Nieuws - 29 mei 1997

Nieuws

Nieuws

Nieuws
Vcw wil uitbreiden met DLO-leden
Prof. dr Tjeerd Schaafsma, voorzitter van de vaste commissie wetenschap (vcw), wil graag dat er in een zo vroeg mogelijk stadium, voor mijn part voor de invoering van de MUB, DLO-leden in de vcw komen die vanuit DLO bestuurlijke dekking krijgen.
De vcw moet een duidelijke rol krijgen bij de fusie met DLO, meent hij. De nadruk ligt nu teveel op de bestuurlijke kant. Onze inhoudelijke nota heeft weinig aandacht gekregen bij het college van bestuur. Dat is niet alleen onwil, maar ook een kwestie van agendabelasting, stelde de voorzitter op 21 mei
In haar nota van eind maart pleit de vcw ervoor het kenniscentrum niet in te delen volgens de lijnen van fundamenteel, strategisch en toegepast onderzoek, maar in gecombineerde expertise- en businesscentra. Dat is volgens de commissie een betere garantie dat de bestaande scheidslijnen tussen DLO en LUW worden opgeheven. Het marktgestuurde onderzoek van LUW en DLO moet dan in businesscentra terechtkomen en het nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek in expertisecentra
De huidige afgevaardigde van DLO in de vcw, directeur dr Hans van Veen van IPO-DLO, steunt de nota niet. Volgens hem zijn er, ook binnen DLO, zoveel nota's met verschillende meningen over het kenniscentrum dat hij zich niet zonder meer achter deze vcw-nota kan scharen. (MS)
Raad wil EERO nog geen half miljoen gulden beloven

De European Environmental Research Organization (Eero), een organisatie die tot doel heeft het Europese milieuonderzoek en postdoctorale onderwijs te versterken, zit in financiele problemen. Het college van bestuur wil Eero een half miljoen gulden voorschieten, maar de universiteitsraad twijfelt en wil eerst meer informatie
Eero kwam in 1990 naar Wageningen. Een steunstichting moest gedurende vijf jaar jaarlijks een miljoen gulden ter beschikking stellen aan de milieu-organisatie, maar deze stichting komt nu een miljoen gulden tekort. De LUW betaalde wel wat ze toegezegd had
Om toe te kunnen treden tot de European Science Foundation (ESF) te Straatsburg, die dan de financiering van de Eero overneemt, moet deze schuldenvrij zijn. Daarom wil het college 250 duizend gulden kwijtschelden en nog eens eenzelfde bedrag voorschieten. Als het niet lukt om die 2,5 ton via fondswerving binnen te krijgen, scheldt de LUW ook dit bedrag kwijt
Het is een buitengewoon vervelende kwestie, maar we moeten wat, stelde mr Henk van den Hoofdakker op 20 mei in de commissie financien en planning. Eero is belangrijk voor de LUW om de internationale reputatie van Wageningen te behouden, meent hij. De universiteitsraad twijfelt echter over het nut van Eero voor de LUW en vindt dat het college met meer informatie moet komen. De raad steunt het voorstel van het college alleen als zeker is dat de organisatie vanaf volgend jaar gefinancierd wordt door de ESF. Die garantie kon Van den Hoofdakker nog niet geven. (MS)
Theijse opent discussie over structuur diensten

