Nieuws - 7 augustus 1996

Nieuws

Nieuws

Nieuws
Kwart van vacatures wordt intern vervuld
Voor een kwart van de bij het Mobiliteitsbureau aangemelde vacatures kan een interne LUW-kandidaat worden gevonden. Dat blijkt uit een verslag van het Mobiliteitsbureau over de stand van zaken in het tweede kwartaal 1997
Tot nu toe werden in 1997 142 interne vacatures aangemeld en daarvoor konden in totaal 269 kandidaten worden voorgedragen. In 34 gevallen werd de kandidaat ook daadwerkelijk in de functie benoemd, een slagingspercentage van dertien procent. In 1996 bedroeg dit percentage twaalf procent en in 1995 nog 23 procent
Het Mobiliteitsbureau is opgezet om personeel dat van functie wil veranderen te begeleiden, zodat een optimale personeelsmobiliteit ontstaat. Daarbij gaat het overigens niet alleen om met ontslag bedreigde personeelsleden. Slechts twaalf procent van de ingeschrevenen (43 kandidaten) behoren tot deze categorie. Het bureau poogt ook reeds ontslagen personeelsleden (87 personen, 24 procent van de ingeschrevenen), van wie het wachtgeld ten laste komt van de universiteit, aan een nieuwe baan te helpen. Meer dan de helft van de kaartenbak van het bureau is gevuld met personeelsleden die binnen de universiteit op zoek zijn naar een andere functie, zonder met ontslag te worden bedreigd
Bij de bemiddelde interne vacatures ging het in het tweede kwartaal slechts in tien van de zeventig gevallen om een baan voor onbepaalde tijd. Een kwart van de banen gold voor minder dan zes maanden
Het Mobiliteitsbureau wijst ingeschreven kandidaten niet alleen op interne vacatures, maar poogt ze ook te interesseren voor banen buiten de LUW. In vier procent van de gevallen lukt het om voor een dergelijke baan een kandidaat te vinden
Uit het kwartaalverslag blijkt overigens dat de meeste aio's wier contract is afgelopen, het eerste jaar van hun werkloosheid benutten voor het schrijven van het proefschrift. In die periode zoeken ze niet naar een baan. Dat betekent, zo constateert het Mobiliteitsbureau, dat de wachtgeldperiode meestal oploopt tot twee jaar, omdat het weer aansluiting vinden bij de arbeidsmarkt zeker een jaar in beslag neemt. De aio's zijn overigens wel sterk gemotiveerd om een baan te zoeken. Dat blijkt minder te gelden voor de overige uitkeringsgerechtigden in het bestand
Naast directe bemiddeling verzorgt het Mobiliteitsbureau ook (om)scholing en trainingen. Het bureau heeft een eigen site op Internet (http://www.bstu.wau.nl/mobi/mobi .html) (SVk)
Peer reviewers pleiten voor continuering onderzoekschool EPW

