Nieuws - 20 maart 1997

Nieuws

Nieuws

Nieuws
Verhoeff voorzitter PGW-commissies
Voormalig directeur Wetenschap en technologie van het ministerie van Landbouw prof. dr Koen Verhoeff wordt voorzitter van de drie commissies die de sector Plant- en Gewaswetenschappen (PGW) gaan doorlichten
Verhoef is geen onbekende in Wageningen. Hij was directeur van de Dienst Landbouwkundig Onderzoek. Begin jaren zeventig was hij hoogleraar Fythopathologie aan de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Amsterdam
De commissies waarvan Verhoeff voorzitter wordt, moeten een oordeel vellen over de kwaliteit van onderwijs en onderzoek binnen de sector PGW en daarbij speciaal letten op bestaande samenwerkingsverbanden tussen vakgroepen en tussen vakgroepen en DLO-instituten. Het college wil het oordeel van de commissies gebruiken als basis voor de benodigde reorganisatie in de sector
Bosbouw, de Teeltwetenschappen en Botanie en Gewasbescherming krijgen ieder een eigen commissie met deskundigen. Het college van bestuur heeft inmiddels ook de overige beoogde commissieleden benaderd met de vraag of ze in de commissies willen plaats nemen. Als zij instemmen, kunnen de commissies vermoedelijk de tweede week van april aan hun klus beginnen. (LKe)
Ritzen verhoogt lonen met driekwart procent

Een paar tientjes extra salaris per maand. Dat krijgen alle 350 duizend werknemers in het onderwijs vanaf volgende maand. De verhoging met driekwart procent is een voorlopige aanpassing aan de loonsverhogingen in het bedrijfsleven
Volgens de huidige onderwijs-cao, die loopt tot eind 1998, zouden de lonen in twee jaar met ruim vier procent stijgen. De eerstvolgende verhoging - met een procent - zou pas per 1 augustus ingaan. Als ontsnappingsclausule is echter vorig jaar vastgelegd dat de koopkracht zonodig tussentijds zou worden gerepareerd om gelijke tred te houden met de marktsector
Vorige week leidde de clausule tot afspraken tussen minister Ritzen en de vier vakcentrales. Al per 1 april gaan de salarissen voorlopig met 0,75 procent omhoog. Over een definitieve aanpassing moet voor 1 augustus een akkoord bereikt zijn. (HOP)
Meteorologen A'dam niet naar Wageningen

De vakgroep Meteorologie van de Vrije universiteit Amsterdam ziet het niet gebeuren dat de Landbouwuniversiteit deze gehele vakgroep overneemt. Onlangs kwam de Verkenningscommissie Aardwetenschappen van de KNAW met de aanbeveling om de meteorologievakgroepen uit Amsterdam en Groningen met die van Wageningen te fuseren. Van de blijdschap die deze aanbeveling in Wageningen teweeg bracht, is weinig te merken bij de voorzitter van de Amsterdamse vakgroep, prof. dr Henk Vugts. Het lijkt me een beetje een onzinnige aanbeveling. Ik neem tenminste aan dat de LUW niet opeens geld heeft voor onze formatieplaatsen. Ik denk ook niet dat onze faculteit die formatie af wil geven. De faculteit is momenteel hevig in beweging en daarbij past niet het afgeven van een volledige vakgroep.
Bovendien is het volgens Vugts voor zijn vakgroep veel logischer om, als het dan toch moet, te fuseren met Utrecht. Dat is een grotere groep. De ene helft van ons onderzoek is inhoudelijk samen te voegen met dat van Utrecht, de andere helft lijkt op dat van Wageningen. Maar ik denk dat drie onderzoeksgroepen op het gebied van meteorologie het minimum is voor Nederland, omdat het goed is voor wat concurrentie, aldus Vugts. (GDu)
Enkel gen verzorgt resistentie tegen Bacillus thuringiensis

Resistentie tegen een belangrijk biologisch bestrijdingsmiddel, de bacterie Bacillus thurigiensis, kan veel sneller ontstaan dan werd aangenomen. Uit een studie met diamondback motten van Bruce Tabashnik van de University of Hawaii blijkt dat een enkel gen zorgt voor resistentie tegen vier verschillende stoffen die voor de mot giftig zijn. De bacterie scheidt deze vier stoffen uit. In totaal produceert B. thuringiensis (Bt) zo'n honderd verschillende giftige stoffen, maar slechts een deel daarvan is dodelijk voor een bepaald insect. Onderzoekers hoopten dat voor elk van de gifstoffen een aparte genmutatie nodig zou zijn om resistentie te bewerkstelligen
Bt is volgens de onderzoekers een van de veiligste en effectiefste insecticides. Het doodt bepaalde ziekteverwekkers, zonder de beesten te doden die voordelig zijn voor de plant. De diamondback mot veroorzaakt wereldwijd zo'n twee miljard gulden aan schade aan gewassen. (MS)
Smidts niet naar Marktkunde

