren in een brief opgeroepen soepel te zijn voor studenten die meewerken aan de AID. Volgens Karssen moeten de docenten studenten die meewerken aan de AID na de officiele examenperiode een andere tentamenmogelijkheid bieden
De afdeling Studentenzaken gaat samen met de CAID een lijst opstellen van AID-vrijwilligers die tijdens de introductiedagen tentamens zouden willen doen. Om misbruik te voorkomen, krijgen de docenten de lijst van Studentenzaken. Docenten hoeven geen gehoor te geven aan de oproep van het bestuur. Karssen had studenten graag de garantie gegeven dat ze op een later tijdstip examens mochten doen, maar hij kreeg daarvoor geen toestemming van de examencommissies. Die waren bang voor misbruik van een algemene regeling
Mentoren, leden van de technische commissie en leden van de AID-commissies van de studentenverenigingen komen in aanmerking voor de aanbeveling van Karssen. (KVe)
Ecologen onderzoeken afname plantenrijkdom
Ecologen constateren de laatste jaren steeds vaker dat de natuur in Nederland haar plantenrijkdom verliest. Ze vermoeden dat de oorzaak ligt in de versnippering van de natuur, ofwel het uiteenvallen van plantenpopulaties in kleine, geisoleerde deelpopulaties. Planten hebben namelijk een kleinere kans om te overleven als hun grondgebied wordt opgedeeld en verkleind, bijvoorbeeld door de aanleg van wegen. Om dit idee te toetsen, gaan Utrechtse, Nijmeegse en Wageningse ecologen gezamenlijk onderzoek doen naar de levensvatbaarheid van kruidachtige planten in de versnipperde heidevelden van Midden-Nederland. Vanuit de LUW is de leerstoelgroep Plantenoecologie en natuurbeheer bij het onderzoek betrokken
Bijzonder aan het project is dat de onderzoekers zowel kijken naar de populatiedynamiek en verspreiding van zaden, als naar veranderingen in de genetische eigenschappen van de planten. Zo denken ze aanwijzingen te vinden voor genetische verarming, een belangrijke factor in de achteruitgang van plantensoorten. Het onderzoek, dat wordt gefinancierd door onderzoeksfinancier NWO, begint volgende maand en zal vier jaar in beslag nemen. (HBou)
Snellere selectie van rozenstammen
Cytokininen zijn een maat voor de groeikracht van een onderstam van rozen. Met behulp van cytokininen kunnen rozenkwekers daarom makkelijker de beste onderstammen te selecteren. Dat concludeert ir Anja Dieleman in haar proefschrift Cytokinins and bud break in rose combination plants, waarop ze op 20 mei hoopt te promoveren bij emeritus-hoogleraar dr Jan Tromp
Ongeveer de helft van de kasrozen bestaat uit een onderstam en een ent van een verschillend genotype. Deze combinatieplanten hebben vaak een hogere bloemproductie dan een snijrooscultivar op eigen wortels. Rozenkwekers die goede combinaties van ent en onderstam willen kweken, moeten jarenlange proeven doen in kassen. De roosproductie van de onderstam in het eerste jaar is namelijk niet altijd representatief voor zijn productie gedurende enkele jaren
Dieleman toont in haar proefschrift aan dat er een relatie is tussen de concentratie van cytokininen in het bloedingssap van de onderstam en de uitloop van knoppen in de ent. Hoe hoger de concentratie, hoe sneller de knoppen uitlopen. De concentratie van cytokininen staat hier gelijk aan de hoeveelheid cytokininen die de onderstam naar de ent exporteert
De analyse van cytokininen moet plaatsvinden in een laboratorium en is daardoor een duur karwei. Daarom pleit Dieleman ervoor alleen onderstammen die al een bepaalde selectie hebben doorstaan door te meten. (LeNo)
Universitair akkoord over Nationaal Herbarium