De onderzoekschool Experimentele plantwetenschappen (EPW), waarin de Landbouwuniversiteit, de Universiteit Utrecht en de Katholieke Universiteit van Nijmegen participeren, kan zich meten met de beste onderzoekinstituten in de wereld op het gebied van de plantwetenschappen. De kwaliteit van het aio-onderzoek, de aio-cursussen en de proefschriften is hoog, waardoor promovendi in de hele wereld een goede positie kunnen verwerven. De samenwerking tussen de drie universiteiten zorgt voor voldoende kritische massa om het hele onderzoeksveld van de moderne plantwetenschappen te bestrijken. Dit is de voorlopige conclusie van de peer review-commissie die 8 en 9 juli een bezoek bracht aan de onderzoekschool
De commissie, die de continuering van de onderzoekschool sterk aanbeveelt, bestond uit prof. dr Jacques-Henri Weil van het Franse Instituut voor Moleculaire Plantenbiology, prof. dr Pat Heslop-Harrison van het John Innes Centre uit Groot-Brittannie, prof. dr Dirk Inze van de Universiteit van Gent in Belgie en prof. dr Dierk Scheel van het Duitse Instituut voor Plantenbiochemie
De peer review is gehouden in het kader van de hererkenningsaanvraag van EPW bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). EPW dient die aanvraag, die het advies van een peer review-commissie moet bevatten, eind dit jaar in
Kritische opmerkingen maakte de commissie vooral over de financiering en de zelfstandigheid van EPW binnen de Landbouwuniversiteit. De LUW legt volgens de commissie integraal management op aan de onderzoekschooldirecteuren zonder de daarbij horende bevoegdheden, vertelt EPW-secretaris ir Wim de Leijster
Naast de peer review voor de KNAW is op 10 juli door dezelfde buitenlandse hoogleraren ook een aantal onderzoeksgroepen individueel op hun kwaliteiten beoordeeld. Deze beoordeling wordt gebruikt om de zogenaamde excellente onderzoekers te selecteren voor de aanvraag voor een toponderzoekschool op het gebied van de ontwikkelingsbiologie bij planten. Voor een aantal groepen is daar een visitatierapport voor te gebruiken als externe beoordeling. Dit was echter niet voor alle groepen mogelijk, omdat de visitatie biologie mislukt is. De visitatiecommissie biologie heeft uiteindelijk geen oordeel over de Wageningse onderzoekers gegeven, aldus De Leijster. (MS)
Landschapsecologische atlas op cd-rom

Bij Pudoc-DLO is een cd-rom verschenen met uniek landschapsecologisch materiaal. De informatiedrager ontsluit de volledige databank van de Landschapsecologische Kartering Nederland en bevat informatie over geomorfologie, bodem, grondwater, oppervlaktewater, landschap, flora en fauna. Alle informatie kan worden gepresenteerd in kaartvorm, waardoor een zeer gedetailleerde elektronische atlas is ontstaan. Het materiaal kan worden gebruikt bij het opstellen van gebiedsindelingen, interpretatie van veldgegevens, scenario-analyse en milieu-effectrapportages
De cd-rom werd ontwikkeld door het DLO-Staringcentrum in Wageningen en het Centrum voor Milieukunde van de Rijksuniversiteit Leiden. Verschillende provincies hebben materiaal beschikbaar gesteld, evenals de samenwerkende organisaties voor vogelonderzoek, de contactgroep Zoogdierinventarisatie, de stichting Floristisch Onderzoek en de Nederlandse Vereniging voor Herpetologie en Terrariumkunde. De cd-rom kost vijftig gulden en is te bestellen via de helpdesk van de LUW-bibliotheek en Pudoc-DLO. (SVk)
Landbouw in Brabant ondergeschikt aan natuur en stad

