Wetenschap - 23 november 1995

LUW-raadslid in polderbestuur Betuwe

LUW-raadslid in polderbestuur Betuwe

ir. A. Augustijn-van Buuren, buiten-universitair lid van de universiteitsraad, is gekozen tot lid van het algemeen bestuur van het polderdistrict Betuwe. Augustijn, werkzaam bij het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN-DLO) te Wageningen, is namens de geleding ingezeten verkozen.

Augustijn voelt zich betrokken bij het werk van het polderdistrict omdat de zorg voor de waterkwantiteit en -kwaliteit steeds belangrijker wordt. Is het niet vuil, dan is er wel te weinig. De aanwezigheid van water is allesbepalend voor een meer ecologische inrichting van de bebouwde omgeving", aldus Augustijn, van huis uit landschapsarchitect.

Voorheen stonden waterschappen en polderdistricten bekend als gesloten organisaties die met name gestuurd werden door agrariers en grondeigenaren. Sinds vorig jaar hebben ook ingezetenen uit de bebouwde kom stemrecht en betalen zij waterschapslasten. Het waterschap Gelderse Vallei en Eem, waar Wageningen toe behoort, wil begin 1997 verkiezingen houden. Dan is de fusie met het zuiveringschap achter de rug.