Nieuws - 24 april 1997

Nieuws

Nieuws

Nieuws
Allochtone studenten vormen financieel risico
Allochtone studenten lijden onder de steeds kortere studieduur en hebben moeite met onderwijsvernieuwingen als leren leren. Velen vallen halverwege hun studie uit. Voor universiteiten en hogescholen is dat een flinke financiele strop. Zij vragen zich af of zij zulke risico-studenten nog wel moeten inschrijven
Veel allochtone studenten gedijen niet in onderwijsvormen waarin zij initiatief moeten tonen. Dat zei onderzoeker E. de Weert op een studiedag in Den Haag waar twee rapporten over de positie van allochtone studenten werden gepresenteerd. Volgens De Weert, verbonden aan het Centrum voor Studies van het Hoger Onderwijs, stellen allochtone studenten zich in het algemeen afwachtend op. Door hun culturele achtergrond krijgen sommige etnische studenten liever een opdracht dan dat zij zelf initiatief nemen. Ook bij stages breekt hen dat op
De Weert en zijn collega L. Plettenburg trekken deze conclusies op basis van een tussentijdse evaluatie van 79 projecten op hogescholen en universiteiten die de deelname van allochtone studenten aan het onderwijs moeten bevorderen
De Weert stelt voorzichtig vast dat vooral allochtone studenten last hebben van de recente maatregel om een opleiding in vier jaar af te ronden. Net als alle andere studenten maken allochtonen een goede kans op een diploma in het hoger onderwijs, maar zij hebben vaak moeite met de Nederlandse taal. Ook de vaktaal die zij tijdens hun studie tegenkomen, vormt een struikelblok
Sommige hogescholen beschouwen allochtone studenten daarom als een financieel risico. Als minister Ritzen de regels niet verandert, moeten wij ernstig gaan nadenken of het wel verstandig is om zoveel allochtone studenten in te schrijven. De extra ondersteuning die wij aanbieden kost immers veel geld. Wanneer wij geen bonus krijgen voor elke allochtone student die zijn diploma haalt, kan het financieel eigenlijk niet uit, zei een medewerker van de Haagse Hogeschool. (HOP)
DLO en LUW samen in klimaatcentrum

Drie instituten van de Dienst Landbouwkundig Onderzoek (AB, IBN en Staringcentrum) hebben samen met de LUW-onderzoekscholen Wimek en C.T. de Wit (Productie-ecologie) een centrum opgericht voor klimaatonderzoek. In het CBB-Wageningen (Research Programme on Climate Change and Biosphere) bundelen de partners hun onderzoek. Volgens CBB-voorzitter dr Siebe van de Geijn is het vooralsnog niet de bedoeling dat de onderzoekers ook fysiek bij elkaar gaan zitten. Het gaat er vooral om dat het centrum naar buiten toe een duidelijk aanspreekpunt heeft
Van de Geijn: We proberen als CBB bij bijvoorbeeld de ministeries van OCW en LNV financien te krijgen om extra onderzoekers aan te trekken. Bovendien kunnen wij met onze expertise inschrijven op onderzoeksfinancieringen en dienstverlenend werken voor bedrijven. Je ziet de laatste tijd steeds vaker initiatieven vanuit het bedrijfsleven voor CO2-vriendelijke projecten. Wij zijn goed in staat dit soort projecten voor subsidieverleners te beoordelen.
Het CBB-Wageningen heeft zijn aandachtsveld afgestemd met het Centrum voor Klimaatonderzoek van voormalig LUW-hoogleraar dr Jos Lelieveld. Dat Utrechtse centrum richt zich op het atmosferische deel, Wageningen mikt op de invloed van klimaatveranderingen op landgebruik en vegetaties
Een van de eerste activiteiten van het CBB-Wageningen is de organisatie van een internationale workshop van het International Geosphere Bioshpere Programme. Aansluitend aan de workshop zal op 19 november het centrum officieel beginnen. (GDu)
Sykora benoemd tot hoogleraar Oecologisch beheer infrastructuur