De varkenshouderij in De Peel moet worden gesaneerd en gebouwen aldaar moeten worden afgebroken. De melkveehouderij in Brabant moet extensiveren. Dat stelt het Staring-centrum in een essay over de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. Het essay staat in het jaarboek 1997 van het Staring-centrum, Landbouw op de kaart
Het essay, waaraan diverse medewerkers van het instituut een bijdrage hebben geleverd, speelt in op de discussie over de ruimtelijke inrichting van Nederland in 2030. De infrastructuur en verstedelijking staan tot dusverre sterk in de belangstelling en het Staring-centrum voegt daar nu functies als landbouw, natuur en recreatie aan toe
De onderzoekers denken dat Zeeland zeer geschikt is voor grootschalige duurzame akkerbouw. In Zuid-Holland en grote delen van Noord-Holland moet de landbouw optreden als beheerder van de groene ruimte en worden afgestemd op andere functies in dat gebied: wonen, natuur en recreatie. Daaronder valt ook het Groene Hart. In deze stadstuin moet de bestaansbasis van de landbouw worden verbreed door ondermeer stedelingen te laten meebetalen aan het beheer van het landelijk gebied, stelt het Staring-centrum
Het rivierengebied is goed geschikt voor veehouderij en natte natuur. De oostelijke zandgebieden zijn vanwege het kwetsbare milieu minder geschikt voor duurzame landbouw. Regiostudies moeten uitwijzen of intensieve landbouw hier is te combineren met recreatie en drinkwatervoorziening
Noord-Nederland wordt in toenemende mate de vluchthaven voor landbouw die elders niet uit de voeten kan, menen de schrijvers. De melkveehouderij zal in toenemende mate naar de noordelijke akkerbouwgebieden trekken, waar grootschalige productiestructuren klaarliggen. Het Staring-centrum ziet minder ruimte voor intensieve veehouderij in het noorden, omdat er minder plaatsingsruimte voor mest komt en de maatschappelijke bezwaren tegen verplaatsing van varkens groot zijn. Ook in de IJselmeerpolders blijft de landbouw dominant
Hoewel de landbouw een volgende rol krijgt toebedeeld in de provincies Zuid-Holland, Utrecht, Brabant en een groot deel van Limburg, blijft hij in de toekomst de grote beheerder van de groene ruimte, stelt het essay. Om de toekomstige kaart verder in te vullen, moet het Haagse beleid op elkaar worden afgestemd en zijn regionale voorstellen nodig, meent het DLO-instituut. (ASi)
Minder aanmeldingen voor AID

Tot nu toe hebben zich 715 aankomende studenten van LUW en Hogeschool Diedenoort aangemeld voor de Algemene introductiedagen (AID). Vorig jaar waren er vijftig vooraanmeldingen meer. De daling valt mee, aldus organisator Roelof Goodijk. Het aantal studenten dat zich nu als student bij LUW en Diedenoort heeft aangemeld is sterker gedaald ten opzichte van vorig jaar. Hij rekent erop dat zich nog vijftig tot honderd studenten aanmelden op de eerste dag van de AID
Ter gelegenheid van de AID voor aankomende Wageningse studenten is een cd uitgebracht waarop onder meer het voor de feestweek gecomponeerde AID-lied staat. Daarnaast is de cd gevuld met liederen van Hogeschool Diedenoort en werk van Wageningse studentenbands. De cd is het product van de samenwerking tussen de Commissie algemene introductiedagen (CAID) en AID-radio, een groep mensen die tijdens de introductie radio-uitzendingen verzorgt. De cd is tijdens de AID te koop
De CAID heeft geen grote tegenslagen gehad bij de voorbereidingen op de introductieweek. Wel meevallers. Zo heeft de commissie meer sponsorgeld bijeengebracht dan vorig jaar. (HvL)
Belangrijke prijs voor microbioloog De Vos

De Wageningse hoogleraar in de microbiologie dr Willem de Vos heeft de Marschall Rhone Poulenc Dairy Science Award gekregen. Deze prijs kreeg hij vanwege zijn wetenschappelijke werk op gebied van de microbiologie, biochemie, moleculaire biologie en scheikunde. De Vos houdt zich voornamelijk bezig met melkzuurbacterien, waarbij fundamentele en toepassingsgerichte vragen centraal staan. Zo onderzoekt hij het mechanisme van de melksuikerbenutting, maar ook het sturen van het rijpingsproces van kaas
De Vos, bij de uitreiking van de prijs een onderzoeker van wereldfaam genoemd, heeft negen patenten op zijn naam staan. Hij kreeg de prijs uitgereikt in het Canadese Guelph tijdens het jaarlijkse congres van de American Dairy Science Association. (SVk)
Studiemiddag elektronisch publiceren

