Nieuws - 9 januari 1997

Nieuws

Nieuws

Nieuws
Benoeming voorzitter LUW/DLO-bestuur vertraagd
Nog steeds heeft het kenniscentrum Wageningen, bestaande uit LUW en DLO, geen nieuwe voorzitter. LNV-minister Van Aartsen kondigde in december de benoeming van deze voorzitter op zeer korte termijn aan, maar er lijken complicaties te zijn opgetreden rond de beoogde kandidaat. De benoeming wordt nu binnen enkele weken verwacht
Tussen kerst en nieuwjaar heeft Van Aartsen overlegd met de vertrouwenscommissie van de universiteitsraad, die de minister een kandidaat heeft geadviseerd. Ook heeft de minister de ondernemingsraad van DLO geconsulteerd. Blijkbaar stimuleerde dit overleg een vlotte benoeming niet
Ondertussen beginnen de voorstanders van een fusie tussen LUW en DLO ongeduldig te raken. Ze zijn bang dat de reorganisatie te lang op zich laat wachten. Zo stelt het Tweede-Kamerlid Eisso Woltjer (PvdA): Het tempo valt me tegen. Dit proces kent zijn gelijke niet in de universitaire wereld. De minister moet het momentum pakken.
Woltjer memoreert een uitspraak van Van Aartsen van afgelopen zomer dat er snel een voorzitter zou worden benoemd. Maar hij is er nog steeds niet. Het Tweede-Kamerlid signaleert binnen LNV organisatorische en inhoudelijke weerstanden tegen de fusie. Er worden op het ministerie nu faseringen aangebracht.
Woltjer hoopt op een voorzitter die het proces van buitenaf gaat leiden, kennis van zaken heeft van de LUW-faculteit en de DLO-instituten, de gevoeligheden daar kent en met gezag kan optreden. (ASi)
Cleef benoemd tot hoogleraar Tropische vegetatie-ecologie

Dr. A.M. Cleef is per 1 januari 1997 aan de LUW benoemd tot hoogleraar Tropische vegetatie-ecologie en kartering. De leerstoel wordt betaald door de maatschappij voor wetenschappelijk onderzoek in de tropen en geldt voor een dag in de week. Cleef, hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam, werkt momenteel onder andere aan het tropendakonderzoek, waar ook medewerkers van de Wageningse vakgroep Bosbouw aan werken. De hoogleraar ontving onlangs de prestigieuze Korberprijs voor Europese Wetenschap 1996. Cleef mag het prijzengeld (DM 1.250.000) besteden aan het zogenaamde COPAS-systeem. Dit systeem behelst een kabelbaan boven het kronendak van het tropisch bos in Frans-Guyana om daarmee het bos te bestuderen. Een aantal jaren geleden werd het dak van het woud nog bestudeerd vanuit een gigantisch luchtkussen dat boven de bomen zweefde. (GDu)
Onvoldoende afname gebruik herbiciden