Dr Karel Sykora wordt bijzonder hoogleraar Oecologische inrichting en beheer van infrastructuur. De universiteitsraad heeft ingestemd met het voornemen van de Cornelis Lely Stichting om Sykora daarvoor vijf jaar te benoemen voor een dag per week. De Cornelis Lely Stichting is nauw gelieerd aan Rijkswaterstaat en is opgericht om onderzoek te stimuleren
Sykora werkt bij de vakgroep Terrestrische oecologie en natuurbeheer en heeft in het verleden al veel onderzoek gedaan aan vegetaties van onder andere wegbermen en dijken. Volgens de aanstaande hoogleraar bestaat een groot deel van Nederland uit infrastructurele elementen zonder productiefunctie. Deze gebieden kunnen natuurlijker worden ingericht zodat ze meer kansen bieden aan vegetaties en fauna. De Cornelis Lely Stichting betaalt ook een wetenschappelijk medewerker voor met name de fauna-aspecten. (GDu)
Bonn wacht op samenwerkingsvoorstel van LUW

De universiteit van Bonn is positief over het plan van de LUW om samen met de Duitse universiteit een zogenoemde transnationale universiteit te vormen. Dat zegt Lilo Krickau-Richter, hoofd van de afdeling internationale relaties van de Rheinische Friedrich-Wilhelms Universitat in Bonn. We staan ervoor open, maar wachten op een voorstel van de LUW, aldus de zegsvrouw. Ze verwacht weinig problemen bij het opzetten van gezamenlijke studieprogramma's waar zowel Duitse als Nederlandse studenten aan kunnen deelnemen
Omdat de universiteit van Bonn het Europese uitwisselingssysteem voor studiepunten hanteert, kunnen studenten makkelijk elders gehaalde studiepunten laten overschrijven naar hun eigen universiteit. Bovendien heeft Bonn een gemodulariseerd onderwijssysteem, waardoor uitwisseling van studenten met de LUW goed mogelijk is zonder studietijdverlies, meent Krickau-Richter. De basis ziet er goed uit. Ik zie ernaar uit om samen te werken. Op welke kennisgebieden Wageningen goede samenwerking kan bieden, is nog niet duidelijk. Krickau-Richter gaat ervan uit dat alle agrarische kennisvelden op mogelijke samenwerking bekeken moeten worden
De universiteit van Bonn heeft een van de grootste agrarische faculteiten van Duitsland, naast die van Gottingen en Freiburg. Wageningen werkt al samen met Bonn in een tiental onderzoeksprojecten. Zo zijn er contacten met het Wageningse Agrarisch Telematica Centrum (ATC), het Instituut voor Agrotechnologisch Onderzoek (ATO-DLO) en verschillende vakgroepen van de LUW op het gebied van plantenteelt, veeteelt, milieu en agrarische economie
Minister Ritzen van onderwijs wil de samenwerking van het Nederlandse hoger onderwijs met de grenslanden stimuleren en stelt daarvoor dit najaar 8,5 miljoen gulden beschikbaar. (JWe)
LUW wil individuele allochtoon steunen

