Nieuws - 7 maart 1996

Nieuwe verkenning integratie hoger landbouwonderwijs

Nieuwe verkenning integratie hoger landbouwonderwijs

Het bestuurlijk overleg HAO-LUW heeft een tweede commissie-Biesheuvel ingesteld om de mogelijkheden voor een integraal stelsel van hoger landbouwonderwijs te verkennen.


De commissie, die op 8 maart voor het eerst bijeen komt, gaat zich onder meer buigen over de toekomst van de Professional Masters-opleidingen en de mogelijkheden van een gemeenschappelijke propaedeuse van de agrarische hogescholen en de LUW. Met name de agrarische studentenbonden opteren voor die gemeenschappelijke propaedeuse.

Enkele jaren geleden onderzocht een commissie onder leiding van oud-premier mr B.W. Biesheuvel of het landbouwonderwijs onder het ministerie van LNV moest blijven vallen. Biesheuvel was ook voorzitter van de vorig jaar gehouden discussie-bijeenkomst over het stelsel van hoger agrarisch onderwijs, onderdeel van het zogenaamde circus-Nuis. Tijdens die bijeenkomst spraken vertegenwoordigers van hogescholen en LUW zich uit voor intensieve samenwerking, maar de praktijk blijkt weerbarstig. De tuinbouwers kwamen niet tot overeenstemming over de beroepsgerichte Masters-opleiding en het politieke draagvlak voor deze samenwerkingsvorm is klein.

De nu ingestelde commissie bestaat naast Biesheuvel uit ir M.M.U. van Dis, betrokken bij de hogeschool Larenstein; ir W.J. Hilbrandts, bestuurslid van de Koninklijke landbouwkundige vereniging (KLV); ir I.L.U. Spiertz, directeur bij het AB-DLO en F. van Vught, directeur van het Centrum voor studies van het hoger onderwijsbeleid in Twente. Dat centrum zal de adviesgroep ondersteunen en onderzoekjes uitvoeren.

De commissie moet met een of meerdere scenario's komen voor het hoger landbouwonderwijs, waarbij de functie van de hogescholen in de regio en de landbouwsector sterker wordt, de universiteit haar sectorale functie optimaal kan vervullen en de samenwerking valt onder een slagvaardige bestuursstructuur, uiteraard afhankelijk van het ambitieniveau", aldus het bestuurlijk overleg. De scenario's worden dit najaar besproken op een conferentie van sleutelfiguren. De besluitvorming blijft voorbehouden aan de besturen van de LUW en de hogescholen.