Nieuws - 21 november 1996

Leerstoelendans op milieugebied nog onbeslist

Leerstoelendans op milieugebied nog onbeslist

De structuurcommissie Bodem adviseert het LUW-bestuur om het aantal leerstoelen op dit terrein niet uit te breiden. De structuurcommissie Lucht wil wel een uitbreiding op het aandachtsveld Arbeid en gezondheid. Het college van bestuur stemt in met het bodemadvies, maar wil meer bedenktijd om de milieukundige leerstoelen op het gebied van lucht verder af te bakenen.


Het college van bestuur vroeg beide structuurcommissies begin dit jaar hoe ze de leerstoelen op het gebied van bodem en lucht in de toekomst willen invullen. Dit vanwege het schrappen van de leerstoel Bodemkunde en geologie van prof. dr S.B. Kroonenberg, het beeindigen van de leerstoel Bodemvruchtbaarheid en plantenvoeding van prof. dr G.R. Findenegg en het vertrek van prof. dr J. Lelieveld van de vakgroep Luchtkwaliteit naar Utrecht. Beide structuurcommissies moesten twee varianten van leerstoelen inleveren met een verschil van 0,4 plaats. Hierdoor kon het bestuur op grond van gewogen argumenten een goede keuze maken tussen twee leerstoelen: Arbeid en gezondheid of Bodemvruchtbaarheid en plantenvoeding. Die leerstoelen kwamen tegenover elkaar te staan bij de besluitvorming in de universiteitsraad over het leerstoelenplan.

De structuurcommissie Bodem maakt de besluitvorming nu een stuk gemakkelijker, door geen aanspraak te maken op een 0,4-leerstoel Bodemvruchtbaarheid. Aan een deeltijd-leerstoel kleven volgens de commissie te veel nadelen: het aantal kandidaten is beperkt, deeltijd-hoogleraren leveren slechts een geringe bijdrage aan bestuurstaken en een combinatie van onderwijs en onderzoeksmanagement is moeilijk te realiseren binnen die beperkte tijd.

Wel acht de commissie Bodem het aandachtsveld van groot belang voor de LUW, maar ze wil dit onderbrengen bij de leeropdracht Bodemhygiene en verontreiniging, die momenteel wordt bezet door prof. dr ir F.A.M. de Haan van de vakgroep Bodemkunde en plantenvoeding. Hiermee wordt het onderzoek dat is gericht op vuile en schone bodems met elkaar verenigd en wordt de scheiding tussen de milieu- en landbouwkolom opgeheven. De vakgroep Bodemkunde en plantenvoeding is tegen dit idee.

Het bodemadvies speelt de structuurcommissie Lucht in de kaart, die een sterke voorkeur uitspreekt voor een deeltijdse leeropdracht Arbeid en gezondheid. Deze opdracht is volgens de commissie Lucht niet te combineren met de leerstoel Luchtkwaliteit, die zich voltijds moet bezighouden met luchtverontreiniging van de lagere luchtlagen. Arbeid en gezondheid kan volgens de commissie het best worden ondergebracht bij prof. dr B. Brunekreef, waardoor zijn leerstoel wordt opgehoogd van 0,4 naar 0,8 arbeidsplaats.

Het college van bestuur wil echter meer tijd om te bekijken hoe dit advies past binnen het geheel aan milieu-onderzoek aan de LUW. Daarbij passeren ook de leerstoelen Meteorologie en Milieusysteemanalyse de revue.