Nieuws - 6 juni 1996

MUB

MUB

Modernisering Universitaire Bestuursstructuur (MUB) een ver van mijn bed show? Nou nee, dat valt tegen. In de huidige universiteitsraad kunnen studenten onder andere meebeslissen over onderwijs, studentenvoorzieningen en de begroting van de universiteit.

Het college van bestuur heeft zich uitgesproken voor het wetsvoorstel MUB. Daarin worden voorstellen gedaan om de universitaire bestuursstructuur te veranderen.

In de universiteitsraad zitten nu 33 leden - 7 studenten, 5 buiten-universitaire leden en 21 personeelsleden. In de huidige bestuursstructuur doet het college voorstellen hoe iets aan te pakken. De raad kan de voorstellen amenderen (veranderen), goed- of afkeuren. Tevens kan de raad zelf met voorstellen komen om iets aan te pakken.

Het wetsvoorstel MUB houdt in dat de raad vervangen wordt door een medezeggenschapsraad of een combinatie van een ondernemingsraad en een studentenraad. De medezeggenschapsraad bestaat voor de helft uit studenten; in de ondernemingsraad zitten geen studenten en de studentenraad bevat alleen studenten. De medezeggenschapsraad krijgt geen amendementsrecht, geen initiatiefrecht en geen begrotingsrecht.

De MUB heeft een groot aantal nadelen en maar een paar voordelen. Het grote voordeel van de MUB is dat er een mogelijkheid geschapen wordt om een medezeggenschapsraad in te stellen waarin studenten de helft van het aantal zetels bemensen.

Het nadeel is dat de MUB naast de medezeggenschapsraad ook de mogelijkheid van een ondernemingsraad in combinatie met een studentenraad open houdt. De WSO wijst deze mogelijkheid af omdat wij van mening zijn dat een universiteit bestuurd moet worden door alle betrokkenen samen. Dit betekent dat wij graag samen blijven werken met de personeelsfracties en het college. Een opdeling in twee raden zou ons inziens niet functioneren en al helemaal geen tijdwinst in besluitvorming opleveren. De tijdwinst is een van de belangrijkste argumenten van Ritzen om een nieuwe universitaire bestuursstructuur te bedenken.

Voor ons is de medezeggenschapsraad de enige, niet echt gewenste, optie die de MUB biedt. Aan die raad kleven echter nogal wat bezwaren. De medezeggenschapsraad krijgt namelijk geen beslissingsrecht meer. Dit betekent dat de leden van zo'n raad geen amendementen kunnen indienen. Tevens kunnen de leden geen echte initiatieven meer nemen om voorstellen in te dienen. De medezeggenschapsraad mag wel voorstellen indienen maar het college kan die gemakkelijk naast zich neerleggen. In de huidige universitair bestuursstructuur, de universiteitsraad, moet het college zich verantwoorden als het een ingediend voorstel naast zich neer legt.

Kortom, meer studenten krijgen minder te zeggen. Daarom is de WSO tegen het wetsvoorstel MUB. Tevens krijgt het personeel minder inspraak over wat er met de universiteit moet gebeuren. De WSO roept het personeel op zich ook duidelijk uit te spreken tegen de MUB. Samen kunnen we het college op ander gedachten brengen.