Nieuws - 27 november 1997

Ministerie vereenvoudigt procedures voor onderzoek

Ministerie vereenvoudigt procedures voor onderzoek

Ministerie vereenvoudigt procedures voor onderzoek
De combinatie van een fusie en bezuinigingen kan de werksfeer ernstig aantasten. Dat leert de gang van zaken bij de directie Wetenschapsbeleid en kennisoverdracht van het ministerie van LNV. Inmiddels is de sfeer verbeterd en heeft de directie het beheer vereenvoudigd, stelt directeur Loes van Vloten-Doting. De les voor Wageningen: Bij de uitwerking van de missie ontstaan de meningsverschillen.
Na een jaar zijn we flink opgeschoten, maar het proces is nog niet voltooid, stelt directeur dr Loes van Vloten-Doting over het functioneren van de directie Wetenschapsbeleid en kennisoverdracht (DWK) van LNV. Een jaar geleden stelden consultants dat de directie, een fusieproduct, slecht functioneerde. Inmiddels bestaat er meer respect en vertrouwen tussen de medewerkers van de directie, maar de samenhang in het managementteam ontbreekt nog. Als dat niet snel verandert, moet er worden ingegrepen, schrijven de consultants nu
DWK stelt het onderwijs- en wetenschapsbeleid van minister Van Aartsen op. Zij controleert ondermeer of de LUW de rijksbijdrage goed besteedt en keert onderzoekssubsidies uit aan met name DLO. De directie besteedt dit jaar ruim 1,3 miljard gulden. Beleidsmatig is ze vaak de intermediair tussen het algemene onderwijs- en wetenschapsbeleid van minister Ritzen en specifieke doelstellingen van de vakdirecties van LNV op het gebied van de voedselvoorziening en het landelijk gebied. Hoewel Van Aartsen de directie passeerde bij het opstellen van het advies over het Kenniscentrum Wageningen, is DWK wel betrokken bij de uitvoering van dit project
Van Vloten-Doting vindt het weinig zinvol om de interne DWK-problematiek helemaal uit te spinnen. Voor het Kenniscentrum Wageningen is het interessanter om de veranderde werkwijze van DWK duidelijk te maken. Vorig jaar was er weinig tijd om het netwerk bij te praten, omdat de directie veel tijd besteedde aan beleidsstukken voor de Tweede Kamer en aan de interne problematiek
De directie is de afgelopen jaren gekrompen van honderd naar zeventig medewerkers. DWK moest anders gaan werken om de taken met minder personeel te kunnen uitvoeren. Door de verdere verzelfstandiging van het landbouwonderwijs - LUW, DLO, de agrarische hogescholen en de agrarische onderwijscentra zijn in grotere verbanden ondergebracht - kan Van Vloten-Doting beheerstaken, zoals de huisvesting, afstoten en zich meer richten op beleid
Bij de oude directie Landbouwonderwijs lag sterk de nadruk op beheer. Het gevaar is dat je discussies blijft voeren met de onderwijsinstellingen over de laatste cent van de begroting. Dat kan niet meer. Ook de toedeling en het beheer van onderzoeksgeld moet eenvoudiger. Het vereenvoudigen van procedures lijkt op een afstandje een simpele kwestie, maar het is een fundamenteel probleem voor degene die de procedure heeft gemaakt en uitvoert.
Vraagsturing
Een andere verandering is dat de medewerkers van de directie vroeger veel persoonlijke contacten onderhielden met de kennisinstellingen. De directie maakt nu onderscheid tussen persoonlijke en functionele netwerken: de contacten en besprekingen moeten zakelijker worden aangepakt. De spelers in de omgeving zijn veranderd, verklaart de directeur
Belangrijk voor het Kenniscentrum Wageningen is hoe de directie de vraagsturing van onderzoek gaat aanpakken. Niet alleen vragen de beleidsdirecties van LNV om onderzoek, maar ze dienen ook onderzoeksvragen van bedrijven en maatschappelijke organisaties door te sluizen naar Wageningen. We maken onderscheid tussen contacten en contracten. De kennisvragers kunnen via ons met Wageningen overleggen, maar ook direct contact opnemen. Wij willen geen barrieres opwerpen, maar een synthese maken van meerdere onderzoeksvragen. De afspraken, de contracten die daaruit voortvloeien, moeten via DWK lopen, want anders weet niemand meer waaraan het wetenschapsbudget van LNV wordt besteed.
Maar minstens zo belangrijk vindt Van Vloten-Doting het overleg met het KCW-bestuur over het strategisch plan. De directie gaat samen met het KCW-bestuur naar besprekingen met andere ministeries of universiteiten. De buitenwereld heeft vaak het vooroordeel: het ministerie dwingt Wageningen. Het helpt als je dan samen komt, dan kan men van twee kanten horen dat er overeenstemming is op hoofdlijnen.
Overeenstemming over de hoofdlijnen is echter geen garantie voor een vlekkeloze fusie, weet Van Vloten-Doting uit eigen ervaring. Een belangrijke zorg van het personeel van onze directie is: je formuleert de missie wel, maar doe er ook iets mee. Zolang de missie abstract is, kan iedereen zich erin vinden. Bij de uitwerking ontstaan de meningsverschillen. Wij krijgen nu het advies: koppel je handelingen steeds aan de uitgangspunten van de organisatie. Ik dacht regelmatig: maar over die uitgangspunten hebben we het toch voortdurend gehad. Nee, je moet het verband met de uitgangspunten blijven leggen.