De stichting Cereales, uitgever van het elektronische Wageningen Economic Papers, houdt samen met de universitaire bibliotheek eind september een studiemiddag over de voor- en nadelen van elektronisch publiceren. Ter voorbereiding van deze middag is op Internet de site http://www.bib.wau.nl/ep/ in het leven geroepen
Topinstituut stelt themaleiders aan
Het technologisch topinstituut Voedselwetenschappen heeft drie interim-themaleiders aangesteld
Prof. dr Jo Hautvast zet het thema voeding en gezondheid op; dr Rob Hamer, werkzaam bij TNO-Voeding, is verantwoordelijk voor het thema structuur-functierelaties en prof. dr Jan Wouters, bijzonder hoogleraar Zuivelkunde aan de LUW en werkzaam bij het Nederlands instituut voor zuivelonderzoek (Nizo), doet het thema functionaliteit en verwerking. In de programmaraad wordt Hautvast tijdelijk door prof. dr ir Fons Voragen vervangen
De interim-themaleiders zijn minimaal voor vier maanden en maximaal voor twee jaar aangesteld. Volgens dr ir Fre Pepping, secretaris van de onderzoekschool Vlag, wil het topinstituut eerst de structuur neerzetten en dan pas definitieve mensen aanstellen.
Het technologisch topinstituut wordt gefinancierd door de LUW, ATO-DLO, TNO-Voeding, bedrijven als Unilever en Avebe, en het ministerie van Economische Zaken. Het instituut wil in oktober de eerste onderzoekers aanstellen, gedetacheerd door hun huidige werkgever. Op de LUW blijven de onderzoekers van het topinstituut in eerste instantie in hun eigen laboratorium werken. Als de renovatie van het Biotechnion volgend jaar gereed is, gaat het topinstituut een aparte vleugel huren
Het Engelse consultancy-bureau PA-consultant heeft de opdracht gekregen om de organisatiestructuur van het technologische topinstituut verder uit te werken. PA gaat bijvoorbeeld procedures opstellen over hoe er met commercieel gevoelige informatie omgegaan moet worden
Eind september moet het administratieve hoofdkantoor van het topinstituut aan de Diedenweg gereed zijn. Het opknappen van dit gebouw gebeurt op kosten van de LUW. De universiteit gaat het vervolgens aan het topinstituut verhuren, aldus Pepping. (MS)
Invoering nieuwe bestuursstructuur in januari nog onzeker

Het is nog onzeker of de geplande datum voor invoering van de nieuwe bestuursstructuur, 1 januari 1998, wordt gehaald. Voordat de maandenlange verkiezingsprocedure in werking kan worden gezet moet eerst de nieuwe raad van toezicht nog zijn goedkeuring verlenen aan de keuze van het college voor een stelsel met een ondernemingsraad en een studentenraad
De raad van toezicht komt pas 1 september voor het eerst bij elkaar. Het is de vraag of de raad meteen op deze eerste vergadering of heel snel daarna zijn goedkeuring zal verlenen aan de keuze van het college. De raad van toezicht krijgt namelijk nog een brief van de universiteitsraad, waarin deze zijn voorkeur uitspreekt voor stelsel met een medezegenschapsraad
Het is nog niet duidelijk of de huidige personeelsfracties in de universiteitsraad straks terugkomen in het nieuwe medezeggenschapsstelsel. Volgens dr Yvonne Rietjens van Centrale Lijst heeft haar fractie hier nog niet over nagedacht. Eerst moet duidelijk worden welk medezeggenschapsstelsel er komt, wat de verkiezingstermijn is en wat de voorwaarden zijn om deel te nemen aan de verkiezingen, vindt Rietjens. Ook Tap82 is er nog niet uit, meldt Tap-raadslid Pim van den Bold
Ir Jaap Schouls, voorzitter van het bestuur van Progressief Personeel (PP), denkt dat zijn fractie wel terugkomt na invoering van het nieuwe systeem, al is de discussie hierover nog niet afgerond. PP is een flexibele fractie, we kunnen ons aanpassen aan de nieuwe structuur. Wel denkt Schouls dat het mogelijk is dat PP in een andere vorm gaat werken, bijvoorbeeld door nauw samen te werken met de vakbonden. (LKe)
LUW en DLO scoren goed in Europees onderzoek