LUW-secretaris ir Theo Theijse wil de komende maanden met alle betrokkenen overleggen over de wenselijkheid van een nieuwe structuur voor ondersteunende diensten als het technisch installatiebeheer en de werkplaatsen. Een eventuele nieuwe structuur moet waarborgen dat geen middelen verspild worden doordat diensten bijvoorbeeld dubbel werk verrichten. Ook vindt Theijse het belangrijk dat medewerkers van verschillende diensten onderling bijspringen bij ziekte
Theijse gaat eerst praten met de departementen, de afnemers van de diensten, omdat hij hier de vrees bespeurt dat veranderingen leiden tot minder service. Volgens Theijse is die vrees ongegrond. Daarnaast volgen gesprekken met de diensten. De secretaris wil niet alleen praten met de hoofden van de voormalige sectorbureaus waar de diensten onder vallen, maar ook met de medewerkers van de werkplaatsen en diensten
Volgens Theijse staan alle mogelijkheden open, bijvoorbeeld een bundeling van verschillende diensten, zoals is gebeurd bij Multi Service Kortenoord en de vorming van Unifarm. Daarnaast is het mogelijk dat een aantal diensten juist uit Multi Service wordt gelicht en op een andere manier samengevoegd. Theijse sluit echter ook niet uit dat alles zo veel mogelijk bij het oude blijft. (LKe)
Van der Kooij hoogleraar Milieumicrobiologie

De universiteitsraad stemt in met de benoeming van dr ir Dirk van der Kooij (50) tot 0,0 hoogleraar Milieumicrobiologie met bijzondere aandacht voor de drinkwatervoorziening, voor een dag in de week. Van der Kooij is werkzaam bij Kiwa, een organisatie die onderzoek doet voor drinkwaterleidingbedrijven, advies geeft en certificaten uitgeeft. Kiwa betaalt deze leerstoel en heeft hem voorgedragen als kandidaat
Van der Kooij studeerde Cultuurtechniek aan de LUW en promoveerde op een proefschrift getiteld: Growth of bacteria on organic compounds in drinking water. Hij werkt sinds 1972 bij de Kiwa. In 1992 kreeg hij de Van Marle-prijs van de vereniging van waterleidingbelangen in Nederland, voor zijn bijdragen aan de ontwikkeling van de microbiologie voor de drinkwatervoorziening. (MS)
Frerks wordt rampenprof

De universiteitsraad heeft op 26 mei ingestemd met de benoeming van dr ir Georg Frerks tot bijzonder hoogleraar Rampenmanagement. Hij krijgt een plaats bij de vakgroep Sociologie en zal zich vanaf september voor een dag per week bezighouden met preventie van rampen en rehabilitatie van rampgebieden
Frerks is sinds 1992 inspecteur bij de Inspectie ontwikkelingssamenwerking en beleidsevaluatie bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij studeerde in 1981 cum laude af in Wageningen, waar hij ook promoveerde in 1991, na zijn diplomatenopleiding in Den Haag. Frerks heeft buitenlandervaring opgedaan als onderzoeker en overheidsfunctionaris in Pakistan en Sri Lanka. De leerstoel Rampenmanagement wordt gefinancierd door de stichting Nationaal erfgoed Hotel de Wereld. (JWe)
Vrijstellingen tellen niet mee voor temponorm

Om te voldoen aan de tempo- of prestatienorm moeten studenten echte punten halen. Dat staat in een wetsvoorstel van minister Ritzen. Tot nu toe konden studenten vrijstellingen opvoeren als studiepunten. Dat was nodig, omdat studieprogramma's vaak strak in elkaar zaten. Studenten met vrijstellingen voor bepaalde vakken hadden daardoor weliswaar tijd over, maar het programma bood hun geen gelegenheid in die tijd met andere vakken echte punten te halen. Maar dat is verleden tijd, vindt Ritzen. Universiteiten en hogescholen zijn zich volgens hem steeds meer gaan richten op de specifieke behoeften van studenten. Zij bieden hun studenten altijd wel de kans de nodige vakken te volgen en punten te halen. (HOP)
Raad akkoord met model voor financiering tweedefaseonderwijs