De LUW hoeft geen specifiek allochtonenbeleid te voeren. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport over de in- en doorstroom van allochtone studenten aan de LUW in de reguliere opleidingen. Een apart beleid geeft een stigmatiserend effect en houdt geen rekening met de grote verscheidenheid onder de allochtonen, concluderen de onderzoekers. Het college van bestuur wil daarom in het kader van een achterstandsbeleid een aantal maatregelen nemen waarbij het individu centraal staat en niet de allochtoon
Onder allochtonen verstaat de universiteit niet alleen in Nederland wonende Turken, Surinamers en Marokkanen, maar ook Duitse en Belgische studenten. Vorig jaar begonnen 143 allochtone studenten aan een LUW-opleiding. Van hen hadden 120 studenten, voornamelijk Belgen, Duitsers en Surinamers, een buitenlandse vooropleiding en 23, vooral Turken en Surinamers, een Nederlandse vooropleiding. De laatstgenoemde groep wordt als allochtoon betiteld als een of beide ouders niet van Nederlandse afkomst is
Het bestuur wil in de studievoorlichting sterker benadrukken dat Wageningen een multiculturele studentenstad is met voorzieningen die daarbij aansluiten. Verenigingen als La Fraternite, Redi Doti en de International Club, die bij de begeleiding en opvang van allochtone studenten worden ingeschakeld, moeten daarvoor subsidie krijgen van de LUW
Voor hulp bij juridische en administratieve procedures die vooral studenten met een buitenlandse vooropleiding ondervinden, moeten studenten kunnen aankloppen bij de Propedeuse Toelatingscommissie en het Studentendecanaat
Ook kan er beter gebruik worden gemaakt van de begeleiding zoals die nu al bestaat voor de MSc-opleidingen. Deze begeleiding wil het college ook inzetten voor allochtone studenten die in het reguliere Nederlandstalige programma studeren. De interculturele workshop voor MSc-studenten en de faciliteiten van het Centrum voor Talenonderwijs, en in het bijzonder de cursussen Nederlands, kunnen bovendien directer toepasbaar gemaakt worden voor allochtone studenten
Ook moeten brochures over reguliere opleidingen in meer talen beschikbaar zijn, zodat allochtone studenten een beter beeld krijgen van de inhoud van de studie. (JWe)
Vraag gemeente om geld voor Unitas-bestuursbeurs

Overleg tussen Jongerenvereniging Unitas en de universiteitsraadsfractie Progressief Personeel (PP) heeft niet geleid tot een verandering in de standpunten van beide partijen. PP stelde vorige week voor de gemeente Wageningen te vragen om een bijdrage in de kosten van bestuursbeurzen. Unitas is ten slotte een open jongerenvereniging, waar ook veel jongeren komen die niet aan de universiteit studeren, aldus drs Wendy Sanders van PP
Paul van Genuchten, bestuurslid van Unitas, is niet gelukkig met de stelling van Sanders. We zijn dan een jongerenvereniging, maar we hebben nog wel banden met de universiteit. Een groot deel van de leden is student of student geweest.
Sanders stelt voor dat de gemeente een bijdrage betaalt aan de universiteit, zodat die het kan doorsluizen naar de vereniging. Een aantal jaren geleden heeft Unitas aangegeven geen gemeentelijke ondersteuning te willen, uit vrees voor te veel inhoudelijke invloed van de gemeente, weet Stefan Stevens, gemeentelijke beleidsmedewerker jeugdbeleid
Over de bestuursbeurzen is nog geen contact geweest tussen gemeente en universiteit. Het college wacht de uitkomsten af van een commissie die de bestuursbeurzen onderzoekt. (HvL)
Plantzyme zet koolzaad aan tot productie fytase voor veevoer

Het Leidse bedrijf Plantzyme, een samenwerkingsverband van Mogen International en Gist-brocades, is erin geslaagd het veevoederenzym fytase te laten produceren door genetisch gemodificeerde koolzaadplanten. Het enzym wordt aangemaakt in de zaden, die in kleine hoeveelheden aan het varkens- en kippenvoer zijn toe te voegen. Het onderzoek is in de laatste fase, voordat het product de toelatings- en registratieprocedure ingaat. Dat meldt het Nieuwsbulletin van de Nederlandse Industriele en Agrarische Biotechnologie Associatie
Het enzym fytase wordt toegevoegd aan varkens- en kippenvoer om het daarin aanwezige fytaat als fosfaat voor de dieren beschikbaar te maken. Zonder dit enzym moet er extra fosfaat aan het veevoer worden toegevoegd. Volgens Plantzyme kan het gemodificeerde koolzaad gebruikt worden in plaats van gezuiverde enzymen die door schimmels worden geproduceerd. Het genetisch gemodificeerde koolzaad is net zo makkelijk te oogsten is als gewoon koolzaad en er is geen duur zuiveringsproces bij nodig. Ing. Paul Kemme van de voedingsafdeling varkens en pluimvee van ID-DLO verwacht dat varkens het geproduceerde fytase uit het koolzaad nuttig kunnen gebruiken worden. Ik zou er graag eens experimenten mee doen, maar dat hebben we nog niet gedaan. Koolzaad is in ieder geval een goede grondstof voor in varkensvoer. (MS)
Werkgevers willen hogere temponorm