De Landbouwuniversiteit heeft sinds 1988 in 245 projecten geparticipeerd die gefinancierd worden door de Europese Unie (EU). Daarmee scoort de LUW van alle Nederlandse universiteiten het grootste aantal EU-projecten. De TNO-instituten zijn koploper in Nederland; zij participeerden in 539 EU-projecten. De DLO-instituten waren goed voor 336 deelnames. Dit blijkt uit een rapport van het Maastricht Economic Research institute on Innovation and Technologie (Merit), in opdracht van het ministerie van Economische Zaken
Van de universiteiten scoort verder Delft goed met 230 deelnames, evenals Utrecht met 198 deelnames. Opvallend is verder dat Philips in veel projecten van de Europese Unie deelneemt; zelfs negen keer meer dan de LUW. Bedrijven als Unilever, DSM en Akzo hebben veel lagere scores, respectievelijke 36, 24 en 18
De LUW participeert vooral in programma's op het gebied van de levensmiddelen-, milieu- en biotechnologie. In 1996 kwam er zo'n 28 miljoen gulden Europese subsidie van Brussel naar de LUW, goed voor zo'n dertig procent van de derdegeldstroominkomsten. Vanaf 1992 stijgen de inkomsten van de LUW vanuit Brussel continu
Volgens Willem Wolters van de afdeling Kennisbemiddeling is het echter de vraag of de LUW in de komende jaren weer zoveel geld uit Brussel krijgt. Volgend jaar start een nieuw kaderprogramma met nieuwe criteria. Binnen alle aandachtsvelden verschuiven de zwaartepunten en bij de beoordeling van de onderzoeksvoorstellen zal de EU sterker kijken naar de participatie van het bedrijfsleven in het project en het rendement dat het onderzoek voor het bedrijfsleven kan opleveren. Een aantal onderzoekers anticipeert hierop, maar het kenniscentrum als geheel bereidt zich daar onvoldoende op voor, meent Wolters. (MS)
Opbrengst fietstocht WSO valt tegen

De fietstocht naar Belgrado van de Wageningse Studenten Organisatie (WSO) trekt minder sponsors dan de organisatie hoopte. WSO-medewerker Norbert Degenhardt organiseerde de tocht om geld in te zamelen voor steun aan Servische studentenbonden in hun verzet tegen hun regering. Bedrijven en instellingen die een bedelbrief van de WSO ontvingen, hebben tot nu toe slechts 2.500 gulden toegezegd. LUW en gemeente gaven elk vijfhonderd gulden. Door bijdragen van familie en vrienden van de deelnemers hoopt Degenhardt nu tienduizend gulden op te halen. Dat is de helft van zijn oorspronkelijke doelstelling
Aan de ruim tweeduizend kilometer lange de fietstocht nemen zes mensen deel. Onderweg sluiten zich nog leden van buitenlandse studentenorganisaties aan. Leden van de Servische studentenbonden, voor wie het geld is bestemd, sluiten zich pas bij de Servische grens aan, om de laatste tweehonderd kilometer te fietsen
Behalve het geld krijgen de fietsers wel sponsoring in natura. Degenhardt maakt de tocht op een geleende ligfiets. Verder zijn de folders voor de fondsenwerving gratis gedrukt en wordt de reis vastgelegd op een geleende videocamera en gratis fotorolletjes. Hoe de fietsers na aankomst in Belgrado weer naar huis moeten is nog niet bekend. Degenhardt: Ik hoopte dat we een busje konden lenen, maar dat is niet gelukt. (HvL)
Goedkeuring voor groot deel projecten Studeerbaarheidsfonds

