Nieuws - 26 juni 1997

Nieuws

Nieuws

Nieuws
PGW levert college overwerk op
De collegeleden Cees Karssen en Henk van den Hoofdakker gaan in augustus een definitief saneringsplan opstellen voor de voormalige sector Plant- en gewaswetenschappen (PGW). Die sanering is nodig omdat de sector dit jaar 3,6 miljoen gulden te veel uitgeeft aan personeel
De universiteitsraad wilde al deze maand een saneringsplan, maar het college wil eerst het advies van de commissie-Verhoef afwachten. Die zal in juli met een sterkte/zwakte-analyse komen over de vakgebieden in de sector
De commissie financien en planning van de raad was ontevreden, omdat de toegezegde nota over de schuldsanering - hoe wordt de opgebouwde schuld van 5,2 miljoen afgelost? - geen plan van aanpak bevatte. Er is telkens vertraging bij de sanering van de schuld, stelde de CSF. Nu zijn er weer veel stappen nodig om tot een plan te komen. Hoe komen we hier zo snel mogelijk van af?
Van den Hoofdakker vroeg echter om enig geduld. De sector heeft al zo'n vijf miljoen gulden bezuinigd. Om verder te kunnen bezuinigen, moeten er taken worden opgeheven. Je kunt echter geen beslissingen nemen over taken voordat de commissie-Verhoef rapporteert. Op basis van de overwegingen van deze commissie gaat het college van bestuur in augustus een plan opstellen
Overigens zal het tekort van de ex-sector dit jaar uiteindelijk op minder dan 3,6 miljoen uitkomen, omdat er minder voor apparatuur wordt uitgegeven. Ook wil het college de verwachte inkomsten uit het Studeerbaarheidsfonds gebruiken om personeel bij PGW aan het werk te houden. De raad vond dat een vreemde gang van zaken, omdat de kwaliteitsverbetering van het onderwijs voorop moet staan bij de toedeling van dit geld. Dat beaamde Van den Hoofdakker
De gehele opgebouwde schuld van PGW komt voor 3,5 miljoen voor rekening van de proefaccomodaties van Unifarm; de vakgroepen komen 1,7 miljoen tekort. Deze cijfers vertekenen echter, stelde Van den Hoofdakker, omdat veel vakgroepen overtollig personeel voorlopig bij Unifarm hebben ondergebracht. Unifarm mag niet het slachtoffer worden van de problemen bij PGW. (ASi)
EERO krijgt maximaal half miljoen extra

In een besloten vergadering van de commissie financien en planning op 23 juni is de universiteitsraad alsnog akkoord gegaan met het collegevoorstel om de European Environmental Research Organization (EERO) financieel te steunen met maximaal een half miljoen gulden extra, bovenop de 706 duizend gulden die de LUW eerder al aan de EERO betaalde. Het college van bestuur is met een regeling gekomen waarbij de LUW tweeenhalve ton kwijtscheldt en nog eens eenzelfde bedrag voorschiet. Lukt het niet dat laatste bedrag via fondsenwerving binnen te krijgen, dan scheldt de LUW ook dat kwijt
De EERO, die het Europese milieuonderzoek en postdoctoraal milieuonderwijs wil versterken, is in financiele problemen gekomen omdat haar steunstichting in gebreke bleef. Deze steunstichting, opgericht door de LUW om de EERO in 1990 naar Wageningen te halen, had de EERO gedurende vijf jaar jaarlijks een miljoen gulden gegarandeerd. De stichting, waar ook DLO, TNO, de Universiteit Utrecht, de gemeente Wageningen en de provincie Gelderland bij betrokken waren, bleef ruim een miljoen gulden verschuldigd. Achteraf blijkt dat de fondsenwerving in Nederland bij de rijksoverheid en de industrie veel moeilijker is dan in 1990 gedacht, schrijft het college in een nota voor de universiteitsraad. College en universiteitsraad willen de EERO graag in Wageningen houden, omdat de organisatie veel internationale contacten heeft op het gebied van milieu- en biotechnologie
Het college wil de EERO nu schuldenvrij maken omdat dat een voorwaarde is voor toetreding tot de European Science Foundation (ESF) te Straatsburg, die dan de financiering overneemt. De ESF heeft 22 mei besloten de EERO onder haar vleugels te nemen. De EERO Council neemt begin juli een beslissing over de toetreding tot de ESF. (MS)
Universiteiten moeten haast maken met afstudeerregeling