De herbaria van de Landbouwuniversiteit, de Universiteit Utrecht en de Rijksuniversiteit Leiden worden per 1 januari 1999 gebundeld tot het Nationaal Herbarium. De universiteiten hebben daarover een overeenkomst bereikt, die inhoudt dat de drie deelnemers hun personeel en financiele middelen inbrengen in het Nationaal Herbarium. Dat meldt de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, die van minister Ritzen de opdracht had gekregen de plannen voor een nationaal herbarium verder uit te werken. De minister moet het plan nog goedkeuren
Het Nationaal Herbarium zal worden geleid door een bestuur dat bestaat uit vertegenwoordigers van de drie universiteiten en een voorzitter die benoemd wordt door de KNAW. De dagelijkse leiding komt bij een directeur te liggen; de Rijksuniversiteit Leiden treedt op als penvoerder
In het Nationaal Herbarium wordt de Wageningse herbariumcollectie, die zich richt op tropisch Afrika, samengebracht met de West-Europa- en Zuidoost-Azie-collectie in Leiden en de Utrechtse collectie, die zich richt op de tropische gebieden in Centraal- en Zuid-Amerika. Taak van het Nationaal Herbarium is het genereren, ontsluiten en overdragen van kennis over aard, omvang en oorsprong van de botanische diversiteit op aarde. Het Nationaal Herbarium moet zo een systematische basis leveren voor alle plantenwetenschappen en bijdragen tot natuurbehoud
Naast de bijdragen van de deelnemende universiteiten krijgt het Nationaal Herbarium jaarlijks twee miljoen van het ministerie van Onderwijs. Een groot deel van dit geld gaat waarschijnlijk naar het grootste herbarium, dat van de Rijksuniversiteit Leiden. Een jaar geleden kampte dit herbarium nog met een jaarlijks tekort van zo'n drie miljoen. LUW en UU wilden toen niet met een bijna-failliete partner in zee gaan. Dr Henk van der Lans van de LUW-afdeling Onderwijs- en onderzoeksbeleid vertelt dat de LUW tevreden is met de nu gekozen opzet. Het is toch nog goed gekomen. Het heeft er wel een beetje om gespannen. (MS)
Argo blikt in Tilburg

De eerstejaars zware roeiers van Argo, Jan-Jaap Romijn, Wouter de Haan, Ronald Geerts en Willem Leijns, hebben op 10 mei in Tilburg de Hollandia Roeiwedstrijden in hun categorie gewonnen. Bij de beginnelingen in de skiff was tweedejaars Sander de Vries de sterkste. (RvL)
Biotechnologie ID-DLO hoort bij Europese top

Het is feest bij het DLO-Instituut voor Dierhouderij en Diergezondheid in Lelystad. Twee van hun onderzoeken op biotechnologisch gebied staan vermeld in een overzicht van vijf succesvolle EU-projecten. Het ID-DLO ziet dit als een erkenning dat het instituut behoort tot de top van het Europese biotechnologie-onderzoek
Het overzicht Biotechnology, Selected achievements is een uitgave van het Directoraat-Generaal voor Wetenschap van de EU. Met de publicatie wil Brussel laten zien dat er EU-projecten zijn die tastbare resultaten opleveren. De Europese Unie financiert duizenden projecten. Prof. dr Eric Claassen, hoofd Onderzoek bij het ID-DLO, schat dat ongeveer de helft tastbare resultaten kan opleveren. Dus als dan twee van onze projecten geselecteerd zijn, is dat fantastisch. De twee projecten hebben betrekking op de ontwikkeling van vaccins tegen parvovirussen en tegen het bovine herpesvirus (BHV1)
Parvovirussen beinvloeden de reproductie van varkens negatief. Het ID-DLO heeft samen met het Deense Staatsinstituut voor Virologie en het farmaceutische bedrijf Ingenasa in Spanje een nieuw en veilig vaccin ontwikkeld. Als eerste in de hele wereld zijn de partners erin geslaagd een vaccin te maken dat gebaseerd is op een peptide, een eiwitfragment, in plaats van een afgezwakt virus. Dat is veiliger, want een peptidevaccin veroorzaakt verder geen reacties in het dier