De LUW krijgt bijna drie miljoen gulden uit het Studeerbaarheidsfonds. De commissie-Wijnen, die de aanvragen van de universiteiten en hogescholen voor het fonds moest beoordelen, heeft 51 van de 64 door de LUW ingediende voorstellen goedgekeurd. Vier voorstellen werden definitief afgekeurd door Wijnen omdat ze niet tot het domein van het Studeerbaarheidsfonds behoren. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om projecten waarvan de commissie vindt dat ze tot het gewone takenpakket van de universiteit behoren, zoals het vernieuwen van oude dictaten. Negen voorstellen kunnen volgend jaar wel in aanmerking komen voor financiering, maar moeten dan verder worden uitgewerkt
De commissie-Wijnen verleende goedkeuring aan negentig procent van de vierhonderd projecten die door de verschillende universiteiten waren ingediend. In het Studeerbaarheidsfonds heeft minister Ritzen vijfhonderd miljoen gulden beschikbaar gesteld voor hogescholen en universiteiten om de studeerbaarheid van hun opleidingen te verbeteren. Voor de LUW is voor drie jaar in totaal zes miljoen gulden beschikbaar. Vorig jaar werd bijna de gehele aanvraag van de LUW afgekeurd omdat de voorstellen volgens de beoordelingscommissie niet voldoende waren uitgewerkt. Afgesproken is toen dat de LUW de voorstellen verder zou uitwerken en dit jaar opnieuw zou indienen. Van de 37 ingediende oude voorstellen werden er dit keer dertig wel goedgekeurd door de commissie, goed voor 1,6 miljoen gulden. Van de 27 nieuw ingediende projecten werden er 21 definitief goedgekeurd. (KVe)
Zeven procent minder eerstejaars aan LUW

De vooraanmeldingen bij de LUW blijven lager dan vorig jaar. Op 28 juli hadden zich 757 nieuwe studenten ingeschreven bij de LUW. Dat waren er 59 minder dan vorig jaar, een daling van ruim zeven procent. Eind juni was de daling nog negen procent. De grootste dalers zijn Bioprocestechnologie, Milieuhygiene en Zootechniek. De richtingen Plantenteeltwetenschappen en Voeding en gezondheid kunnen zich verheugen in een toegenomen belangstelling van studenten. (KVe)
 • KOP = Peildatum5/828/7
 • KOP = 19961997
 • = Biologie11694
 • = Bosbouw3932
 • = Agrosysteemkunde13 8
 • = Landinrichtingswet.6969
 • = Bodem, water, atmosfeer5765
 • = Landbouwtechniek1818
 • = Economie3535
 • = Huishoudwetenschappen3832
 • = Tropisch landgebruik4542
 • = Rurale ontwikkelingsst.3230
 • = Plantenveredeling2831
 • = Plantenteelt1930
 • = Zootechniek3827
 • = Levensmiddelentechn.5344
 • = Voeding en gezondheid5170
 • = Milieuhygiene6348
 • = Moleculaire wetensch.3238
 • = Bioprocestechnologie7044
 • = Totaal:816757
  AID op de radio

  Drie Wageningse studenten gaan de Algemene introductiedagen (AID) continu verslaan op de radio. Willem Kusters, Bas Poelmans en Harold van Puijenbroek zetten daartoe een eigen radiozender op. De eerste twee zijn studenten van Diedenoort, de derde is pas afgestudeerd aan de LUW. Ze hebben gemeen dat ze rasorganisatoren zijn, meldt Bas Poelmans. We wilden iets overkoepelends organiseren tijdens de AID en radio is daarvoor een prima medium.
  Om de radio-uitzendingen, 24 uur per dag, tot een succes te maken, heeft het drietal honderd draagbare radio's op de kop getikt, die aan de AID-groepjes worden uitgereikt. Een promotieteam van vijf mooie dames gaat rond om het radiostation bekendheid te geven
  De radio zal voortdurend te beluisteren zijn op de studentenverenigingen, verwacht Poelmans. Voorts wil hij de middenstanders bewegen om tijdens de AID af te stemmen op 94.9 FM, de frequentie van de AID-radio. Twee reporters moeten tijdens de week interviews maken met Wageningse kopstukken en muziekbands. Het drietal wil gevarieerde muziek gaan draaien en tijdens hun programma een Ginnes-en-Van-Inkel-sfeertje creeren. (ASi)