Minister Ritzen geeft universiteiten en hogescholen tot half september de tijd hun afstudeerregeling in orde te brengen. De studentenbonden ISO en LSVb meldden begin deze maand dat geen enkele universiteit of hogeschool met haar regeling aan de wettelijke eisen voldoet
Ritzen is behoorlijk geschrokken, zei hij tijdens een overleg met de studentenbonden, over het rapport van de commissie-De Groot. Die had in opdracht van LSVb en ISO alle afstudeerregelingen van universiteiten en hogescholen onder de loep genomen en concludeerde dat geen enkele regeling in alle opzichten deugde. In zo'n regeling moet vastgelegd worden aan welke voorwaarden studenten met studievertraging moeten voldoen om financiele steun te krijgen van hun instelling. Veel instellingen blijken eisen te stellen die in strijd zijn met de wet. Ritzen gaat de universiteiten en hogescholen nu om opheldering vragen. (HOP)
LUW verwijdert helft warmedrankautomaten

De 52 warmedrankautomaten op de Landbouwuniversiteit zijn niet rendabel. Daarom wordt de helft verwijderd. Dit blijkt uit een voortgangsrapportage over de restauratieve voorzieningen die 23 juni in de commissie financien en planning van de universiteitsraad is besproken
Steeds meer personeelsleden zetten zelf koffie; het college schat dat in de gebouwen van de LUW zo'n zevenhonderd koffiezetapparaten staan. In gebouwen waar geen kantine is, blijven wel warmedrankautomaten aanwezig. Het exploitatietekort van deze automaten wordt door het college betaald. Personeelsleden zonder koffiezetapparaat en studenten moeten daar toch koffie en thee tot hun beschikking hebben, meent het college
Mr Henk van de Hoofdakker, waarnemend voorzitter van het college van bestuur, is niet van plan een klopjacht op koffiezetapparaten te houden. Van den Hoofdakker ging wel in op het verzoek van buitenuniversitair lid dr Annemarie Goedmakers om eens te kijken naar het verschil in energiegebruik is tussen warmedrankautomaten en koffiezetapparaten. Misschien kunnen energieargumenten het personeel ertoe bewegen geen koffiezetapparaat te nemen, meende Goedmakers
De bezuinigingen uit het Masterplan van 1995 zorgen er ook voor dat de kantines kostendekkend moeten worden; voor de Leeuwenborch- en de Biotechnion-kantine is dat nu al het geval. Om ook de kosten van de overige negen kantines te reduceren zijn de openingstijden verminderd. Om de kantines rendabel te maken is een verhoging van de prijs van luxeproducten onontkoombaar, meent het college. (MS)
Dwing ouders via belastingdienst tot meebetalen studie

De overheid moet ingrijpen als ouders weigeren mee te betalen aan de studie van hun kinderen. Dat vinden PvdA en D66. De belastingdienst zou het geld van weigerachtige ouders moeten innen
De Tweede-Kamerleden Peter Rehwinkel (PvdA) en Bert Bakker (D66) spraken zaterdag tijdens een congres van studentenbond LSVb over de studiefinanciering. Beiden voorzien dat de ouderlijke bijdrage ook in de toekomst een belangrijk element zal zijn in het studiefinancieringsstelsel
Op papier dragen ouders ook nu al fors bij. Afhankelijk van hun inkomen worden ze geacht tot zevenhonderd gulden per maand bij te dragen. Maar volgens LSVb-gegevens betaalt zo'n driekwart van de ouders minder dan het voorgeschreven bedrag. Dat is een van de redenen dat tachtig procent van de studenten een bijbaan heeft
De beide Kamerleden erkennen het probleem. Bakker ziet wel iets in een model waarin een student de claim op zijn ouders kan overdragen aan de staat. De overheid betaalt dan het bedrag aan de student uit en de belastingdienst verhaalt het op papa en mama. Rehwinkel vond het de moeite van het overdenken waard als de ouderlijke bijdrage altijd via de belasting wordt geind. Studenten hoeven dan niet meer met hun ouders te onderhandelen. (HOP)
Departementen krijgen onderdeelscommissies