De werkgevers zijn redelijk tevreden over het huidige stelsel van studiefinanciering. In het plan van de universiteiten om de beurzen in eigen hand te nemen, zien ze niets. Dat blijkt uit het wensenlijstje waarmee de werkgeversorganisatie VNO/NCW zich mengt in de discussie over de toekomst van de studiefinanciering. Radicale herzieningen wijzen de werkgevers af. Die zijn te ingewikkeld of vragen zoveel investeringen van studenten en hun ouders dat zij eigenlijk jaren geleden al een spaarrekening hadden moeten openen
VNO/NCW vindt dat het bestaande systeem onvoldoende inspeelt op studenten die leren en werken met elkaar willen combineren of er halverwege hun studie voor een jaartje buitenland tussenuit gaan. Volgens de werkgevers moet een student in beide gevallen zijn aanspraken op studiefinanciering tijdelijk kunnen parkeren
In een flexibel leenstelsel kunnen moeilijke studies die nog maar weinig studenten trekken er zonder veel ophef een jaar beurs bij krijgen. Maar ook andere prikkels zijn denkbaar, zoals een toeslag op de basisbeurs of een afstudeerpremie
De werkgevers huiveren van universiteiten die op eigen initiatief studenten lokken met allerlei financiele voordeeltjes, zoals de laatste tijd gebeurt
Maar in de notitie van VNO/NCW worden de studenten niet louter beschermd: de werkgevers willen jaarlijks vaststellen of de student zijn beurs kan behouden. En dat gebeurt als hij zeventig procent van de studiepunten heeft gehaald. (HOP)
Prijsbeleid universiteiten begint uiteen te lopen

De TU Eindhoven blijft de voordeligste universiteit voor ouderejaars studenten, buitenlanders en andere groepen zonder recht op studiefinanciering. Leiden is, met tarieven die nu gemiddeld duizend gulden hoger liggen, opnieuw het duurst. Maar voor de opvallendste prijswijziging zorgt Utrecht: daar gaat bijna iedereen dezelfde 2575 gulden betalen
Gewone studenten betalen komend studiejaar een wettelijke 2575 gulden, 175 gulden meer dan nu. De modale universiteit leidt daar haar tarieven van af. Zevende- en ouderejaars betalen dan, net als vroeger auditoren, negenhonderd gulden extra. Deeltijders krijgen driekwart van de volle prijs: 1900 gulden. En een extraneus, die slechts ingeschreven staat voor examens, betaalt bij de modale universiteit nog een paar honderd gulden minder
Komend jaar worden de verschillen weer groter. Zo verhoogt Leiden het tarief voor extranei in een klap van 1400 naar het gewone collegegeld van 2575 gulden. Deze universiteit wil daarmee het bestand eeuwige studenten opschonen. Wie echt nog examens moet doen, kan voortaan een bedrag per maand betalen
Ook Utrecht schrapt het voordelige prijskaartje voor extranei. Tegelijk besloot de universiteit het tarief voor niet-beursstudenten juist te verlagen. Utrecht kreeg dit jaar veel bezwaren van allochtone studenten en andere bijzondere categorieen. En in plaats van veel rompslomp en moeizame procedures koos de universiteit een vaste prijs voor bijna iedereen. Daarmee is Utrecht de eerste algemene universiteit die het collegegeld bevriest op 2575 gulden. (HOP)
Raad positief over voorstel nieuwe vco en vcw

