Nieuws - 25 april 1996

Malang

Malang

De landbouwproduktie in het zuiden van Malang op Oost-Java ligt ruim onder het potentiele niveau. Dat blijkt uit berekeningen met modellen die de gewasgroei en de opbrengsten uit de veehouderij simuleren. Een intensievere produktiewijze hoeft niet te leiden tot een daling van de bodemvruchtbaarheid of een toename van de erosie, mits de boeren voldoende bomen planten en kunst- en organische mest toedienen. Dit concludeert ir S.L. Efde in haar proefschrift, waarop ze op 26 april promoveert bij de vakgroepen Tropische cultuurtechniek en Veehouderij.

Efde verzamelde in de periode 1990-1992 gegevens van bedrijfjes kleiner dan een hectare, in de hogere delen van Malang. De beschikbaarheid van water en nutrienten bleek de groei van mais, cassave, droge rijst en suikerriet te beperken. Modelberekeningen toonden bovendien aan dat de zware kleigronden met het huidige landgebruik geen optimaal organisch stofgehalte kunnen bereiken. Toch zijn betere resultaten mogelijk, door de aanplant van bomen tussen de eenjarige gewassen, meent Efde. De bomen beschermen de bodem tegen erosie en verbeteren de bodemstructuur, waardoor minder nutrienten weglekken.

De veeteelt ligt volgens Efde eveneens onder het potentiele niveau. Door een tekort aan veevoer daalt het gewicht van lacterende koeien, schapen en geiten enkele maanden per jaar. Aangekocht krachtvoer zoals maisslijpsel of sojakoek zou de produktie enorm verhogen, met als bijkomend effect dat de hoeveelheid organische mest toeneemt. Of dit een reeel perspectief is, blijft onduidelijk. De studie houdt namelijk geen rekening met sociaal-economische factoren.