Het is te verwachten dat er begin 1998 per departement een zogenaamde onderdeelscommissie van de centrale ondernemingsraad komt
Dit schrijft het college van bestuur in een brief van 13 juni aan de departementsbesturen. Of dit werkelijk gaat gebeuren moet volgens universiteitsraadsvoorzitter dr Raymond Florax besloten worden door de nieuw te vormen ondernemingsraad. Die legt dan ook in een instellingsbesluit vast welke taken en bevoegdheden hij aan de onderdeelscommissies overdraagt. Het enige besluit dat nu genomen is, is dat er geen decentrale verkiezingen komen, meent Florax. Bij decentrale verkiezingen zouden er per departement afgevaardigden voor de centrale ondernemingsraad worden gekozen
Vanaf 1998 vervallen de wettelijke bevoegheden van de vakgroepsbesturen en worden de hoogleraar-directeuren van het departement de integrale managers. Dit betekent niet dat de zij zonder enig overleg besluiten kunnen nemen, stelt het college in zijn brief. De hoogleraar-directeur moet zorgen voor een interne structuur in het departement waarbinnen hij zijn beleid kan toetsen. De interne overlegstructuur binnen de departementen na 1 januari 1998 moet door de hoogleraar-directeur in een huishoudelijk reglement geregeld worden. De hoogleraar-directeuren moeten ook een plaatsvervanger voordragen. Mogelijk kan in een departement een management-team ontstaan van de hoogleraar-directeur, zijn plaatsvervanger en het hoofd van het ondersteunende bureau, suggereert het college. (MS)
Hulpgewassen in Prosea-reeks

De reeks handboeken over Plant Resources of South-East Asia (Prosea) is uitgebreid met deel 11 over hulpgewassen. Deze gewassen staan in dienst van het hoofdgewas en leveren bijvoorbeeld schaduw, beschutting of fungeren als windbreker of erosiebestrijder in het landbouwsysteem. Tot de hulpgewassen behoren bodembedekkers, groenbemesters, schaduwbomen, erosiebestrijders en brandhout-leverende gewassen
Het handboek bevat naast taxonomische en agronomische gegevens ook informatie over hoe de planten bruikbaar zijn als geneesmiddel, levensmiddel, bouwmateriaal, kleurstof of andere toepassingen. De Wageningse plantentaxonoom prof. dr ir Jos van der Maesen is een van de twee editors van deel 11. Het Prosea-onderzoek en het handboek wordt gecoordineerd door de LUW en een aantal Aziatische instellingen. Deel 11 werd op 20 juni gepresenteerd in het Wageningse bestuurscentrum
De totale Prosea-reeks zal uiteindelijk twintig delen bevatten en geeft een overzicht van de enorme aantallen bruikbare planten en bomen in Zuidoost-Azie. (JWe)
Gnoes en zebra's zoeken fosfor op

In de gebieden waar gnoes en zebra's tijdens het regenseizoen naartoe trekken, bevat het gras ruim twee maal zoveel fosfor als in de gebieden die ze tijdelijk verlaten. Alleen in de graasgebieden die de dieren in het natte seizoen aandoen, blijkt voldoende fosfor te zitten voor lacterende vrouwtjes. Op het moment ze weer drachtig zijn, keren de kuddes massaal terug naar de gebieden met een lager fosforgehalte, waar in het droge seizoen meer water is. Drachtige dieren hebben een lagere fosforbehoefte. Dit blijkt uit het onderzoek van drs Margje Voeten van de vakgroep Terrestrische oecologie en natuurbeheer
Voeten voert het onderzoek uit in de savannegebieden van Noord-Tanzania en hoopt over een jaar te promoveren. Het onderzoek, dat vooral gaat over de voedselconcurrentie tussen wild en vee, wordt uitgevoerd voor de NWO-stichting Wetenschappelijk Onderzoek van de Tropen (WOTRO)
Terwijl de dieren uit het park waren, deed Voeten experimenten die een begrazing het jaar rond in het park simuleerden. Volgens de onderzoeker is het mogelijk dat er op termijn rondom de parken geen graasgelegenheid meer is voor de dieren, waardoor ze aangewezen zouden zijn op het lage fosforgehalte van het park. Begrazing het jaar rond leidt er over het algemeen toe dat er meer nutrienten voor de dieren beschikbaar komen, maar ook dan is er nog te weinig fosfor voor de gnoes en de zebra's. Voeten concludeert dat ofwel de parken groter moeten worden, ofwel de gebieden rondom de parken toegankelijk moeten blijven voor de dieren. (GDu)
Gepromoveerden vinden snel een baan