Vermindering van de afhankelijkheid van bestrijdingsmiddelen heeft niet plaatsgevonden. Dit schrijft landbouwminister Van Aartsen in de evaluatie van het Meerjarenplan Gewasbescherming aan de Tweede Kamer. Volgens de bewindsman is daarom een fundamentele koerswijziging niet aan de orde. In 1993 sprak het landbouwbedrijfsleven met de overheid af voor 2000 de hoeveelheid bestrijdingsmiddelen drastisch te beperken en de afhankelijkheid ervan te verkleinen
De milieubelasting van het oppervlaktewater is nog niet afgenomen, constateert de minister. En weliswaar is het aantal kilo's grondontsmettingsmiddel drastisch gedaald, dankzij een technische vernieuwing en een wettelijke beperking, maar de volumereductie in het herbiciden- en fungicidengebruik is onvoldoende. Het illegaal gebruik van middelen is evenmin afgenomen. In 1995 was hiervan sprake bij twaalf procent van de controles door de Algemene Inspectiedienst
De minister stelt een breed pakket maatregelen voor om de doelstelling alsnog te halen. Zo overweegt hij het herbiciden- en fungicidengebruik wettelijk te beperken, zoals hij onlangs aardappeltelers verbood vaker dan eens in de vijf jaar grond te ontsmetten. De Commissie Toelating Bestrijdingsmiddelen (CTB) beoordeelt 120 bestrijdingsmiddelen opnieuw; financiele stimulering van geintegreerde landbouw en biologische landbouw moet de afhankelijkheid verminderen en milieukeuren met bedrijfscontroles moeten het illegaal gebruik indammen
Het landbouwbedrijfsleven wil een breed pakket bestrijdingsmiddelen behouden, mede omdat voor de kleine teelten vanwege de hoge kosten geen nieuwe bestrijdingsmiddelen worden ontwikkeld. Om aan deze wens tegemoet te komen, stelt de minister voor een fonds in te stellen voor de kleine teelten. Daarnaast moeten bestrijdingsmiddelen op recept verkrijgbaar zijn. Een eerste middel, dichloorvos, is per 1 januari op recept verkrijgbaar. (MHs)
Raad vernietigend over milieuzorg

De universiteitsraad is zeer ontevreden over de voortgang van het Bedrijfsintern milieuzorgsysteem (Bims) van de LUW. Bims omvat zaken als de opslag van chemicalien en gasflessen, aanpak van de automobiliteit, energiebesparing en milieuparagrafen in afstudeervakken. De raad vroeg het college van bestuur op 7 januari meer vaart te zetten achter de invoering van Bims. Die is in 1992 van start gegaan en zou in 1998 afgerond moeten zijn
Volgens de Progressieve Studentenfractie (PSF) zijn de verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij de milieuzorg niet goed geregeld. De contacten tussen de top, het middenniveau en de vakgroepen zijn onvoldoende en de milieucoordinator heeft nauwelijks bevoegdheden. Extra demotiverend is dat initiatieven op de werkvloer te weinig worden beloond. Daarom moet het college de milieuzorg naar de departementsbesturen delegeren. Die moeten jaarlijks milieuverslagen maken die toetsen of de doelstellingen uit milieujaarplannen gehaald worden. Afgelopen jaar weigerden de sectordirecteuren de verantwoordelijkheid voor de milieuzorg, omdat er geen geld voor beschikbaar was
Buitenuniversitair raadslid A. Goedmakers signaleerde een onrustbarende geringe bereidheid tot milieuzorg onder wetenschappers, waardoor bijvoorbeeld de beoogde milieuparagraaf bij afstudeervakken nog niet is ingevoerd. Die geringe bereidheid is niet te rijmen met de duurzaamheidsmissie van de LUW, vond Goedmakers. Andere fracties merkten op dat de chemicalien-registratie niet van de grond komt en dat het Bureau veiligheid en milieuhygiene, dat Bims moet ondersteunen, die rol niet waarmaakt. Nu is de milieuzorg afhankelijk van groepjes individuen, die te weinig steun krijgen, aldus Progressief Personeel
De PSF wil regelmatig een rapportage over de voortgang van Bims ontvangen en vroeg om meer betrokkenheid van het college. Het collegelid mr H. van de Hoofdakker was blij met het betoog van de PSF. Hij beloofde de nodige aandacht te schenken aan deze portefeuille, die hij heeft overgenomen van collegevoorzitter Vos. Het PSF-betoog werd ook door de andere raadsfracties overgenomen. Saillant detail was dat de PSF vorig jaar hetzelfde betoog hield. (ABo/ASi)
Wageningse kennis duur voor export

