Nieuws - 17 april 1997

Nieuws

Nieuws

Nieuws
Professional Master-opleidingen ten einde
De twee Professional Master-opleidingen Landbouwplantenteelt en Bosbouw die de LUW samen met de agrarische hogescholen aanbiedt, stoppen per 1 september dit jaar. Officieel blijft de opleiding echter nog een jaar bestaan, zodat al eerder ingestroomde studenten hun opleiding kunnen afmaken. Twee jaar geleden zijn de Professional Master-opleidingen (Pr.M.) van start gegaan. Daarmee kunnen hbo-studenten de Wageningse ir-titel halen
Het is een aflopende zaak, stelt John Hendrison, coordinator van de Pr.M. Bosbouw. In het eerste jaar startten er twaalf studenten, maar dat aantal daalde het tweede jaar dramatisch. Door beperking van de studiefinanciering hielden de hbo-studenten nog maar een jaar studiefinanciering over voor een vervolgstudie. Jaap Schouls, coordinator van de Pr.M. Landbouwplantenteelt, wijt de terugval ook aan de hogescholen, die vooral promotie maken voor Masters-opleidingen die ze zelf samen met Engelse universiteiten opzetten
Dick Lemkert, verantwoordelijk voor de bosbouw-opleiding van de internationale agrarische hogeschool Larenstein, benadrukt dat hbo-studenten een Wageningse ir-titel niet als een plus zien om aan de bak te komen. Bovendien meent hij dat de LUW weinig flexibel is in het geven van vrijstellingen. Larenstein zet nu een eigen Master-opleiding Tropical Forestry op. Daarin zitten geen universitair-wiskundige en wetenschapsfilosofische vakken meer - dat kost ons tijd, het is ballast - maar ze bevat meer vakken waarin de studenten practische vaardigheden opdoen. (JWe)
Onderwijscommissie wil snel voorzitter

De studentleden van de vaste commissie onderwijs (vco) hebben het college van bestuur gevraagd snel duidelijkheid te scheppen over het voorzitterschap van de vco. De huidige voorzitter, prof. dr ir. Bert Speelman, treedt per september af
Ook is nog onduidelijk welke status de vco na die datum krijgt. De wettelijke basis van dit adviesorgaan vervalt door invoering van de wet modernisering universitair bestuur, MUB. Speelman toonde zich tijdens de vco-vergadering op 10 april bijzonder geirriteerd over het uitblijven van duidelijkheid. Volgens hem dreigt een bestuurlijk vacuum te ontstaan. De rector heeft beloofd volgende week met de universiteitsraad te gaan overleggen over de situatie. (KVe)
Schothorst hoogleraar Voedselveiligheid

Dr. Michiel van Schothorst (59), werkzaam bij Nestle in Zwitserland, is benoemd tot 0.0-hoogleraar European chair in food safety microbiology. Unilever, Danone, Kraft Jacobs Suchard en Nestle betalen de nieuwe hoogleraar voor een dag in de week. De hoogleraar krijgt een belangrijke taak in de ontwikkeling van post-academisch onderwijs, omdat de bedrijven grote behoefte hebben aan kwaliteitsdeskundigen. Ze hebben Van Schothorst zelf als kandidaat voorgedragen. Een toetsingscommissie van de LUW heeft hem professorabel bevonden
Schothorst is momenteel vice-president voedselveiligheidsaangelegenheden van de afdeling Kwaliteitsmanagement bij Nestle, waar hij sinds 1980 werkt. Hij heeft diergeneeskunde gestudeerd in Utrecht, waar hij ook promoveerde. Verder is hij hoofd van het Laboratorium voor zoonosen en voedselmicrobiologie van het RIVM geweest, en vervulde hij vele nevenfuncties op het gebied van voedselveiligheid. (MS)
Pro-rectoren moeten rector helpen