De voorzitter van de vaste commissie voor het onderwijs (vco), prof. dr ir Bert Speelman, denkt dat binnen de universiteitsraad voldoende steun bestaat voor de vorming van twee adviesorganen voor onderwijs- en onderzoeksbeleid, na invoering van de nieuwe bestuursstructuur. Speelman baseert zich op een besloten vergadering van de agendacommissie van de raad over dit onderwerp, waarin twee nota's van de vco en de vaste commissie voor de wetenschap (vcw) aan de orde kwamen. De vco en de vcw, die vooralsnog niet genoemd worden in de nieuwe bestuursstructuur, pleiten voor het instellen van deze adviesorganen
De vco- en vcw-nieuwe-stijl moeten volgens Speelman adviseren over strategische onderwerpen. Hij denkt daarbij bijvoorbeeld aan het aanbod van opleidingen, internationalisering van het onderwijs en studeerbaarheid. Speelman weet zich nu gesteund door de raad. Ik durf wel te zeggen dat hier binnen de raad een redelijke steun voor bestaat. Het voorstel is in ieder geval op hoofdlijnen niet verketterd.
Meer discussie is er volgens Speelman over de vraag of het college bij besluiten over onderwijs en onderzoek straks moet worden bijgestaan door twee prorectoren en zo ja, wie die functies dan moeten bekleden. De taken van deze prorectoren worden volgens Speelman nu in feite al uitgevoerd door de voorzitters van vco en vcw, die door het college betrokken worden bij de uitvoering van onderwijs- en onderzoeksbeleid. Volgens Speelman is dit echter geen ideale situatie omdat de voorzitters op deze manier bij de uitvoering van beleid soms hun eigen advies tegenkomen. De vco en de vcw vinden daarom dat het prorectoraat niet verenigbaar is met het voorzitterschap van de vco en de vcw. (LKe)
Plantaardige proefstations naar Wageningen
De zes plantaardige proefstations moeten verhuizen naar het kenniscentrum Wageningen (KCW). Dat vindt de LNV-commissie die zich het afgelopen jaar boog over de proefstations. De commissie wil zo min mogelijk dependances in de regio
Volgens ir John Arkes van het Bureau samenwerkende proefstations in Wageningen staan de proefstations niet afwijzend tegenover aansluiting bij KCW. Wel stellen ze als voorwaarde dat de minister de dure verhuizingen betaalt. Daarnaast willen ze dependances in de regio houden, gezien de afhankelijkheid van de grondsoort en de nabijheid van de telers. Arkes verwacht dat een deel van het onderzoek naar Wageningen verhuist. Een deel wordt afgebouwd en een deel gaat naar het bedrijfsleven. De minister wil de positie van de proefstations binnen een jaar duidelijk hebben
De proefstations voor dierlijke productie hebben al besloten zich aan te sluiten bij KCW. Zij streven naar een organisatie voor praktijkonderzoek in de veehouderij in Lelystad, nabij het dierkundig instituut ID-DLO. Het proefstation voor de melkveehouderij houdt wel dependances, omdat de milieuproblematiek in elke streek anders is
Wanneer de proefstations zich bij KCW aansluiten, krijgt het centrum er zo'n achthonderd medewerkers bij. De LUW kan de studenten praktijkgerichte afstudeervakken aanbieden, plus nieuwe vakken zoals boom- en champignonteelt
De Tweede Kamer vroeg minister van Aartsen in april over de voortgang van het kenniscentrum te berichten. Door varkenspest en andere perikelen is dat er nog niet van gekomen. (MHs)
Rabbinge en Goldbach kandidaat-voorzitters departementen

Hoogleraar productie-ecologie prof. dr ir Rudi Rabbinge is kandidaat voor het voorzitterschap van het departement Plantenteelt. Medewerkers van het departement beslissen 25 april over het voorzitterschap en de invulling van de overige bestuursposten
Beoogd voorzitter bij het departement Plantenveredeling en gewasbescherming is prof. dr Rob Goldbach, maar over zijn kandidatuur wordt pas op 12 mei gestemd. Het departement wil medewerkers eerst beter informeren over de nieuwe bestuursstructuur, in de hoop dat ook tijdelijk medewerkers en studenten enthousiast worden voor deelname aan het bestuur
Twee departementen, Omgevingswetenschappen en Agro-, milieu- en systeemtechnologie, hebben nog geen voorzitter gevonden. Hoogleraar landbouwtechniek prof. dr ir Bert Speelman heeft de indruk dat het geringe aantal beschikbare kandidaten de voordracht bij Agro-, milieu- en systeemtechnologie bemoeilijkt. Hij verwacht echter dat het interimbestuur snel met een voorstel komt. (LKe)
Dierwetenschappen wil meer ondernemingsraden

