Nieuws - 27 februari 1997

Nieuws

Nieuws

Nieuws
Vco wil geautomatiseerd roosterboekje betalen uit Studeerbaarheidsfonds
De vaste commissie onderwijs (vco) heeft een lijst opgesteld van projecten die ze wil voordragen voor financiering uit het Studeerbaarheidsfonds. Het gaat om voorstellen die vallen binnen de thema's Constructie van blokken, Verbetering/vernieuwing van vakken of Informatietechnologie
Met name de voorstellen in de categorie Informatietechnologie leverde in de vco de nodige discussie op. De commissie constateerde dat een aantal voorstellen nauwelijks een bijdrage levert aan de studeerbaarheid. Zo is er het project LOIVIN (Landbouwuniversiteit Onderwijs via IntraNet) van twee ton, dat volgens indiener Studentenzaken te vergelijken is met een geautomatiseerd roosterboekje. Als in een hernieuwd voorstel de studeerbaarheid wat meer wordt aangezet en de hardware wat minder nadrukkelijk, wil de vco het voorstel desondanks voordragen
Ook het project Snelle verwerking en terugkoppeling resultaten toets vond de commissie aanvankelijk buiten het bereik van het Studeerbaarheidsfonds vallen. Onderwijskundig adviseur van de commissie drs Jan Steen argumenteerde echter dat het voor studenten erg belangrijk is dat ze zo snel mogelijk de resultaten van hun toetsen te zien krijgen. Steen benadrukte het diagnostisch karakter van het project. Een student kan via het systeem meteen zien welk deel van de stof hij nog maar eens goed moet bekijken
Steen overtuigde de commissie vervolgens ook van de noodzaak om het practicum Beeldbewerking voor te dragen. Als het vak namelijk niet van het OS2-systeem naar Windows wordt omgezet - kosten 26 duizend gulden - zal het vak verdwijnen, voorspelde hij. Ook dit project zag de commissie toen wel zitten, hoewel het niet ten goede komt aan de studeerbaarheid
De commissie hechte veel waarde aan een analyse van de landelijk goed- en afgekeurde projecten uit de eerste ronde voor het Studeerbaarheidsfonds. Toen keurde de commissie-Wijnen bijna alle LUW-projecten af. In totaal zijn nu negen voorstellen voor blokken ingediend, zeven voor vernieuwing van vakken en zeven voor informatietechnologie
Buiten deze kaders valt het project Aansluiting vwo-wo, dat beoogt een betere aansluiting te krijgen als straks studenten met vwo-profielen naar de LUW komen. Mr Hans Verver, directeur Onderwijs, onderzoek en studenten, vond dit project weliswaar leuk, maar het levert zijns inziens geen bijdrage aan de studeerbaarheid. De vco vindt het project zo belangrijk dat zij het desalniettemin wil voordragen. Tenslotte is het enige project dat in de vorige ronde werd goedgekeurd ook voor dit jaar weer ingediend. Het gaat om het project ter verbetering van stages (GDu)
Vanpoolen vermindert gebruik auto

LUW- en DLO-werknemers die in Nijmegen wonen kunnen vanaf 1 april per luxueuze van van en naar hun werk reizen. Business Liner Vanpooling vermijdt zorgvuldig de associatie met het massale vervoer per bus dat grote industrieen als Hoogovens vroeger organiseerden. Business Liner Vanpooling is dan ook een beschermde naam. De kosten voor de deelnemers bedragen zo'n tweehonderd gulden per maand. Dat is fors minder dan de kosten van het bezit van een eigen auto maar meer dan de maximale forensenvergoeding, honderd gulden per maand, die de LUW ter beschikking stelt. De meerkosten kan de forens met de inkomstenbelasting verrekenen
Op een bijeenkomst afgelopen maandag waren twintig belangstellende LUW- en DLO-medewerkers aanwezig, hoewel vanpooling-coordinator Hans IJzerman er vijftig had uitgenodigd. Twintig forensen is meer dan genoeg om elke dag twee vans, met airconditioning, getint glas en een zakelijke uitstraling, te laten rijden. Elke van kan zeven passagiers meenemen
Voor het project zijn ook medewerkers van de Katholieke Universiteit Nijmegen uitgenodigd. Op het moment dat de eerste van met LUW'ers en DLO'ers uit Nijmegen vertrekt, rijdt in Wageningen de eerste met KUB'ers aan. De vans rijden 's ochtends ook een retourrit, zodat in totaal vier maal zeven deelnemers de auto kunnen laten staan. IJzerman gaat nu puzzelen om alle individuele wensen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen
De voordelen van het vanpoolen zijn het gemak, de sociale contacten, de mogelijkheid de krant te lezen en zelfs te werken. IJzerman benadrukt dat de vans gebruik kunnen maken van busstroken. Toch is een van de nadelen de iets langere reistijd: alle deelnemers worden opgehaald en dat kost relatief veel tijd. Verder kan het lastig zijn over te werken. Volgens Amerikaans onderzoek valt dat laatste bezwaar mee
Het Wageningse vanpoolproject is een initiatief van de LUW-DLO-werkgroep Verkeer en vervoer. De werkgroep stelde een vervoerplan op dat als doel heeft het aantal verreden autokilometers te reduceren met twintig procent. De vans zijn ook voor dienstreizen inzetbaar. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat stelt subsidies ter beschikking voor het project. (ABo)
Vakbonden willen opheldering over departementen