Het tweede project betreft een nieuw vaccin tegen BHV1, een ziekte die bij koeien ademhalingsproblemen veroorzaakt en de reproductie nadelig beinvloedt. Bestaande vaccins waren niet altijd effectief en veroorzaakten soms zelfs een besmetting. Ook was het onmogelijk een onderscheid te maken tussen een besmette en een gevaccineerde koe. Het ID-DLO ontwikkelde via genetische modificatie een vaccin zonder die nadelen, in samenwerking met een virologisch instituut in het Duitse Tubingen en de universiteiten van Luik en Heidelberg. (LeNo)
Ritzen naar Wereldbank

Jo Ritzen komt niet terug in het volgende kabinet, maar wordt adviseur van de Wereldbank. De demissionaire minister vertrekt in oktober, vlak voor zijn 53ste verjaardag, naar Washington. Hij gaat zich bezighouden met onderwijsbeleid, armoedebestrijding en gezondheidszorg. Als in oktober nog geen nieuw kabinet is aangetreden, zal een andere minister Ritzens post waarnemen. (HOP)
Indeling DLO in divisies van de baan
DLO krijgt in de toekomst geen vier divisies die de huidige twaalf instituten overkoepelen. In plaats daarvan komen er een stuk of acht instituten. Daarover is de ondernemingsraad van DLO het eens geworden met de raad van bestuur, meldt or-voorzitter dr Herbert Diemont
Wij waren tegen een extra bestuurslaag boven de instituten, zodat een aantal baronnen het voor het zeggen krijgt, verklaart Diemont. DLO krijgt nu een aantal vergrote instituten die organisatorisch op zichzelf staan. Bestuursvoorzitter Veerman denkt aan een stuk of acht instituten. Hij legt zich niet vast op dat aantal; hij wil processen stimuleren en in goed overleg tot oplossingen komen.
Door deze aanpassing van de DLO-structuur komt het onderbrengen van DLO-instituten en LUW-departementen in geintegreerde kenniseenheden ook in een ander daglicht te staan. Bij de totstandkoming van deze kenniseenheden is vrijwilligheid van de deelnemers troef, verklaart Diemont
De ondernemingsraad van DLO heeft zijn advies over het ondernemingsplan van DLO bijna gereed. Het wordt spannend of de or kan instemmen met het ondernemingsplan, aldus Diemont. De ondernemingsraad van het ministerie van LNV vindt de financiele basis van de onderneming DLO te mager. Dat advies zit goed in elkaar, vindt Diemont. Maar wij zijn daarna in overleg getreden met de directie en er zit beweging in de zaak. Op welke wijze de financiele situatie van DLO is verbeterd, wil Diemont nog niet aangeven
Mocht het advies van de ondernemingsraad negatief zijn, dan loopt de verzelfstandiging van DLO vertraging op. De bonden hebben toegezegd dat zij bij een negatief advies de CAO-onderhandelingen met DLO zullen opschorten. Persoonlijk hoopt Diemont dat or en directie de onderhandelingen positief afsluiten. Het advies van de ondernemingsraad van DLO staat gepland op 18 mei. (ASi)
Eervolle benoeming voor geneticus Koornneef
Geneticus Maarten Koornneef is gekozen tot buitenlands lid van de prestigieuze National Academy of Sciences (NAS) in de Verenigde Staten. Koornneef heeft zijn benoeming te danken aan zijn pionierswerk op het gebied van de plantenfysiologie en plantengenetica. Hij was een van de eerste onderzoekers die met de zandraket werkten. Die plant wordt nu algemeen gebruikt als modelsysteem in de plantengenetica
De NAS, die 1800 Amerikaanse en 300 buitenlandse leden heeft, adviseert de Amerikaanse regering over wetenschap en technologie. Onder de leden bevinden zich 129 Nobelprijswinnaars
