Nieuws - 18 april 1996

Milieukosten in landbouw fors gestegen

Milieukosten in landbouw fors gestegen

De kosten van bestrijding van milieuverontreiniging in de landbouw zijn in 1994 opgelopen tot bijna zeshonderd miljoen gulden. Dit betekent een toename van bijna tachtig procent ten opzicht van 1991. In de periode 1991-1994 heeft het landbouwbedrijfsleven voor bijna een miljard gulden in milieuvoorzieningen geinvesteerd. Dit concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Volgens het CBS zijn vooral de kosten van mestafvoer en extra mestopslag sterk gestegen. In 1994 is meer mest over langere afstanden getransporteerd, terwijl vervoersubsidies werden verminderd. Als gevolg betaalden landbouwbedrijven 166 miljoen gulden om overtollige mest af te voeren. In 1991 was dit nog 95 miljoen.

Omdat boeren tijdens de wintermaanden geen mest op het land mogen uitrijden, moesten veehouders fors investeren in mestopslag, waarbij vanaf 1994 is voorgeschreven dat de opslag voldoende moet zijn voor een periode van minimaal zes maanden. Bovendien moet de opslag afgedekt zijn. Door de hoge investeringen zijn de jaarlijkse exploitatiekosten gestegen van 94 miljoen in 1991 tot 156 miljoen in 1994.

Tot de totale milieukosten van de landbouw rekent het CBS onder andere de terugdringing van het mestoverschot, afvoer van afval, milieuonderzoek, extra kosten voor biologische landbouw en beperking van het gebruik van bestrijdingsmiddelen.