Dr ir Ale Smidts, die in februari werd benoemd tot de nieuwe hoogleraar Marktkunde aan de LUW, komt niet. De universitair hoofddocent aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam heeft in een gesprek met het college van bestuur te kennen gegeven dat hij om persoonlijke redenen afziet van het hoogleraarschap. Smidts zou weinig trek hebben om het beheer van de vakgroep Marktkunde op zich te nemen. Ook heeft de Erasmus Universiteit hem een positieverbetering in het vooruitzicht gesteld
Nu Smidts niet komt, gaat het college van bestuur zich bezinnen op het vervolg. Komende week heeft prof. dr Arie Oskam, voorzitter van de benoemingscommissie, een gesprek met het college. Tot dusverre is emeritus-hoogleraar prof. dr Thieu Meulenberg waarnemend hoogleraar. Deze betreurt het afhaken van Smidts. Hij is bekwaam en sympathiek. Wellicht zal Meulenberg voorlopig het vakgroepsbeheer op zich nemen. Ik ben zo verbonden met de vakgroep; als op mij een beroep wordt gedaan, zal ik geen nee zeggen. (ASi)
Zonnekas verbruikt geen fossiele energie

De vakgroep Agrotechniek en -fysica gaat een tuinbouwkas ontwikkelen waarin geen fossiele brandstof meer wordt gebruikt. De kas zal bestaan uit materiaal met een hoge lichtdoorlatendheid en een hoge isolatiewaarde. Daarnaast komt er een systeem om de kassen te ontvochtigen en de condensatiewarmte die daarbij vrijkomt te gebruiken om de kas te verwarmen. Ook zullen de meet- en regelsystemen worden geoptimaliseerd
In de nieuwe kas ontstaat een beter systeem van vraag en aanbod van energie. Zo zal de zonnekas moeten werken als zonneboiler en kan de daarin opgeslagen energie worden aangewend als het nodig is. Ook wordt gekeken of het mogelijk is de gewassen beter aan te passen aan wisselende temperaturen, vochtigheidsgraden en lichtsterkten. Een varierend energieaanbod heeft dan minder gevolgen voor de opbrengsten
De onderzoekers, onder leiding van prof. dr ir Gerard Bot, hopen met de zonnekas een bijdrage te leveren aan de besparing op aardgas. De glastuinbouw tekent momenteel voor 12,5 procent van het Nederlandse aardgasverbruik. Voor het project, dat vier jaar gaat lopen, hebben ze een subsidie gekregen van de ministeries van Economische Zaken en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, in het kader van het programma Economie, Ecologie, Technologie. (GDu)
Onderzoek naar hergebruik van water in papierindustrie

De papierproducent KNP-DT, het milieu- en biotechnologiebedrijf Paques en de LUW-vakgroep Milieutechnologie gaan een biologische zuiveringsmethode ontwikkelen voor warm proceswater uit de papierindustrie. Doel van het project is om te komen tot een volledige sluiting van de waterkringloop in de papierindustrie. Het onderzoeksproject maakt onderdeel uit van het programma Economie, Ecologie, Technologie van het ministeries van EZ en van OC&W
Van de 119 ingediende voorstellen eindigden de Wageningse milieutechnologen onder leiding van dr ir Sjoel van Lier op de tweede plaats. Het onderzoekbudget bedraagt 3,3 miljoen gulden voor de duur van vijf jaar. Zestig procent van het geld komt in de vorm van subsidie van EZ beschikbaar
Zaak is om het proceswater te zuiveren van organisch materiaal. Volledige reiniging van het proceswater is mogelijk, maar voor de bestaande fysische en biologische technieken moet het water eerst naar 25 tot 35 graden Celcius worden afgekoeld. Na reiniging worden het water opgewarmd tot vijftig a zestig graden Celcius, de ideale temperatuur voor papierfabricage. Dit vergt erg veel energie en bovendien zijn de zuiveringstechnieken duur. Van Lier en de zijnen willen nu een biologische zuiveringsmethode voor een hoge temperatuur ontwikkelen, waarvoor een proeffabriek gebouwd zal worden. (WRe)
Kabinet wijst volledig lenen van studiegeld af

Het kabinet ziet niets in een stelsel waarin studenten al hun studiegeld moeten lenen. De angst voor hoge schulden zou te veel jongeren ervan weerhouden om te gaan studeren
Een werkgroep van ambtenaren van verschillende ministeries heeft onderzocht hoe een leenstelsel eruit zou kunnen zien. Maar de ministers Zalm (Financien) en Ritzen schrijven in een brief aan de Tweede Kamer dat ze deze gedachte niet nader zullen overwegen
De werkgroep onderzocht ook studiefinancieringsstelsels waarin, net als nu, een gift en een lening zijn opgenomen. De gift wil de werkgroep echter niet verstrekken in de vorm van een voor iedereen even hoge basisbeurs, maar afhankelijk maken van het inkomen van de ouders. Zo'n gift is alleen bedoeld voor de eerste jaren van de studie. De rest van hun studiegeld moeten studenten lenen. De ov-studentenkaart kan verdwijnen, vindt de werkgroep. Beter zou zijn studenten in plaats daarvan zo'n tweehonderd gulden te geven
Het kabinet heeft de voorstellen doorgestuurd naar de commissie Hermans, die zich beraadt op de toekomst van de studiefinanciering. Het rapport van deze commissie wordt in het najaar verwacht. (HOP)
Rectificatie

Bij het artikel over het nieuwe technologische topinstituut Voedselwetenschappen plaatste het WUB vorige week een foto van het gebouw van het Centrum voor milieu- en klimaatstudies, Diedenweg 18. Het topinstituut komt echter in het gebouw daarnaast, Diedenweg 20. Daar huist nu een deel van de vakgroep Grondbewerking, die binnenkort verhuist. (GDu)