De dienstcommissie van de voormalige sector Dierwetenschappen keert zich tegen het instellen van slechts een ondernemingsraad voor de hele Landbouwuniversiteit. Dierwetenschappen is voorstander van ondernemingsraden op departementsniveau. Dat heeft als voordeel dat de lijnen tussen het personeel en de belangenbehartigers kort zijn
Het college van bestuur meent echter dat de departementen niet als zelfstandige ondernemingen zijn aan te merken. Dat betekent dat volgens de Wet op de Ondernemingsraden een departement geen ondernemingsraad kan krijgen. Een meerderheid van de vakbonden aan de LUW heeft zich achter dat voorstel van het college van bestuur geschaard
Ing. Jos van den Boogaart, secretaris van de dienstcommissie Dierwetenschappen, keert zich tegen dit voorstel omdat de vakbonden slechts 25 procent van de medewerkers aan de LUW vertegenwoordigen. Hier op Zodiac is dat nog veel minder. Slechts drie procent van de medewerkers is bij een vakcentrale aangesloten, aldus Van den Boogaart
Hij meent dat de vakbonden na de ondernemingsraadverkiezingen in het najaar een te sterke stempel zullen drukken op de belangenbehartiging van het personeel. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk dat het Zodiac-personeel een eigen lijst samenstelt voor de ondernemingsraad. Er is maar een lijst voor ongebonden personeelsleden mogelijk, concludeert het ongebonden lid van de dienstcommissie
In het Overlegorgaan Personeelsaangelegenheden (Opal), waarin de vakbonden en het college vertegenwoordigd zijn, is op 22 april de toekomst van de medezeggenschap aan de orde geweest. Het Opal is voorstander van verkiezingen voor een ondernemingsraad in het najaar. Die zal de huidige dienstcommissies - voor zover die bestaan - formaliseren door ze als onderdeelcommissie per departement aan te wijzen. Dit geldt tot begin volgend jaar, wanneer de departementshoofden meer bevoegdheden krijgen. Dan worden per departement verkiezingen gehouden voor de onderdeelcommissies. (ABo)
High-tech groentefabriek onrealistisch

Tuinbouwkundige prof. dr Hugo Challa vindt het ontwerp van een high-tech gesloten groentefabriek, waarin de producent toevoer van licht, water, lucht en nutrienten volledig beheerst en waarbij de oogst kan plaatsvinden als Albert Heijn een reclame-campagne begint, niet getuigen van realiteitszin. Challa reageert hiermee op het programma Duurzame Technologie Ontwikkeling (DTO) van het ministerie van Economische Zaken, waarin onderzoekers strategieen ontwerpen voor een schone voedselproductie in 2040
Challa: De keten heeft het in zo'n ontwerp gewonnen van de teelt. Het productiesysteem moet zich volledig aanpassen aan de consument, daar horen geen seizoensfluctuaties in. De tuinbouwprof kan zich vinden in de kritiek van het ingenieursbureau Xotus, die in de Volkskrant van 23 april poneerde dat ondergrondse tuinbouw te duur en te kwetsbaar is. Xotus wil terug naar een door de seizoenen bepaalde teelt, en de consument laten wennen aan voor onze streek aangepaste gewassen als veldzuring, bereklauw of beekpunge. Challa bevestigt dat dit duurzamer en eenvoudiger is, maar dan moet je vanuit de teelt de consument iets opleggen. En dat past nu net niet in het moderne ketendenken, aldus de hoogleraar. (MHs)
Kabinet werkt aan nationaal kennisprogramma