De wetenschapscommissie vcw en de onderwijscommissie vco zien wel wat in het instellen van pro-rectoren die de rector moeten ondersteunen na een mogelijke fusie met DLO. Beide adviescommissies menen dat de taken van de rector in die situatie te omvangrijk zijn om door een persoon behartigd te worden. Twee pro-rectoren, een voor onderwijs, een voor wetenschap, zouden de rector kunnen ondersteunen
Volgens vcw-voorzitter prof. dr Tjeerd Schaafsma functioneren hij en zijn vco-collega prof. dr ir Bert Speelman nu al de facto als prorector. Zij zijn bij diverse officiele gelegenheden als plaatsvervangend rector aanwezig. Zowel in de vco als in de vcw werd echter wel opgemerkt dat het commissie-voorzitterschap en het prorectoraat niet verenigbaar zijn. De commissievoorzitters moeten dan zichzelf in hun hoedanigheid van pro-rector adviseren. Een aantal vco-leden vreest bovendien dat de rector teveel uit handen geeft en zijn verantwoordelijkheid niet meer ten volle kan waarmaken. Desalniettemin wil deze commissie in ieder geval in de aanloopfase naar het kenniscentrum Wageningen een prorector voor het eerstefase-onderwijs, als eerstverantwoordelijke voor de organisatie en uitvoering van het onderwijs. (GDu)
Evaluatiecommissies PGW compleet

De evaluatiecommissies die de vakgroepen van de voormalige sector Plant-en gewaswetenschappen (PGW) gaan doorlichten, zijn compleet. De commissieleden hebben op 17 april een eerste orienterend gesprek met het college van bestuur en voorzitter prof. dr Koen Verhoeff hoopt eind juni al een concept-rapport klaar te hebben
De commissie voor de teeltvakgroepen bestaat uit prof. dr Hans Lambers, hoogleraar Botanische ecologie aan de universiteit Utrecht; ir Frank Wijnands, onderzoeker bij het Proefstation voor de akkerbouw en de groenteteelt in de vollegrond; en dr Rob Bogers, directeur van het proefstation Bloemisterij en glasgroente
In de bosbouwcommissie zitten ir Frederik van Tuijll van Serooskerken, van Staatsbosbeheer, ir Erik Lammerts van Bueren van de stichting Tropenbos en dr Antoine Cleef, hoofddocent bij de sectie Bijzondere Plantkunde van de Universiteit van Amsterdam. Cleef is overigens onlangs benoemd tot bijzonder hoogleraar in de tropische bosbouw in Wageningen
De commissie voor Plantenveredeling en Gewasbescherming bestaat uit prof. dr Peter Weisbeek, hoogleraar Moleculaire celbiologie in Utrecht; ir Arie Breure, directeur van het Leidse biotech-bedrijf Mogen en de voorzitter van de evaluatiecommissies, voormalig DLO-directeur prof. dr Koen Verhoeff. (LKe)
Raad wil duidelijkheid over sectorbureaus

De fractie Centrale Lijst in de universiteitsraad wil duidelijkheid over de toekomst van de inmiddels opgeheven sectorbureaus. De fractie wil van het college weten of het mogelijk is dat ieder departement een eigen bureau opzet. Wanneer het antwoord positief is, dan wil de fractie per departement weten hoeveel personeelsleden zo'n bureau kan hebben. Ook vroeg het raadslid Jacques van Rensen of er in dat geval open sollicitaties komen, waarbij intern personeel kan solliciteren naar de nieuwe functies. Het college heeft beloofd de zaken op een rijtje te zetten. (LKe)
Cursus Proefdierkunde moet specifieker