Tijdens het georganiseerd overleg van de vakbonden met het college van bestuur, het opal, hebben de bonden het college gevraagd om nadere informatie over de fusie van vakgroepen tot departementen. De bonden erkennen dat de fusie een bestuurlijke verantwoordelijkheid is, maar vragen het college aan te tonen dat het zorgvuldig met de rechtspositie van het personeel omgaat
Met klem vragen de bonden om over de plannen te communiceren met wettelijke vertegenwoordigers van de vakgroepen, de vakgroepsbesturen, en niet louter met de leerstoelhouders. Binnen de vakgroepen, zo menen de bonden, zijn medewerkers vrijgesteld voor beheers- en bestuurstaken. Hun rechtspositie verandert wel degelijk iets, menen de bonden. Zij vragen het college na te gaan wat de rechtspositionele consequenties zijn van de voorgenomen fusies en willen weten hoe het college daarmee denkt om te gaan. Het college heeft toegezegd binnen veertien dagen met een overzicht te komen
Volgens viroloog Dick Verduin, woordvoerder van de bonden, zijn de bonden niet op voorhand tegen de fusies, maar zetten ze vraagtekens bij de zorgvuldigheid en de haast. Als college en bonden het niet met elkaar eens worden, kunnen de laatste de fusieplannen bestempelen als reorganisatie. In dat geval komt een tijdrovend draaiboek in werking. Verduin gaat ervan uit dat het op de extra opal-vergadering op 10 maart niet zo ver hoeft te komen. (SVk)
Bouma in adviesraad voor tropenonderzoek

Minister Pronk voor Ontwikkelingssamenwerking heeft op 18 februari de nieuwe Raad voor wetenschappelijk onderzoek ontwikkelingssamenwerking (RAWOO) geinstalleerd. De daarbij benoemde prof. dr ir Johan Bouma van de vakgroep Bodemkunde en geologie is de enige Wageningse vertegenwoordiger. Enkele jaren geleden nam prof. dr ir Dirk van Dusseldorp van de vakgroep Rurale ontwikkelingssociologie afscheid als voorzitter van de RAWOO
De RAWOO adviseert minister Pronk en zijn collega's van LNV en OCW over te financieren onderzoeksprogramma's. Momenteel begeleidt de RAWOO de opzet van twee internationale programma's op het gebied van gezondheid en biodiversiteit. De nieuwe vijftienkoppige raad telt vijf leden uit ontwikkelingslanden. Volgens RAWOO-medewerker drs Marijke Veldhuis is dit een novum, want voorheen vroeg de raad op ad hoc-basis commentaar aan deskundigen uit de derde wereld. (LVo)
Raad heeft problemen met aio-zeggenschap onderzoekscholen

Onderzoekscholen moeten zeggenschap krijgen over de toekenning van plaatsen voor assistenten in opleiding (aio's) die met geld van de universiteit worden gefinancierd, vindt het college van bestuur. Het college wil de scholen zelf laten beslissen welke onderzoeksgroep een nieuwe aio mag aanstellen met het geld dat beschikbaar komt na de promotie van een aio. Bij die beslissing moeten ze de onderzoekskwaliteit van de groep en de relevantie van het onderzoek meenemen. In de huidige situatie valt de keus van een nieuwe aio automatisch toe aan de groep waar de vorige aio promoveerde
Met het voorstel krijgen de scholen meer mogelijkheden om een eigen onderzoeksbeleid te voeren. Ze kunnen zo beter voldoen aan de eisen van externe beoordelaars, bijvoorbeeld de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, meent rector prof dr Cees Karssen
De Centrale Lijst en Progressief Personeel kunnen zich vinden in de gedachte van het college, maar zien het voorstel liever pas ingevoerd bij een nieuwe verdelingsronde van het beschikbare geld, eens in de vijf jaar. Volgens de Centrale Lijst kunnen vakgroepen die aio-plaatsen hebben gecreeerd met geld voor vast personeel, in de problemen komen. Vakgroepen die aio's inzetten voor het onderwijs weten met het voorstel van het college ook niet waar ze aan toe zijn. Progressief Personeel is vooral bang voor problemen bij zwakke onderzoeksgroepen, die in het voorstel geen bescherming genieten
Karssen toonde zich geirriteerd door de opstelling van de universiteitsraad, die volgens hem nu al voor de derde keer een dergelijk voorstel voorgelegd krijgt. We zijn met decentralisatie bezig; de onderzoekscholen verdienen ons vertrouwen. In de universiteitsraadvergadering van 4 maart zullen de fracties hun definitieve oordeel geven. (M.S.)
Contractonderzoek universiteiten moet openbaar zijn