Wat Koornneef gaat doen bij de academie weet hij nog niet. Hij hoopt daar binnenkort tijdens een bezoek aan de VS duidelijkheid over te krijgen. Ook plantenfysioloog prof. dr Jan Zeevaart, die in 1958 in Wageningen promoveerde, werd benoemd tot lid van de academie. Hij is hoogleraar aan de Michigan State University. (KVe)
Alfa-studenten niet geschikt voor onderzoek
Vier jaar studie is niet genoeg voor alfa-studenten die daarna promotie-onderzoek willen doen. Zij moeten eerst een jaar aanvullend geschoold worden voor ze als aio aan de slag kunnen. Dat schrijft de Akademie van Wetenschappen (KNAW) in een advies aan minister Ritzen en de universiteiten
Afgestudeerden in de geesteswetenschappen schrijven slecht, zowel in het Engels als in het Nederlands, en hun vakinhoudelijke kennis laat te wensen over, stelt de KNAW. De meeste onderzoekscholen hebben cursussen opgezet om de gebreken van hun promovendi te ondervangen. Maar een zogeheten doctoraatsopleiding, een extra jaar tussen het doctoraal en het aio-schap, is volgens de KNAW een betere remedie. Zo wordt voorkomen dat de extra scholing ten koste gaat van het promotieonderzoek. Zo'n extra jaar kan betaald worden door twintig procent minder aio's aan te stellen, meent de KNAW. Ook zou minister Ritzen studiefinanciering kunnen uittrekken voor het extra jaar, oppert de academie. (HOP)
Meer zware metalen in bodem door ecologische landbouw
Sommige ecologische akkerbouwsystemen die alleen organische mest gebruiken, belasten de bodem twee maal zoveel met cadmium, koper en lood als systemen die zowel dierlijke als kunstmest gebruiken. Dit blijkt uit het proefschrift van ir. Simon Molenaar, die op 11 mei promoveerde bij dr. ir. Frans de Haan, hoogleraar bodemhygiene en bodemverontreiniging
Molenaar deed onder andere onderzoek in wijngaarden in Italie. Hij ontdekte dat de ecologische wijnbouw per hectare twee tot drie keer zoveel koper in de bodem ophoopt dan de gangbare wijnbouw. Een Nederlands ecologisch bedrijf had door het hoge gebruik van compost een grotere toevoer van zware metalen dan het gemengde bedrijf, waarin zowel dierlijke mest als kunstmest wordt gebruikt
Op basis van een zwaremetalenbalans, waarin alle toe- en afvoerstromen van metalen in de bodem staan beschreven, stelde de milieuhygienist ook indicatoren voor duurzaamheid vast. Die geven aan welk metaal op welk moment de kwaliteitsnormen voor de bodem, het gewas of het grondwater zal overschrijden. Hieruit blijkt dat bij de huidige toe- en afvoerstromen de onderzochte conventionele akkerbouw na 70 jaar, de ecologische na 145 jaar en de geintegreerde na 300 jaar de kwaliteitsnorm voor de hoeveelheid cadmium overschrijdt. Cadmium is voor de mens in de praktijk het gevaarlijkste metaal. Ook ontdekte Molenaar dat op lange termijn de hoeveelheid cadmium in gewassen boven de milieunorm kan uitkomen, hoewel de jaarlijkse toevoer van cadmium beneden de milieunorm ligt. (HBou)
St(*)boretum vergt verbeelding van publiek
Een eendagsvlieg heeft geen besef van dag en nacht, zei een bezoeker over Beelden op de Berg 1998. Daarmee is hij waarschijnlijk een van de weinigen die begrijpen waar het de drie deelnemende kunstenaars, Paul Perry, Mike Tyler en davidkremers, om gaat. Onder de cryptische titel St(*)boretum tasten zij de grenzen van onze vierdimensionale waarneming af. Zoals een eendagsvlieg niet beseft dat dag en nacht een ritme vormen, zo kunnen mensen de halfwaardetijd van uranium en de afstand tot de sterren slechts op waarde schatten via de vijfde dimensie van de verbeelding