Drs Frank van den Broek van het Centrum voor kleine proefdieren maakt zich sterk voor uitbreiding van de cursus Proefdierkunde. Deelname aan de verplichte cursus Proefdierkunde is een probleem, omdat deze al voor geruime tijd is volgeboekt. Aio's kunnen de cursus veelal pas volgen nadat hun onderzoek is begonnen. Totdat ze zelf de bevoegdheid hebben, moeten ze onder begeleiding van een bevoegd persoon werken
Volgens Van den Broek, die toezichthouder is op de Wet uitoefening dierproeven aan de LUW, verkeren met name de proefdierkunde op Zodiac in een impasse. Zo zijn de dierverzorgers verplicht een cursus Proefdierkunde te volgen van twee jaar, maar deze opleiding betreft vooral kleine proefdieren, terwijl het op Zodiac meestal gaat om landbouwhuisdieren. In praktijk blijken afgestudeerden aan de middelbare agrarische school geschikt om die dieren goed te verzorgen, maar ze beschikken niet over de bevoegdheid. Als zo iemand een jaar dieren moet verzorgen, moet hij eerst een cursus volgen van twee jaar. Van den Broek pleit voor een veel kortere cursus voor deze mensen
Onlangs heeft hij de hele Zodiac-lijst van mensen die met proefdieren werken, doorgelopen. Twee mensen bleken niet aan de wettelijke voorschriften te voldoen. Een daarvan betreft iemand die specifieke handelingen aan proefdieren uitvoert. Betrokken personen zijn inmiddels op cursus gestuurd. (WRe)
Raad wil snel nieuw besluit over PGW-departementen

De universiteitsraad voelt er niets voor de beslissing over de departementsindeling in de voormalige sector Plant- en Gewaswetenschappen uit te stellen tot uiterlijk december, zoals het college van bestuur wil. De raad wil al op 12 mei een nieuw besluit nemen
De besluitvorming in de raad is nodig omdat de beroepscommissie van de LUW de eerdere besluitvorming over de indeling van de departementen onzorgvuldig vond. Het bezwaar kwam van de teeltvakgroepen, voorstanders van een departement. De plantenveredelaars en gewasbeschermers willen echter niet samen in een departement
Het college van bestuur denkt dat na verloop van tijd toch een draagvlak kan ontstaan voor de vorming van een departement. Ook het rapport van de evaluatiecommissies, die aan het eind van de zomer verslag zullen doen, kan hierbij een rol spelen, betoogde rector prof. dr Kees Karssen. De raad wil zo lang echter niet wachten. We hebben een procedurefout gemaakt, waardoor de teeltvakgroepen onvoldoende inspraak hebben gehad. Dat kan gebeuren. Nu moeten er niet opeens allemaal nieuwe dingen zoals evaluatiecommissies bijgehaald worden. Volgens de voorschriften moeten we binnen tien weken een nieuw besluit nemen. Dus dat moeten we gewoon doen, verwoordde dr Rob Verdooren van Centrale Lijst de mening van de raad. (LKe)
Leerstoel Tromm verlengd

De universiteitsraad heeft de 0,0-benoeming van prof. mr Jacques Tromm als hoogleraar Europese integratie en ontwikkeling verlengd. Het T.M.C. Asser-instituut, waar Tromm werkt, wil de aanstelling aan de LUW betalen. Tromm was aanvankelijk voor een periode van vijf jaar aangesteld door het Wageningen Fonds. Het college van bestuur en het Asser-instituut wilden echter een verlenging, omdat Tromm nauw betrokken is bij het neven-curriculum Internationaal bestuur
Het college van bestuur drong er bij de universiteitsraad op aan Tromm nog voor een jaar aan de universiteit te verbinden, zodat hij het nevencurriculum het eerste jaar kan begeleiden. De raad uitte aanvankelijk enige twijfel over de verlenging, omdat het studentenaantal bij zijn colleges de laatste jaren sterk is teruggelopen. De raad twijfelde daarom aan de noodzaak van de leerstoel, maar heeft wel vertrouwen in het nut van het nevencurriculum. (GDu)
Nieuwe regels over concurrentie kosten universiteiten geld

