Nieuws - 5 juni 1997

Nieuws

Nieuws

Nieuws
DLO voor verzelfstandiging, ministerie tegen
De ondernemingsraad van DLO heeft op 3 juni ingestemd met de verzelfstandiging van DLO, voorwaarde om te komen tot een kenniscentrum Wageningen
De verzelfstandiging staat aangegeven in een ambtelijke notitie van LNV, een voorhangbrief, die binnenkort in de ministerraad moet worden besproken. De departementale ondernemingsraad van het ministerie is tegen verzelfstandiging op dit moment
De voorhangbrief geeft aan dat er spoedig een bestuur komt van LUW en DLO en dat de beide organisaties uiterlijk in 2002 zijn gefuseerd. Dat gebeurt door activiteiten van LUW en DLO onder te brengen in een stichting KCW. Tot die tijd blijven er bijvoorbeeld aparte ondernemingsraden en financiele en personele diensten bestaan
Voorzitter dr ir Herbert Diemont van de ondernemingsraad van DLO geeft aan voorstander te zijn van deze verzelfstandiging. Hij is ook lid van de departementale ondernemingsraad (DOR), die tegen de vorming van de stichting KCW is. Diemont is het niet met dat oordeel eens. De argumenten stelden weinig voor, anders dan: we zijn er nog niet klaar voor.
DOR-voorzitter Chiel Bouwmeester wijst echter op de risico's voor het personeel bij de verzelfstandiging van DLO. Eerst zal DLO buiten het ministerie worden geplaatst via een zogeheten ontvlechting. Deze overgang bevat garanties voor het personeel. Daarna zullen delen van DLO in de stichting KCW terechtkomen en voor deze tweede operatie zijn nog geen afspraken over het personeelsbeleid gemaakt. De DOR vreest een sterfhuisconstructie, waarbij alleen sterke en gezonde delen van DLO in de stichting terechtkomen en de andere delen worden gesaneerd
De ondernemingsraad heeft daarom gevraagd om een strategische meerjarenvisie en een ondernemingsplan voor KCW, maar heeft die niet gekregen. En wij geven geen blanco cheque voor de verzelfstandiging, stelt Bouwmeester. Hij stelt dat het negatieve advies vooral een politiek signaal is aan de top van het ministerie, die onvoldoende antwoord kan geven op vragen. Ook is volgens hem niet duidelijk wie het verzelfstandigingsproces en de vorming van KCW leidt op het ministerie
Duidelijk is wel dat het ministerie van LNV toewerkt naar een kernministerie, waar nog zo'n acht- a negenhonderd ambtenaren werken. Momenteel werken er zo'n tienduizend ambtenaren, maar door verzelfstandiging van bijvoorbeeld Staatsbosbeheer, DLO en de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RVV) zouden alle uitvoerende diensten los komen te staan van het kernministerie. De ondernemingsraad wil weten wat voor gevolgen dit heeft voor de achterblijvers. Maar ook op die vraag heeft de raad geen bevredigend antwoord gekregen. (ASi)
Geen verzet meer tegen identificatieplicht

Dr Beatrice Kesler van de vakgroep Huishoudkunde heeft zich onder protest neergelegd bij de Wet op de Identificatieplicht en haar paspoort aan Personeelszaken getoond. Het leek haar weinig zinvol om haar verzet tegen de identificatieplicht voort te zetten, nu de rechter heeft besloten dat weigeraars geen kopie van het paspoort hoeven te sturen, maar het wel moeten laten zien
Twee jaar geleden verzette een tiental medewerkers van de LUW zich tegen de identificatieplicht, die stelt dat alle personeelsleden bij hun werkgever een kopie van hun paspoort moeten inleveren. Ze wilden niet meewerken aan het opsporen van mensen die geen verblijfsvergunning hebben. Na aandringen leverden ze hun kopie in op onhanteerbare schilderijen. Alleen Kesler leverde geen kopie in, en nam het risico in de hoogste belastingschaal terecht te komen. Elders in het land begonnen weigeraars een procedure, omdat de identificatieplicht volgens hen niet strookt met de wet. Hierin gaf de rechter hen ongelijk. (MHs)
LUW-ingenieurs steeds vaker dienstverlener