Daarom is er ook niet veel te zien op de Wageningse Berg. Er staat een grote kei uit Noorwegen in een met grint bedekt en met een stevig hekwerk omheind perkje, er zijn banen met blauwgrijs gras ingezaaid in het groene gras, en dat is alles. De bezoeker moet zelf zijn tentoonstelling verbeelden. Zo worden de blauwe grasbanen doorbroken door borders en struikgewas. Om het hele patroon te kunnen waarnemen, moet de bezoeker mentaal de verschillende banen met elkaar verbinden
Daarom ook is het mogelijk dat de kunst van Mike Tyler onzichtbaar blijft tot je bij de infotheek een etiket krijgt met technische gegevens van sterren, dat je op de bordjes bij bomen en struiken mag plakken. Daarmee maak je als bezoeker een verbinding tussen het Arboretum als verzameling van plantensoorten en de verzameling van sterren op lichtjaren afstand
De Stichting Beelden op de Berg ziet in St(*)boretum de kunst van de toekomst en verwacht dat er over vier jaar met veel tevredenheid naar de tentoonstelling wordt teruggekeken. Het is dan ook te vroeg om St(*)boretum af te schieten op de vierhonderdduizend gulden die door de gemeente Wageningen en de Mondriaanstichting en een aantal andere fondsen werd gesubsidieerd. De verbeelding die St(*)boretum vereist, is een mentaal proces dat tijd nodig heeft en een zekere scherpte. Daarom leverde het voorstel om net als in voorgaande edities van Beelden op de Berg bier en wijn te verkopen verzet op van de kunstenaars. Met een wazig hoofd is immers moeilijk scherp te krijgen dat je als mens in sommige opzichten net zo weinig besef hebt van de wereld als een eendagsvlieg. (MWo)
Unilever-leerstoel aan LUW
Het college van bestuur heeft een aanvraag van Unilever gehonoreerd voor een nieuwe leerstoel Consumentengedrag in relatie tot productontwikkeling. Dr ir Hans van Trijp (38) was door Unilever voorgedragen voor deze stoel en is ook benoemd door het college. Hij zal een dag in de week bij de leerstoelgroep Marktkunde en consumentengedrag gaan werken
Trijp moet inzicht ontwikkelen in hoe je zo goed mogelijk de consumentenbehoefte aan nieuwe levensmiddelen verkent. Het gaat dan om producten die inspelen op consumentenwensen als gezondheid, gemak en duurzame productie. Theorie en methodologie zullen zich vooral richten op het consumentengedrag bij productinnovaties
Trijp studeerde Humane voeding in Wageningen en promoveerde in 1995 bij marktkundige prof. dr ir Thieu Meulenberg, waar hij al sinds 1986 werkte. Sinds 1996 is hij consumentengedragonderzoeker bij Unilever. Trijp heeft postdoctoraal onderwijs over consumentengedrag verzorgd voor het Mansholtinstituut en de voedingsonderzoekschool Vlag. (MS)
Docenten hoeven niet grappig te zijn

Of een docent grappig is of niet, het zal studenten een zorg zijn. En in welke vorm hij de lesstof opdient, interesseert ze ook niet. Als het maar niet via computers gaat. Dat blijkt uit een enquete van de Hogeschool van Utrecht onder haar studenten. Met 25 duizend studenten heeft Utrecht een van de grootste hogescholen van Nederland
De Utrechtse studenten vinden inspraak niet erg belangrijk. Ze willen vooral duidelijke regels, roosters, voorlichting en doelen. Docenten moeten gewoon hun werk doen, en dus informatie overdragen, vakkennis hebben en enthousiast zijn. In docenten als begeleiders van leerprocessen geloven studenten niet zo erg. Verder maakt het studenten weinig uit hoe een docent zijn lesstof aanbiedt. Projectonderwijs, hoorcolleges of practica - studenten hebben geen duidelijke voorkeur. Alleen onderwijs met computers wijzen ze massaal af
