Nieuws - 20 april 1995

Milieu slecht voor boereninkomen

Milieu slecht voor boereninkomen

Als in het mestbeleid de milieukundige verliesnormen aangehouden worden dan daalt de werkgelegenheid in de landbouw inclusief de toeleverende en verwerkende bedrijven met 23.700 arbeidsplaatsen.


Dit staat in de studie sociaal-economische gevolgen van diverse varianten voor fosfaat en stikstofverliesnormen, die in opdracht van de ministeries van Volksgezondheid ruimtelijke ordening en milieu, Landbouw natuurbeheer en visserij, Verkeer en waterstaat en het landbouwbedrijfsleven is uitgevoerd. In de studie zijn naast een autonome ontwikkeling vier varianten van verliesnormen doorgerekend. De verliesnorm geeft aan hoeveel meststoffen er op het land achter blijven na onttrekking van het gewas. Aanvankelijk wilden betrokken ministeries in het jaar 2000 naar evenwichtsbemesting (evenveel mest toedienen als het gewas aan de bodem onttrekt.)

Vanuit de landbouw stuitte dit op zwaar verzet, waarna deze studie werd uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de landbouwsector in de autonome situatie, als gevolg van markt en prijsbeleid, al sterk inkrimpt. In het jaar 2000 daalt de werkgelegenheid met 30.000 banen, waarvan ruim 20.000 in de primaire sector, ten opzichte van 1990 toen de landbouwsector nog 266.000 arbeidsplaatsen telde. Als bovenop de autonome ontwikkelingen een streng mestbeleid wordt gevoerd, dan komen nog eens 23.000 banen te vervallen. De studie geeft aan dat de inkomens op de primaire bedrijven in dit scenario sterk dalen. Zo gaan melkveehouders, akkerbouwers en varkenshouders gemiddeld circa 30.000 in hun arbeidsopbrengst, die gemiddeld rond de 35.000 ligt, achteruit. Stelt men de verliesnormen echter soepeler, 30 kilogram fosfaat per hectare in plaats van de strenge 10 kilogram, dan verdwijnen 3000 extra banen. Arbeidsopbrengsten dalen dan slechts enkele duizenden guldens, behalve de varkenshouderijbedrijven die zel
fs in dit scenario 10.000 gulden opbrengst zullen derven. Op basis van deze en enkele andere studies zal de projectgroep Verliesnormen, binnenkort voorstellen doen voor normeringen in het jaar 2000. Vervolgens zal de politiek bij de bespreking van de integrale notitie mest- en ammoniakbeleid een keuze moeten maken.