Wageningse ingenieurs werken steeds meer in de dienstverlenende sector. In september 1996 werkte 27 procent van de bijna achttienduizend ingenieurs die na 1962 afstudeerden, bij ingenieurs- of milieubureaus, veilingen, keuringsdiensten, organisatie- of adviesbureaus, het bank- of verzekeringswezen, softwarebureaus of welzijnsorganisaties. In 1992 was dat nog 20 procent. De verschuiving wordt deels veroorzaakt door de privatisering van overheidsorganen, menen de arbeidsmarkt-onderzoekers van het Wageningse bureau Stoas. In 1983 werkte nog 61 procent van de ingenieurs bij de overheid. Dat slonk naar 44 procent in 1996
Dit is een van de belangrijkste uitkomsten van het zesde loopbaanonderzoek dat sinds 1973 gehouden is onder Wageningse ingenieurs. Het onderzoek wordt betaald door het ministerie van LNV en de LUW en de resultaten staan vermeld in het rapport De Wageningse ingenieur in functie, uitgegeven door de Koninklijke landbouwkundige vereniging (KLV)
Vorig jaar had 89 procent van de Wageningse afgestudeerden werk, tegen 88 procent in 1992. Vooral de pas afgestudeerden doen het beter op de arbeidsmarkt, hoewel ook blijkt dat studenten zich nauwelijks voorbereiden op de arbeidsmarkt in de eindfase van hun studie. Zo'n dertig procent van de afgestudeerden vindt de eerste baan via advertenties, zeventien procent doet dat via vrienden en kennissen. De inkomenspositie en de kwaliteit van de functies van vrouwen verbetert ten opzichte van de mannen
Het onderzoek bevat ook gegevens over werken in het buitenland, een overzicht van salarissen en de invloed van de studieduur en het studiepakket op het vinden van werk. Voor uitgebreide informatie over het onderzoek: zie LT Journaal nr 8 van 5 juni. (ABo)
Veel belangstelling voor collegetrein

De eerste van vier collegetreinen, waarin reizigers een college krijgen voorgeschoteld door studenten, gaat vrijdag 6 juni rijden. De collegetrein is een initiatief van de Utrechtse student Karlijn van Aerde, die treinreizigers graag wil laten profiteren van de in de coupe aanwezige kennis
Ze lanceerde haar idee in haar wekelijkse column in het Utrechts Universiteitsblad
De eerste trein rijdt vrijdag tussen Amsterdam CS en Eindhoven. Tussen Amsterdam en Utrecht vertelt een tweedejaars student natuurkunde uit Utrecht over Kennismaking met de tweelingparadox. Tussen Utrecht en Den Bosch doceert Karlijn van Aerde, (eerstejaars medische biologie, over De eerste weken in de ontwikkeling van een embryo. Het traject Den Bosch-Eindhoven tenslotte wordt verzorgd door een tweedejaars student fiscaal recht uit Tilburg. Haar onderwerp is de Nieuwe regeling aanmerkelijk belang
De belangstelling van de media om met de eerste collegetrein mee te rijden is groot. Zo zullen het NOS Journaal en de commerciele zenders SBS6 en RTL5 aan boord zijn. Ook aanwezig is Paul Haenen, in wiens televisieprogramma Van Aerde haar idee heeft toegelicht. De trein vertrekt vrijdag om 20.03 uur van Amsterdam CS. Daarna volgen stops in Utrecht (20.34), Den Bosch (21.02) en Eindhoven (21.27). Op 13, 20 en 27 juni zullen op hetzelfde traject eveneens collegetreinen rijden. (U-blad)
Meer samenwerking nodig binnen M&T

Aan de samenhang tussen de fundamentele milieu- en bodemchemie enerzijds en de toxicologie anderzijds moet in de onderzoekschool M&T nog flink worden gewerkt. Dat concludeert de wetenschappelijke adviesraad van de onderzoekschool Milieuchemie & Toxicologie (M&T) na een tweedaags bezoek op 22 en 23 mei
De leden van de adviesraad zijn afkomstig van universiteiten uit Zweden, Italie, Duitsland en van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ze waren positief over de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek in de onderzoekschool, met name over het milieuchemische onderzoek. De leden maakten vooral kritische opmerkingen over de programmatische samenwerking tussen de verschillende onderzoekgroepen. De samenhang binnen de vier thema's is de afgelopen jaren toegenomen, maar in bijvoorbeeld het thema Mechanismen van toxiciteit moet de thematische samenwerking tussen onderzoekers van de Universiteit Utrecht, de LUW en de Katholieke Universiteit Nijmegen nog verstevigd worden
De leden van de adviesraad hebben naar de publicaties uit 1995 en 1996 gekeken en gesproken met de verschillende programmaleiders. Ze vroegen hen met name wat voor onderzoekaanvragen ze hadden lopen en hoe ze meer samenwerking tussen de thema's proberen te bewerkstelligen. Wetenschappelijk directeur prof. dr Sjoerd Wendelaar Bonga: We liggen op schema. Je hebt wel vijf jaar nodig om de samenwerking tussen de onderzoekgroepen te optimaliseren. Bij de start van de school liepen er aanvragen voor onderzoekprojecten die nog geen of onvoldoende rekening hielden met de missie van de onderzoekschool. (MS)
Nieuwsfoto, Verkeizingsdebat