De hogeschool is juist druk bezig om de computer te integreren in het onderwijs, maar volgens woordvoerder Peter Smit van de hogeschool is de afkeer van computers van tijdelijke aard. Onbekend maakt onbemind. Straks zijn studenten eraan gewend. (HOP)
Biochemici vinden nieuwe enzymfamilie
Onderzoekers van Biochemie en Moleculaire genetica van industriele micro-organismen (MGIM) hebben samen met Italiaanse onderzoekers een nieuwe familie oxiderende enzymen gevonden. Het prestigieuze tijdschrift Trends in Biochemical Sciences publiceert binnenkort een artikel met de bevindingen van de Wageningse onderzoekers
De Wageningse en Italiaanse onderzoekers ontrafelden de kristalstructuur en de genetische code van vanillyl-alcoholoxidase, een enzym dat vijf jaar geleden toevallig door Wageningse microbiologen werd ontdekt in een schimmel die leeft in de buurt van houtafbrekende schimmels. Met die kennis zochten de onderzoekers naar meer enzymen met gedeeltelijk dezelfde structuur, om na te gaan of sprake is van een nieuwe enzymfamilie, vertelt biochemicus dr ir Marco Fraaije, die recent aan de LUW promoveerde. Dat bleek het geval
De nieuwe familie heeft een van de twee domeinen, ongeveer de helft van de eiwitstructuur, met elkaar gemeen. Dit deel van het eiwit bindt vitamine B2. Het DNA dat voor dit deel van het enzym codeert, werd 54 keer teruggevonden in alle genen die tot nu toe bekend zijn. Niet alleen bij schimmels, maar ook bij andere micro-organismen, planten, dieren en mensen
Van de nieuwe eiwitfamilie zijn nog maar enkele andere enzymen in meer detail bestudeerd. Deze enzymen bevatten allemaal vitamine B2 en katalyseren een oxidatiereactie. Fraaije vond ook veel genen waarvan de functie nog niet bekend was. Die functie denken hij nu sneller te kunnen achterhalen, omdat een deel van het DNA van deze genen sterk lijkt op dat van het gen dat codeert voor vanillyl-alcoholoxidase
Interessant is verder dat bij veel enzymen van de nieuwe familie de vitamine sterk gebonden is. Dat is van belang voor industriele toepassingen, omdat de vitamine zo minder snel kwijtraakt. De vitamine is essentieel voor het katalyseren van bepaalde reacties, zoals de productie van geur- en smaakstoffen. Zo produceert het enzym vanillyl-alcoholoxidase vanille. (MS)
WSO klaagt onterecht over duurdere talencursussen

Er is helemaal geen sprake van een verhoging van de prijs van talencursussen, stelt Marjan Noordhoek, hoofd-beheerder van het Centrum voor Talenonderwijs. In het WUB van 12 februari meldde de Wageningse Studentenorganisatie (WSO) in een ingezonden brief dat studenten in de toekomst 150 gulden moeten betalen voor een cursus van tien weken. Nu geeft de WSO toe voorbarig te zijn geweest. Wij wilden een alarmerend signaal afgeven aan studenten, zodat ze weten wat er gaande is en straks niet plotseling tegen hoge kosten aankijken, aldus een woordvoerder
Volgens de brief van WSO gaan de prijzen van de cursussen omhoog omdat de LUW de subsidies hiervoor terugdraait. Geen sprake van, aldus Noordhoek. Ze legt uit dat het talencentrum wel bezig is met een evaluatie van het aanbod en de kosten van de activiteiten van de laatste jaren. We bekijken ook de mogelijkheden voor een meer facilitaire werkwijze, waarbij we computergestuurd onderwijs willen invoeren. Daar komt nog voor de zomer een plan voor op tafel. Dit betekent niet dat we meer geld nodig hebben. Bovendien bepaalt KCW of studenten een hogere bijdrage moeten betalen voor een talencursus. (MBe)