De universiteiten zijn bezorgd over nieuwe, strenge regels die het kabinet wil opstellen voor hun commerciele activiteiten. Zij vrezen dat die hen verhinderen nog langer geld te verdienen op de markt voor onderzoek en onderwijs
De angst van de vereniging van universiteiten, VSNU, is gewekt door een rapport van een werkgroep onder leiding van prof. mr Job Cohen, rector van de Universiteit Maastricht. Die werkgroep wil strenge regels voor overheidsinstellingen die het particuliere bedrijfsleven concurrentie aandoen. Het kabinet staat in grote lijnen achter de voorstellen
Als de werkgroep haar zin krijgt, moeten overheidsinstellingen alle activiteiten waarmee zij de vrije markt opgaan, afstoten en onderbrengen in een aparte onderneming
Voor universiteiten en hogescholen maakt de werkgroep-Cohen een uitzondering. Die hoeven hun commerciele activiteiten niet af te stoten, omdat die volgens Cohen van wezenlijk belang zijn voor hun taak: de maatschappij van kennis voorzien. Een voorwaarde is wel dat de kennis waarin de universiteiten en hogescholen handelen na verloop van tijd openbaar wordt. Ook moeten er gedragsregels komen waardoor de concurrentie op de markt voor onderzoek en onderwijs eerlijker wordt
De VSNU vindt die regels te strikt, omdat de universiteiten de facto verplicht worden hun contract-activiteiten te scheiden van hun gewone werk. Op dit ogenblik verdienen de universiteiten ongeveer een miljard gulden op de markt. In een brief aan minister Ritzen voert de VSNU echter geen financiele, maar inhoudelijke bezwaren aan tegen Cohens voorstellen: die werpen een onacceptabele drempel op voor de verspreiding van kennis en verhinderen kruisbestuiving tussen verschillende soorten onderwijs en onderzoek. (HOP)
EU-onderzoek meer gericht op echte problemen

De Europese Unie gaat zijn onderzoekbeleid meer richten op maatschappelijke doelen. Niet wetenschap en techniek staan centraal, maar het onderzoek naar duurzame economische groei, een mensvriendelijke informatie-maatschappij, verbeterde kwaliteit van leven en een verantwoord milieubeheer
Vorige week heeft de Europese Commissie het concept aanvaard voor het Vijfde Europese Kaderprogramma voor onderzoek en ontwikkeling. Binnen dat programma zal de EU vanaf eind 1998 in vier jaar tijd minstens 30 miljard gulden aan onderzoek besteden. Naar verwachting komt bijna twee miljard daarvan in Nederland terecht
Het EU-kaderprogramma is niet langer gesplitst naar vakgebied, maar is geordend in beleidsthema's. De drie hoofdthema's zijn: de levende wereld met aandacht voor milieu, gezondheid, voeding en biotechnologie; de inrichting van een leefbare informatiemaatschappij; en de realisering van duurzame economische groei
De EU wil de programma's zelf flexibel houden: ze kunnen elk jaar naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen bijgesteld worden. Daarom wordt het budget van elk programma geleidelijk uitgezet. (HOP)
Ook biologie moet vijfde jaar krijgen

Alle beta-studies, ook biologie, moeten een vijfde cursusjaar krijgen. Dat staat in een nog vertrouwelijk rapport aan de rectoren van zes algemene universiteiten. Het rapport is opgesteld door een commissie onder leiding van de Groningse hoogleraar sterrenkunde P.C. van der Kruit. Hij vergeleek de Nederlandse beta-studies met aanverwante opleidingen in het buitenland. Alle beta-studies moeten vijf jaar duren om het niveau te halen dat in het buitenland vereist is, stelt de commissie nu, en dat geldt ook voor biologie. (HOP)
Leiden start IT-cursus voor PTT

De Leidse universiteit gaat informatietechnologen opleiden voor PTT-post. De universiteit heeft daarvoor een eenjarig programma Informatietechnologie voor beta-afgestudeerden opgezet. Het programma wordt geheel betaald door PTT-post, die met de cursus haar nijpende tekort aan informatietechnologen probeert op te lossen. De 31 deelnemers aan de cursus staan onder contract bij de PTT en hebben uitzicht op een vaste baan. De opleiding is in principe eenmalig, maar opleidingsmanager Ed de Bruin verwacht in de toekomst ook voor andere bedrijven IT'ers te gaan opleiden. Drs Charles Crombach van Bureau kennisbemiddeling kent geen vergelijkbare initiatieven van de LUW. (KVe)