Nieuws - 18 september 1997

Ministerie goochelt met dure Wageningse student

Ministerie goochelt met dure Wageningse student

Ministerie goochelt met dure Wageningse student
Analyse
Volgens het ministerie van LNV kost een Wageningse student dit studiejaar zeventienduizend gulden. Dat is veel duurder dan de gemiddelde Nederlandse student (die zo'n tienduizend gulden kost), zodat er best op het Wageningse onderwijs bezuinigd kan worden. Vorig jaar, toen Van Aartsen wilde bezuinigen, kwam hij eveneens met de dure Wageningse student aanzetten. Die krijgt hij aangereikt van het ministerie van Onderwijs, dat elk jaar met cijfers goochelt om de kosten per student op de verschillende universiteiten te bepalen. Vorig jaar gaven de Onderwijsambtenaren in een voetnoot nog keurig toe dat hun rekenwerk niets met de werkelijkheid te maken had, dit jaar laten ze dat achterwege
Het ministerie nam vorig jaar een derde deel van de rijksbijdrage. Dat bedrag werd gedeeld door het aantal studenten en voila: de student kostte zeventienduizend gulden. Dit jaar gaat het ietsje ingewikkelder. De berekening is gebaseerd op het onderwijsdeel (34 miljoen), het verwevingsdeel (onderzoek voor onderwijs, goed voor 30 miljoen) en 28,8 procent van de post uitkering na ontslag. Vooral dat laatste is vreemd: het ministerie rekent een deel van de ontslagkosten van personeel toe aan de studenten. Alles bij elkaar kom je dan op zeventienduizend gulden per student
Telkens worden oneigenlijke kosten meegerekend en blijft de mythe van de dure Wageningse student in stand. De meest simpele mythe is natuurlijk dat drieduizend Wageningse wetenschappers onderwijs geven aan vierduizend studenten. Die krijgen dus prive-les. De werkelijkheid is anders. De universiteit heeft het onderwijsbudget teruggebracht van 50 naar 42 miljoen gulden en het aantal eerstejaars is de afgelopen twee jaar gestegen
Het lijkt dan ook zinniger de verhouding tussen onderwijs en onderzoek in Wageningen aan te geven, zoals het ministerie toewijst: 34 miljoen voor onderwijs, 160 miljoen voor universitair onderzoek. De conclusie lijkt duidelijk: Wageningen is niet duur vanwege het onderwijs, maar vanwege het onderzoek. Van Aartsen moet die kosten niet afwentelen op de studenten. Vorig jaar gaf hij nog aan dat de fusie van LUW en DLO moet leiden tot efficiency-winst in het onderzoek en de ambtelijke ondersteuning. Dat klinkt plausibeler, maar dan heeft de korting wel te maken met de vorming van het kenniscentrum. En daar stak de Tweede Kamer nu juist een stokje voor