Er komt een nationaal programma Een leven lang leren, dat voortbouwt op de aanbevelingen van het kennisdebat. Minister-president Kok zelf zal daarop toezien, bijgestaan door de bewindslieden van Onderwijs, Sociale Zaken, Landbouw en Economische Zaken
Urgent en waardevol. Zo omschrijft het kabinet de oogst van het kennisdebat, de nationale discussie die minister Ritzen het afgelopen jaar organiseerde over het onderwijs van de 21ste eeuw. Een speciale kabinetscommissie met aan het hoofd minister-president Kok wil de grote hoeveelheid rijpe en groene plannen die zijn geopperd tijdens het debat omsmeden tot een concreet nationaal programma. Daarin moet duidelijk worden hoe Nederlanders zich een leven lang kunnen scholen
Het kabinet wil nagaan welke rol de overheid, het bedrijfsleven, het onderwijs en de burgers moeten spelen in Een leven lang leren - en vooral wie dat moet betalen. De kabinetscommissie zoekt het vooralsnog in de richting van fiscale prikkels en aanpassingen in de bestaande onderwijsprogramma's. Paars heeft voor 1998 al wel 125 miljoen gulden gereserveerd om ondernemers te stimuleren meer aan scholing en opleiding te doen
Minister Wijers van Economische Zaken heeft volop ideeen over een leven lang leren. Tijdens een studiemiddag van de VSNU, de vereniging van universiteiten, filosofeerde hij onlangs over een servicebeurt voor oud-studenten. Die zouden regelmatig bij hun voormalige opleiding of op de commerciele nascholingsmarkt moeten aankloppen om kennis bij te spijkeren. Het bedrijfsleven moet deze onderhoudscontracten betalen en de werknemers moeten bijvoorbeeld sparen voor studieverlof
Verder kwam tijdens het kennisdebat naar voren dat het ministerie van Sociale Zaken niet afzijdig mag blijven in het onderwijs van de toekomst. Het departement van minister Melkert zou voortaan moeten bijdragen aan de kosten van de studiefinanciering, vooral omdat hogescholen en universiteiten niet langer uitsluitend worden bezocht door de standaard-student van achttien jaar die een nogal theoretische voltijdopleiding volgt. Er komen steeds meer oudere studenten, die leren en werken willen combineren. (HOP)
Elke twee jaar lustrum

Met workshops, lezingen, tentoonstellingen en rondleidingen gaat de LUW zich vanaf volgend jaar voorstellen aan het publiek. In april, tegelijk met de viering van de tachtigste verjaardag van de universiteit, is de eerste aflevering van een serie Wageningen Manifestaties. De LUW organiseert het feest samen met onder meer andere Wageningse kennisinstellingen, de gemeente en de provincie. Het lustrum wordt bescheidener gevierd dan vier jaar geleden. Als de opzet slaagt, dan wordt het festijn om de twee jaar herhaald
De Wageningen Manifestatie wordt opgesplitst in een wetenschapsdag en een publieksdag. Anders dan de naam doet vermoeden is de eerste dag niet alleen bedoeld voor wetenschappers. Ook beleidsmedewerkers en vertegenwoordigers van industrie en politiek zijn welkom
Organisator ir Joop Begemann ziet het North Sea Jazz Festival als voorbeeld voor de publieksdag. Op universiteitsterrein De Dreijen komt een doorlopend programma op verschillende locaties. Bezoekers kunnen daardoor zelf hun programma samenstellen. Naast serieuze programma-onderdelen is er ook ruimte voor amusement. Begemann: Als Wim T. Schippers iets met koeien doet, dan zullen we onze best doen hem uit te nodigen.
De organisatie van het vorige lustrum nam ruim twee jaar in beslag; Begemann heeft nog minder dan een jaar. De organisatie loopt nu ongeveer twee maanden achter, erkent hij. Een begroting is nog niet gemaakt, maar het festijn gaat naar schatting een miljoen gulden kosten. (HvL)
Nieuwsfoto, Studentenpartij