Nieuws - 18 mei 1995

Milieuzorg in stappen invoeren

Milieuzorg in stappen invoeren

De Landbouwuniversiteit kan niet direct alle verplichtingen in het kader van de milieu-afspraken met de gemeente inlossen. Dat zou teveel werk en financien vragen. Bovendien zijn alle hinderwetvergunningen up to date, al dateren sommige van 1974. Dit is ter sprake gekomen in de werkgroep Bedrijfsinterne milieuzorg van de Landbouwuniversiteit. Die begeleidt de invoering van een bedrijfsintern milieuzorgsysteem aan de LUW. Zo'n bedrijfsintern milieuzorgsysteem is bij de LUW en DLO als voorwaarde verbonden aan de verlening van milieuvergunningen door de gemeente Wageningen. Het Adviesbureau veiligheid en milieu Jonkhoff heeft daarvoor een overzicht van verplichtingen uitgewerkt. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om registratie van bestrijdingsmiddelen in kassen, akoestische beoordelingen, energiebesparingsplannen, hoeveelheden olie in opslag, jaarlijkse controle van bodembeschermende voorzieningen, vijf-jaarlijkse doorlichting van activiteiten met een hoog risico, klachtenprocedures, regi
stratie van afvalgegevens, beperking tot een minimum van het werken met gevaarlijke stoffen in practicumzalen en jaarlijkse controle van brandblusvoorzieningen.

Hoofd G. van Scherrenburg van het Bureau veiligheid en milieuhygiene stelt dat al deze verplichtingen om te beginnen worden ingevoerd bij nieuwbouw; een bouwvergunning wordt immers niet verleend als er geen milieuvergunning is. Voor andere gebouwen van de LUW worden de verplichtingen in stappen ingevoerd, gespreid over tien jaar.

De LUW, DLO en de gemeente onderhandelen sinds 1991 over de koppeling van interne milieuzorg aan milieuvergunningen voor complexen van gebouwen. Dit bijzondere experiment mikt op invoering van minder gedetailleerde en starre vergunningen dan de oude hinderwetvergunningen. De eerst proefaanvraag, voor Zodiac, is inmiddels afgehandeld. Op 12 juni vindt in het IAC een symposium plaats over de koppeling van interne milieuzorg aan milieuvergunningen bij de LUW en DLO.