Nieuws - 21 december 1995

Milieuonderzoek LUW van hoog niveau

Milieuonderzoek LUW van hoog niveau

Het milieuonderzoek van de LUW scoort bijzonder goed. De visitatiecommissie van de vereniging van universiteiten, VSNU, beoordeelde de wetenschappelijke kwaliteit met een 4,5 en gaf voor andere onderdelen gemiddeld een 3,7. De maximaal haalbare score was vijf punten. Het onderzoekprogramma van Ruimtelijke planvorming scoorde een 3,3: voldoende.


De internationale commissie, onder leiding van prof. dr I. Masser van de universiteit van Sheffield, beoordeelde negen universiteiten op hun geografisch en milieukundig onderzoek. De Landbouwuniversiteit diende de vier onderzoeksthema's van het Wagenings instituut voor milieu- en klimaatstudies (Wimek) in, evenals het programma van de vakgroep Ruimtelijke planvorming. Het onderzoeksinstituut Milieuchemie en toxicologie bleef buiten beschouwing.

Het milieuonderzoek van de LUW kreeg van alle universiteiten het hoogste rapportcijfer voor de wetenschappelijke kwaliteit.

Het onderzoek naar water- en bodembeheer van Wimek, waarvan prof. dr L. Lijklema directeur is, beoordeelde de commissie zeer positief. De wetenschappelijke kwaliteit is uitstekend; de wetenschappelijke produktie, relevantie en levensvatbaarheid is goed. Het modelleringswerk op het gebied van bodem en ecosysteemprocessen wordt geprezen, evenals de bijdragen van de vakgroepen Wiskunde en Waterkwaliteitsbeheer en aquatische ecologie. De commissie heeft kritiek op de geringe samenwerking tussen de diverse vakgroepen in dit programma.

Klimaat

Ook het klimaatonderzoek van prof. dr ir N. van Breemen krijgt het hoogste rapportcijfer voor de wetenschappelijke kwaliteit. De produktiviteit en levensvatbaarheid is goed, de relevantie van het onderzoek voldoende. De secties Milieusysteemanalyse en Milieubeleidsinstrumenten van prof. dr E.C. van Ierland en de sectie Milieutechnologie van prof. dr ir G. Lettinga krijgen drie maal een good en eenmaal een satisfactory.

Met deze scores mag het onderzoeksinstituut Wimek zeer tevreden zijn. Alleen het milieuonderzoek Duurzaamheid en milieukwalitiet van prof. dr ir P. Vellinga van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) overtreft deze score. Wimek participeert met de VU in de interuniversitaire onderzoekschool Sense.

De programma Ruimtelijke planvorming, geleid door prof. ir K. Kerkstra en geen onderdeel van Wimek, kan zich minder gelukkig prijzen. Het programma krijgt een voldoende met veel aanmerkingen. De commissie meent dat de LUW de meest aangewezen onderzoeksgroep heeft om de relatie te leggen tussen de stedelijke en rurale ecologie, maar dat deze potentie onvoldoende tot zijn recht komt. Ook realiseert dit onderzoek de mogelijkheden met Geografische informatiesystemen (GIS) onvoldoende, meent de commissie.

Tevens houdt ze een pleidooi voor meer integratie en concentratie van de aanwezige kennis. De commissie is verheugd dat de leerstoel Planologie opnieuw wordt bezet, aangezien dit een key element van het programma is. Versterking van het leiderschap van de landschapssectie zal het onderzoek ook helpen opbouwen."