Na de fusie van LUW, DLO-instituten en andere instellingen die landbouwkundig onderzoek doen, zal het Kenniscentrum Wageningen zich moeten richten op de export van kennis en expertise. De Nederlandse markt is te klein voor de grote ambities van het centrum. Het gevaar bestaat alleen dat Wageningse kennis nogal duur zal zijn op de wereld-kennismarkt, vooral waar het ontwikkelingssamenwerking betreft
In een artikel in Transfer, het vakblad voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs, erkent scheidend collegevoorzitter ir. M.P.M. Vos het probleem. Na genoemde fusie krijgen we in Wageningen een organisatie met zesduizend mensen. Nederland is een hogelonenland. Zelfs Engeland is wat dat betreft goedkoper. Niettemin is Vos optimistisch, gezien de Wageningse kwaliteit. De Wageningse wetenschappelijke productie wordt internationaal hoog aangeslagen. Verder onderscheidt een Wageningse ingenieur zich door vakkennis en multidisciplinariteit
Ir R. Brinkman, directeur Land en water van de Wereldvoedselorganisatie (FAO), vindt het Kenniscentrum toch aan de prijzige kant. De directeur-generaal van de FAO heeft meermalen gepleit voor meer samenwerking tussen ontwikkelingslanden onderling. Volgens Brinkman is een lokale expert eenderde tot de helft goedkoper dan een Nederlander. Die Nederlander zal dus drie keer zo effectief moeten zijn, wil de investering gewettigd zijn. (EHei)
Rietjens, Vet en Vlak persoonlijk hoogleraar

Het college van bestuur heeft recent drie universitair hoofddocenten benoemd tot persoonlijk hoogleraar, vanwege hun bijzondere onderzoeks- en onderwijskwaliteiten
Dr Ivonne Rietjens (38) is persoonlijk hoogleraar in de biochemie geworden. Ze studeerde Moleculaire wetenschappen en promoveerde bij de vakgroep Toxicologie. Ze doet vooral onderzoek naar biotransformaties van verschillende moleculen
Dr Louise Vet (42) is benoemd tot persoonlijk hoogleraar bij de vakgroep Entomologie. Zij studeerde Biologie in Leiden, waar ze ook promoveerde. Ze onderzoekt het leergedrag van insecten en de rol van signaalstoffen in de communicatie tussen insecten onderling en met hun waardplanten
Dr Just Vlak is persoonlijk hoogleraar bij de vakgroep Virologie. Hij studeerde en promoveerde in Utrecht. Hij werd daarna door de LUW aangetrokken om het diervirologisch onderzoek en -onderwijs vorm te geven en te versterken. Hij is gespecialiseerd in de moleculaire aspecten van de infectie van insecten door baculovirussen
Opvallend is dat twee hoogleraren in de universiteitsraad zitten. Met de benoeming van twee vrouwelijke persoonlijke hoogleraren komt het college van bestuur iets dichter in de buurt van zijn streefcijfers voor het aantal vrouwelijke hoogleraren. Een gelukkige, maar onbedoelde bijkomstigheid, schrijft het college aan de universiteitsraad. Het college stelde recent streefcijfers vast na uitvoering van een beschikbaarheidsanalyse. Bij deze analyse is gekeken naar het percentage vrouwen onder de wetenschappers dat minstens vier jaar geleden in een relevante discipline is gepromoveerd. Om de streefcijfers te halen, moeten er zes vrouwelijke hoogleraren bijkomen. De LUW heeft sinds kort zeven vrouwelijke hoogleraren. (MS)
Uitslag Kerstcryptogram

Mieke Hoogkamer is de gelukkige winnaar van het Kerstcryptogram (WUB 37). Zij krijgt de boekenbon van vijftig gulden. De twee boekenbonnen van 25 gulden gaan naar Monique Schoenmaker en Lonneke van de Goor. De prijzen kunnen worden afgehaald bij het secretariaat van het WUB, Eekmolenweg 2, 6703 AM Wageningen. Alledrie van harte gefeliciteerd. (GvdE)
Nieuwsfoto, Papier