Rectificatie

In tegenstelling tot wat vorige week in de WUB-rubriek Mensenwerk stond, heeft wijlen prof. dr ir Susan Wellensiek niet zijn hele vermogen aan de Landbouwuniversiteit nagelaten. Wel heeft hij, omdat hij veel waarde hechtte aan promotie-onderzoek, geld ter beschikking gesteld om iemand te laten promoveren. (SVk)
Nieuwsfoto, Handtekeningenactie

Schut en haar klanten zijn niet gelukkig met de overplaatsing. Ronnie Lubbers, voorzitter van De Veetelers: Wies staat altijd voor ons klaar. Als de we iets organiseren of iets van de kantine nodig hebben, dan zorgt zij dat het lukt. De actie leverde 275 handtekeningen op
Vrijdag 30 mei zijn de handtekeningen overgedragen aan Ronny Verhoeven, als hoofd van de Restauratieve verzorging verantwoordelijk voor de overplaatsing. Hij is van mening dat in goed overleg is besloten tot de overplaatsing. (HvL)
Voortbestaan ov-kaart is onzeker
Het is bepaald niet zeker dat er na 1998 nog een ov-studentenkaart bestaat. Die waarschuwing richtte minister Ritzen vorige week in de Tweede Kamer aan de openbaar- vervoerbedrijven
Ik wil graag een kaart, zei Ritzen in de Kamer, maar niet tegen elke prijs. Als de openbaar-vervoerbedrijven vasthouden aan hun hoge prijs, is het einde gesprek. Dan gaan we het geld aan de studenten terugbetalen.
De onderhandelingen met de ov-bedrijven over een nieuw contract zitten al enige tijd muurvast. Het gat tussen vraag en aanbod bedraagt naar verluidt nog ongeveer zeventig miljoen gulden. Ritzen is niet van plan dat geld zonder meer op tafel te leggen
Tijdens het debat werd nog eens duidelijk dat op dit ogenblik een meerderheid in de Tweede Kamer voorstander is van het handhaven van de kaart in zijn huidige vorm. CDA en GroenLinks willen dat sowieso, regeringsfractie D66 wil dat voor een of twee jaar. (HOP)
Universiteiten moeten propedeuses verbreden

De universiteiten moeten flink snijden in hun propedeuse-onderwijs. Als ze dat niet doen, wordt de reductie van het aantal opleidingen die ze willen doorvoeren een schijnvertoning. Dat schrijft minister Ritzen
De universiteiten willen het aantal opleidingen terugbrengen tot ruim honderd. Op dit ogenblik zijn het er nog zo'n 270
Ze mochten van Ritzen zelf een reductieplan maken. In dat plan worden de 270 opleidingen gebundeld onder honderd nieuwe labels. Zo gaan geologie, fysische geografie en geofysica voortaan aardwetenschappen heten. De huidige opleidingen blijven voortbestaan als afstudeerrichtingen, met een eigen propedeuse. Zo kan het gebeuren dat een universiteit twee afstudeerrichtingen krijgt die van propedeuse tot en met doctoraal gescheiden zijn, maar toch officieel een en dezelfde opleidingsnaam hebben
Dat is Ritzen niet overzichtelijk genoeg. Zo wordt slechts schijnbaar het aantal opleidingen teruggebracht, schrijft hij aan de vereniging van universiteiten VSNU. De universiteiten moeten er daarom binnen twee jaar voor zorgen dat elk van de honderd nieuwe opleidingen slechts een propedeuse heeft
Dat er afzonderlijke propedeuses konden voortbestaan, was voor een aantal universiteiten de reden met het reductieplan in te stemmen. Zij willen niet gedwongen worden tot een nieuwe opzet van hun propedeuse-onderwijs. Maar als zij weigeren, lijdt het hele plan schipbreuk, want uiteindelijk is het Ritzen die de nieuwe opleidingsnamen moet registreren. (HOP)
Animal Health en Wias dienen voorstel in voor toponderzoekschool

