Nieuws - 26 september 1996

LUW-studenten zeer positief over onderwijs en voorzieningen

LUW-studenten zeer positief over onderwijs en voorzieningen

Keuzegids vergelijkt studies en studentensteden

Op de jaarlijks onderwijs-hitlijst van de Nederlandse universiteiten staat Wageningen weer in de hoogste regionen. De studenten zijn meer dan tevreden over het onderwijs en het studentenleven. En dat geldt ook voor Diedenoort-studenten. Alleen de uitgaansmogelijkheden mogen wat beter.


Volgens de Keuzegids hoger onderwijs, bedoeld voor vwo- en havo-scholieren, zijn de Wageningse studenten erg tevreden over het onderwijs. Alleen studenten uit Maastricht zijn net iets positiever. Het onderzoek is uitgevoerd door het Leidse onderzoeksbureau Research voor beleid. Zij bestookten 12,5 duizend studenten met vragen over hun opleiding en onderwijsinstelling. De resultaten per opleiding of set van opleidingen staan in de Keuzegids Hoger onderwijs 1996-1997. De studentenoordelen worden waar mogelijk vergeleken met de oordelen van deskundigen. Meestal zijn deze laatste gebaseerd op de visitatierapporten.

Volgens de redactie van de keuzegids dankt de LUW haar goede onderwijs-reputatie vooral aan het gegeven dat de universiteit haar studenten goed voorbereidt op hun loopbaan. De conclusies van de internationale visitatiecommissie ten spijt prijzen de Wageningse studenten juist de organisatie van tentamens, begeleiding en studeerbaarheid. De visitatiecommissie vond de organisatie namelijk maar erg rommelig en onoverzichtelijk. Blijkbaar lukt het de LUW-studenten beter om hun weg te vinden in het onderwijs dan de commissie.

Wageningen heeft met Maastricht en Tilburg gemeen dat het een relatief kleine universiteit is. De keuzegids meent dat de kleine universiteiten blijkbaar slagvaardiger zijn in de bestrijding van oude kwalen in het academisch onderwijs, zoals vrijblijvendheid en slechte begeleiding.

Het Maastrichtse onderwijsmodel, waarin studenten vooral probleemgericht onderwijs krijgen en zelden massale hoorcolleges, oogst nog steeds veel waardering van studenten. Op het punt van zelfstandig leren denken scoort Maastricht veel hoger dan de andere universiteiten. De gids constateert dat steeds meer opleidingen het Maastrichtse model willen overnemen. Wageningen blijft daarin niet achter. De onderwijsnota 2000 en de huidige herprogrammering van het onderwijs is voor een groot deel gebaseerd op de Maastrichtse filosofie.

Bosbouw

Het onderzoeksbureau vroeg 146 LUW-studenten naar hun mening over de vijf typische landbouwopleidingen. Op die manier is een vergelijking te maken tussen de oordelen over de richtingen Landbouwplantenteelt, Bosbouw, Plantenveredeling en gewasbescherming, Tuinbouw en Zootechniek. Alle richtingen scoren een ruime voldoende en de verschillen zijn klein, maar opvallend is dat de bosbouwstudenten vaak iets minder tevreden zijn. Ze waarderen de inhoud en samenhang van het programma, de docenten en de lesruimten iets minder gunstig dan hun studiegenoten van de andere vier richtingen. De studenten Plantenveredeling en gewasbescherming zijn relatief het meest tevreden en antwoorden massaal dat zij de volgende keer weer voor deze richting kiezen.

Het oordeel van Wageningse economie-studenten is vergeleken met andere economie-opleidingen. Ze eindigen als tweede na de zeer tevreden Maastrichtse studenten. Nog tevredener zijn de Wageningse studenten Moleculaire wetenschappen. Vooral de hoge waardering voor de vrije onderwijskeuze brengt de richting op eenzame hoogte; op afstand volgen de andere chemie-opleidingen. Ook de Wageningse opleidingen Biologie en Milieuhygiene zijn vergeleken. Het oordeel over Milieuhygiene van deskundigen komt uit het visitatierapport van begin 1996. Daarin werd Wageningen geprezen als een van de betere opleidingen; alleen de faciliteiten en de variatie in werkvormen scoorden toen wat laag. Onder de biologen werden geen nieuwe enquetes uitgevoerd. Scholieren moeten afgaan op de oordelen van vorig jaar. Toen scoorde Wageningen een tweede plaats.

Studenten in het hoger agrarisch onderwijs zijn gemiddeld een half puntje minder positief dan de Wageningse studenten. De studenten van de hogeschool in Den Bosch scoren het hoogst en zijn vooral tevreden over de samenhang in het programma en de docenten. De studenten van Larenstein in Velp en Deventer zijn opvallend somber over hun docenten en scoren daardoor ook het laagst in de vergelijking met de andere agrarische hogescholen. Delft deed in het onderzoek overigens niet mee, omdat te weinig studenten de enquete terugstuurden.

Arbeidsmarkt

Opmerkelijk is de verandering in arbeidsmarktperspectieven voor de sector landbouw/milieu. Voor hbo-studenten was het perspectief matig en volgens de laatste prognoses van het Research centrum onderwijs en arbeidsmarkt blijft dat voorlopig zo. Landbouw-academici daarentegen hadden een slecht perspectief, maar dat is als een blad aan de boom omgeslagen in goed. Volgens de onderzoekers komt dat voornamelijk door het gedaalde aantal studenten en een meevallend aantal vacatures. De keuzegids waarschuwt de scholieren wel voor de varkenscyclus: een goed arbeidsperspectief trekt studenten aan en dat heeft uiteraard weer een negatief effect op de kans op een baan.

Twee jaar geleden kwam Wageningen door een vergissing nog niet eens voor in de hitlijst. Gewoon vergeten. Vorig jaar kwam Wageningen uit het niets met stip op nummer een. En ook dit jaar is het weer Wageningen die als studentenstad alle lof krijgt toegezwaaid: als studentenstad staat ze bovenaan met Enschede en Groningen. Onder hbo-studenten staat Wageningen zelfs op eenzame hoogte. De keuzegids vermeldt overigens wel dat de onderzoekspopulatie bestond uit slechts 36 studenten van Diedenoort.

Die 36 waren dan ook wel heel erg tevreden. De sportvoorzieningen zijn uitmuntend, een kamer vinden is geen probleem, er zijn leuke verenigingen en de kantines zijn perfect. Alleen de horeca stelt niet veel voor. Bij de vraag of Wageningen behalve een leuke plek om te studeren, ook een echte uitgaansstad is, antwoorden zowel de LUW- als de Diedenoort-studenten minder positief en komt Wageningen niet in de top-vijf voor.