Na een tweetal toezeggingen van het college van bestuur is de universiteitsraad alsnog akkoord met het verlagen van het individuele opleidingsbudget voor aio's, ook wel het rugzakje genoemd. Het college gaat er bij de onderzoekscholen op toezien dat aio's in ruil voor die korting inderdaad alleen de sociale kosten, zoals voor borrels, hoeven te betalen; niet ook nog de kosten voor vliegtickets van gastdocenten, het maken van posters of dictaten. Ook beloofde het college met randgevallen - aio's waarvoor de cursussen van hun onderzoekschool inhoudelijk nauwelijks iets met hun promotieonderzoek te maken hebben - in uitzonderingssituaties afspraken te maken. Dit bleek tijdens de vergadering van de commissie financien en planning van 13 mei. Eerder was ook het Wageningse aio-overleg hiermee akkoord gegaan
In het nu door de raad vastgestelde financieringsmodel voor het tweedefaseonderwijs krijgt elke onderzoekschool jaarlijks een zogenaamde nullast van 32 duizend gulden, met daar bovenop 924 gulden per aio. Dit bedrag bestaat voor een deel uit het geld dat op de rugzakjes gekort wordt. Aio's krijgen 5400 gulden in plaats van 6100 gulden en in ruil daarvoor kunnen ze gratis cursussen volgen bij de onderzoekscholen. Door geld van de rugzakjes naar de onderzoekscholen te sluizen wordt een omweg vermeden. (MS)
Varkenspestmodel in de maak

Het crisisteam voor de varkenspest in Boekel heeft de vakgroep Agrarische bedrijfseconomie de opdracht te gegeven om met behulp van gegevens uit de praktijk de varkenspestuitbraak in een computermodel na te simuleren. Als dat lukt kan met het model worden voorspeld hoe verschillende maatregelen het verloop van de pest zullen beinvloeden. Ook is het mogelijk reeds genomen maatregelen te evalueren. Het is de bedoeling dat het onderzoek, onder leiding van prof. dr Aalt Dijkhuizen snel wordt uitgevoerd, zodat het nog bruikbaar is bij de bestrijding van de huidige uitbraak. Dijkhuizen verwacht over twee maanden te weten of het simuleren van een varkenspestmodel lukt, waarna aan het eind van de zomer de eerste resultaten te verwachten zijn. (WRe)
Outsider Meijer directeur Kennisstad Wageningen

Met de aanstelling van outsider Jaap Meijer als directeur van stichting Kennisstad Wageningen hebben de participanten een einde gemaakt aan de impasse waarin de stichting was terechtgekomen. Het bleek niet mogelijk om voor het samenwerkingsverband tussen provincie, gemeente, LUW, DLO en andere kennisinstellingen een directeur uit eigen kring te benoemen. Na een zoektocht van ongeveer een half jaar heeft de stichting een advertentie geplaatst waar Meijer op reageerde. Op dat moment was hij docent aan de Christelijke Agrarische Hogeschool in Dronten
Na een studie Tropische veeteelt aan de hogeschool van Deventer werkte Meijer korte tijd als cursuscoordinator bij het Internationaal Agrarisch Centrum. In die tijd ronde hij aan de LUW het MSc-programma Animal science af. In 1989 vertrok Meijer naar Buthan, waar hij een ontwikkelingsproject begeleidde. Na terugkeer in Nederland trad hij in dienst bij de hogeschool
Een van de eerste opdrachten van Meijer is het opstellen van een ondernemingsplan voor de stichting. Die taak is blijven liggen na de feestelijke maar overhaaste oprichting van de stichting ter gelegenheid van het vertrek van burgemeester Michel Jager
In Dronten was Meijer berokken bij het opzetten van een bureau voor kennisoverdracht. Die ervaring zal een belangrijke rol hebben gespeeld bij zijn huidige aanstelling. Een van de doelstellingen van Kennisstad is het vermarkten van de kennis bij de Wageningse instituten
Meijer heeft zijn ervaring voornamelijk buiten het Wageningse circuit opgedaan. Zelf ziet hij dat eerder als een voordeel dan een handicap. Ik draag niet een bepaalde nestgeur. (HvL)