Promovendi zijn na hun promotie gemiddeld 2,8 maanden op zoek naar een baan. Daarvoor hebben ze gemiddeld dertien maanden wachtgeld ontvangen; in die tijd hebben ze hun proefschrift afgerond. Vijftig procent van de gepromoveerden vindt een vaste baan en vijftig procent een tijdelijke. Dit blijkt uit een arbeidsmarktonderzoek dat het Wagenings aio-overleg (Waioo) hield onder 206 mensen die sinds 1986 via het aio-stelsel zijn gepromoveerd. Het Waioo stuurde de enquete naar 393 mensen
Voor 42 procent bemiddelde een arbeids- of een uitzendbureau, 26 procent vond een baan via een advertentie, 13 procent werd gevraagd, 9 procent schreef zelf een projectvoorstel en 8 procent had succes met een open sollicitatie. Netwerken hielp slechts 2 procent van de gepromoveerden aan een baan. Slechts 1 procent van de respondenten was nog op zoek naar een betaalde baan
De meeste gepromoveerden, 65 procent, houden zich met onderzoek en onderwijs bezig; 21 procent met beleid of management. Er gaan niet veel gepromoveerden in de informatietechnologie werken, slechts 1 procent vindt een baan bij een software-bedrijf. Nevenactiviteiten als bestuurlijke taken, vrijwilligerswerk, een bijbaantje of cursussen waren maar voor ruim 30 procent belangrijk voor het vinden van een baan. (MS)
Gedragscode voor netwerk-gebruikers

Met het opstellen van een reglement netwerkgebruik, maakt de LUW een einde aan de rechtsonzekerheid van studenten die het universitaire netwerk gebruiken. In het reglement zijn de rechten en plichten van studenten vastgelegd. Een soortgelijk voorschrift voor werknemers is niet nodig, omdat die al gehouden zijn aan hun arbeidsovereenkomst met de universiteit, aldus mede-opsteller Gert van Maanen
De gebruiker hoort zich volgens het reglement op te stellen zoals een goed huisvader betaamt. Het inbreken in systemen is verboden, net als alle activiteiten die indruisen tegen de wet, de goede zeden of de betamelijkheid
Overtreding wordt bestraft door een ontzegging van de toegang op het net. Volgens Van Maanen is het echter onmogelijk om werkelijk toezicht te houden. Het reglement is dan ook gedeeltelijk opgesteld om de universiteit te vrijwaren van claims, in het geval dat studenten het netwerk oneigenlijk gebruiken. Er is nog weinig jurisprudentie, maar in principe is de eigenaar van het netwerk verantwoordelijk voor wat er op het net gebeurt. Aan de andere kant wordt ook erkend dat die eigenaar niet op de hoogte kan zijn van wat de gebruikers met het netwerk doen.
Voor zover bekend hebben de gebruikers zich in het verleden netjes gedragen. In een geval klaagde een muziekhandelaar over een advertentie op het universitaire bulletin board. Daar zou een muzikant hebben beweerd dat hij slechte gitaarsnaren levert. Smaad, aldus de handelaar. Op het moment van zijn klacht was de advertentie echter al van het net verwijderd. (HvL)
Nieuwsfoto, Ecosyn onderzoekscontract