Wetenschap - 27 april 1995

Mestoverschotten opnieuw doorgerekend

Mestoverschotten opnieuw doorgerekend

De projectgroep Cijfers van het ministerie van Landbouw, natuurbeheer en visserij heeft berekend dat bij een optimistisch scenario de omvang van het niet-plaatsbaar fosfaatoverschot beheersbaar is. Bij een verliesnorm van 40 kg fosfaat/hectare, 350 kilogram N/ha grasland en 175 kg N/ha bouwland resteert slechts een overschot van 7 miljoen kilogram fosfaat op een produktie van 183 miljoen kilogram fosfaat. Belangrijke voorwaarden zijn dat de veevoeding zich volgens de technische mogelijkheden ontwikkelt, een maximale export van droge pluimveemest en een reele ontwikkeling van de verwerkingscapaciteit. Onder dat laatste verstaat de projectgroep dat naast de huidige verwerkingscapaciteit per mestsoort een of twee nieuwe mestfabrieken worden gebouwd, die reeds in de voorbereidingsfase verkeren.

Ook werd een worst-case scenario doorgerekend, uitgaande van een verliesnorm van 20 kg fosfaat/ha, 150 kg N/ha grasland en 75 kg N/ha bouwland en een minimale bijdrage van technische oplossingen. In dat geval resteert een niet plaatsbaar mestoverschot van 93 miljoen kilogram fosfaat. De projectgroep stelt dat bij strenge verliesnormen de distributie van mest naar akkerbouwgebieden vrijwel nihil is. Hierdoor is het berekende mestoverschot niet oplosbaar met technische maatregelen.