Universiteiten mogen geen onderzoek doen voor bedrijven als die eisen dat de resultaten geheim blijven. Dat zegt een ambtelijke werkgroep van het kabinet in een vertrouwelijk rapport. In onderzoekscontracten van de Landbouwuniversiteit is standaard een bepaling opgenomen dat alle resultaten openbaar zijn en dat publicatie maximaal zes maanden kan worden uitgesteld, bijvoorbeeld als octrooien in het geding zijn
Het rapport vloeit voort uit een project van het hele kabinet dat erop gericht is de werking van de markt meer ruimte te geven. Het kabinet wil in ieder geval zorgen voor eerlijke concurrentieverhoudingen tussen de overheidssector en het particuliere bedrijfsleven. Universiteiten concurreren met commerciele onderzoeksbureaus en kunnen vaak onder de kostprijs werken. Dat betalen ze met geld dat voor het gewone onderzoek en onderwijs bedoeld is. Volgens het bedrijfsleven bederven ze de markt
In beginsel mogen universiteiten geen contractonderzoek onder de kostprijs aanbieden, vindt de werkgroep. Maar van die regel kan afgeweken worden, bijvoorbeeld als dat door externe opdrachtgevers betaalde onderzoek bijdraagt aan het gewone onderzoek. Dat moet dan wel verantwoord worden. Daarom moet elke universiteit alle contracten centraal bijhouden. Bij werk onder de kostprijs moet ook de reden geregistreerd worden. De Landbouwuniversiteit registreert alle contracten al centraal
Veel belangrijker nog vindt de werkgroep het dat de resultaten van contractonderzoek openbaar zijn. Als dat niet zo is, heeft het onderzoek geen maatschappelijke baten en onderscheidt het zich niet van commercieel onderzoek. Onderzoek dat niet tot openbare kennis leidt, moeten de universiteiten daarom afstoten en in een afzonderlijk bedrijf onderbrengen. (HOP)
Post verruilt LUW voor University College

De hoogleraar Diertaxonomie van de LUW, de Brit Rory Post, heeft zijn vertrek aangekondigd. Hij kreeg het aanbod hoogleraar te worden op het University College in Londen. Post zegt onvoldoende bestuurlijke steun te hebben ondervonden voor de vormgeving van zijn leeropdracht in Wageningen
In 1991 kwam Post als voltijds hoogleraar naar de LUW, maar in het leerstoelenplan is zijn leerstoel gehalveerd. Recente berekeningen van de sector Plant- en gewaswetenschappen wijzen uit dat de sectie Diertaxonomie, onderdeel van de vakgroep Entomologie, onvoldoende personeel heeft om van een leerstoelgroep te kunnen spreken
Sinds de halvering van de leerstoel zijn besprekingen gaande over een fusie van de sectie Diertaxonomie en de vakgroep Plantentaxonomie tot een vakgroep Biosystematiek. De commissie-Van Went heeft lange tijd de voorwaarden van deze fusie onderzocht, maar lijkt haar huiswerk voor niets te hebben gedaan, nu het college van bestuur onder druk van plantenfysiologen opteert voor het apart houden van de twee leerstoelgroepen. Post betreurt deze ommezwaai. Door zijn vertrek en door interne problemen binnen de vakgroep Plantentaxonomie is de fusie voorlopig van de baan
Post wilde de afgelopen jaren met name de genetische kant van het diertaxonomisch onderzoek verder ontwikkelen en zocht aansluiting bij de vakgroep Erfelijkheidsleer. De plantenfysiologen waren meer georienteerd op onderzoek naar biodiversiteit in Afrika en zochten aansluiting bij de vakgroepen Bosbouw en Terrestrische ecologie en natuurbeheer. Beide taxonomiegroepen bestaan uit anderhalve man en een paardekop; reden voor de universiteitsraad om tot een samenvoeging van de twee delen over te gaan. Het college van bestuur heeft inmiddels een structuurcommissie toegezegd om zich over de ontstane situatie te laten adviseren. (ASi)