De Utrechtse Graduate school Animal Health heeft samen met het Wageningen Institute of Animal Sciences (WIAS) een vooraanmelding gedaan bij NWO voor een toponderzoekschool op het gebied van de dierwetenschappen. Utrecht moet daarbij penvoerder worden, maar het college van bestuur van de Universiteit Utrecht (UU) beslist pas half augustus, als de voorstellen verder uitgewerkt moeten zijn, of het dit voorstel steunt. Volgens drs. Dries Berendsen, beleidsmedewerker onderzoek van het Utrechtse college van bestuur, is het voorstel in de huidige vorm onvoldoende uitgewerkt. Voor zeven andere voorstellen stuurde het UU-college wel een ondersteunende brief naar NWO
Er zijn nog veel meer initiatieven aan de UU. Maar we willen ons bij NWO niet belachelijk maken door dertig voorstellen neer te leggen, aldus Berendsen. In totaal gaat NWO maximaal tien toponderzoekscholen selecteren; alle dertien universiteiten kunnen daarvoor voorstellen indienen
Volgens WIAS-secretaris ir Gab van Winkel gedoogt het college in Utrecht het voorstel. Het is nu nog maar een vooraanmelding. Het wordt een drukke zomer, dan gaan we bekijken wat de precieze invulling wordt. Hij verwacht dat ruim een kwart van de Wageningse dierwetenschappers zal meedoen in het definitieve voorstel. We willen de echte toppers eruit halen. Daarnaast selecteren we op inhoud. Het moet natuurlijk een geheel vormen. Het gaat om het Wageningse onderzoek dat goed aansluit op het Utrechtse onderzoek, met name op het gebied van genetica, voeding en stress bij dieren
Los hiervan onderzoeken beide onderzoekscholen momenteeel samen met ID-DLO of ze tegen de eeuwwisseling een erkenningsaanvraag bij de KNAW gaan doen voor een gezamenlijke onderzoekschool. Daarvoor bekijken zes groepjes met vertegenwoordigers van WIAS, Animal Health en ID-DLO voor zes wetenschapsgebieden wat de mogelijkheden voor een fusie zijn. (MS)
Rijp en groen verdringen zich bij selectie topscholen

Veertig onderzoekscholen hebben zich aangemeld bij onderzoeksfinancier NWO om mee te dingen naar de status van centrum voor toponderzoek. Er worden in deze ronde maar een vijf centra aangewezen. Begin deze week was de deadline voor de vooraanmelding van onderzoekscholen of combinaties daarvan die in aanmerking denken te komen voor een van de miljoenpremies voor universitair toponderzoek
Bij een aantal initiatieven is uit erkend sterke instituten onderzoek apart genomen dat eerder als zeer goed of uitmuntend is beoordeeld. In de meeste gevallen staat het universiteitsbestuur achter de aanmelding, en is er al sprake van een behoorlijk uitgewerkt plan
Maar volgens de eerste berichten zijn er ook veel initiatieven op eigen houtje opgesteld door directeuren van instituten, of door losse combinaties van onderzoekers. Van uitwerking - inclusief een heldere keus welke vakgenoten er precies meedoen en waarom - is daar nog geen sprake. En omdat iedereen al in september zeer gedetailleerde informatie moet verschaffen, wordt het voor deze initiatieven een zware zomer - zonder veel kans om tot de onderzoekselite door te dringen. (HOP)
Bureaumedewerkers PenB mogen niet meer met WUB praten

Medewerkers van het voormalige sectorbureau Produkt- en biotechnologie hebben van bureauhoofd drs Eric van Keulen een mailtje ontvangen met het verzoek hun mening over de veranderingen op het sectorbureau niet meer aan het WUB te vertellen, maar de discussie intern te voeren. Aanleiding voor het mailtje van Van Keulen was een artikel in het WUB waarin enkele medewerkers hun mening gaven over de toekomst van de sectorale diensten
Bij een deel van de bureaumedewerkers is dit spreekverbod slecht gevallen. Bezopen, zegt een medewerker die niet met naam genoemd wil worden. Bureaumedewerker Bart Sjoerts is milder over het optreden van zijn baas. Hij wijst erop dat iedereen die ergens ontevreden over is bij Van Keulen kan binnenlopen. Hij heeft het met de beste bedoelingen geschreven. Dit is gewoon zijn stijl. Toch kan Sjoerts zich voorstellen dat mensen geschrokken zijn van het mailtje. Het was duidelijke taal.
Ook dienstraadlid Jan Cozijnzen weet van het versturen van het mailtje. Het is aan de orde geweest in de dienstraadvergadering. Cozijnzen, medewerker van de sectie Levensmiddelenchemie en -microbiologie, wil echter niet verder ingaan op het mailtje. Hij vindt het in de eerste plaats een zaak voor de medewerkers van het sectorbureau. Bureauhoofd Van Keulen is wegens vakantie niet bereikbaar voor commentaar. (LKe)
Nieuwsfoto, Driehonderste NOPer

Bron is de driehonderdste ingenieur die sinds januari 1989 een NOP uitvoert. Daarmee kunnen ingenieurs met behoud van uitkering werkervaring opdoen. De NOP'ers krijgen een budget van 2500 gulden om congressen te bezoeken of cursussen te volgen. Volgens het KLV-Loopbaancentrum vindt tachtig procent van de NOP'ers binnen een half jaar na het project werk. Met Bron tekenen van links naar rechts: hoofd Personeelszaken drs Hans van Kamp van de LUW, NOP-coordinator ir Maaike Wijngaard en hoogleraar prof. dr Frank Berendse van de vakgroep TON. (ABo)