Nieuws - 19 september 1996

LUW en DLO ontwikkelen

LUW en DLO ontwikkelen

Minister Van Aartsen heeft het advies van dr Bram Peper om LUW en DLO om te vormen tot een kenniscentrum van wereldniveau overgenomen. De minister heeft de hoofdregie over de reorganisatie, maar hij geeft geen script waarin de stappen in het fusieproces staan beschreven. Sprak Peper nog over informateurs van buiten de LUW en quick scans, Van Aartsen neemt zich voor veelvuldig en intensief met de betrokkenen te overleggen".


Rector magnificus prof. dr C. Karssen is ingenomen met de terughoudendheid van Van Aartsen. Eerst moet de politiek de hoofdlijnen in het advies van Peper onderschrijven, pas dan kan de spannende fase van de uitwerking aanbreken. Afgaande op wat de minister schrijft, hebben we daarbij veel vrijheidsgraden. Het is goed dat de minister de term quick scan niet overneemt; zo'n fusie moet gedegen gebeuren."

LUW en DLO zijn inmiddels begonnen met de voorbereiding van de fusie. Beide instellingen hebben onderhandelingsteams gevormd, onder leiding van Karssen en DLO-topman Van Zaane. Deze teams hebben enkele keren overlegd en hopen over een maand een gezamenlijk voorstel aan de minister te sturen. Karssen: Peper wilde een informateur voor het fusieproces, maar ik heb de indruk dat dat de nieuwe collegevoorzitter wordt. Hij of zij zal na de jaarwisseling de zaken uitwerken en het overgangsproces vormgeven."

De denktanks van LUW en DLO, zoals Karssen ze noemt, hebben inmiddels een model ontwikkeld waarin beide functies van de nieuwe organisatie een plek krijgen. Dat is een matrix-model, waarbij op de horizontale as de vier hoofdfuncties van het kenniscentrum staan vermeld: initieel onderwijs, promotie onderwijs/fundamenteel onderzoek, strategisch onderzoek en toegepast onderzoek. Op de verticale as staan de Wageningse disciplines, bijvoorbeeld gewasbescherming en bos- en natuurbeheer. Die disciplines zijn een samensmelting van het tiental departementen aan LUW-zijde en de tien instituten aan DLO-zijde. Vervolgens moet blijken wat een discipline kan bijdragen aan de vervulling van de hoofdfuncties Zo'n matrix-model ligt erg voor de hand", meent Karssen. De organisatie moet ontstaan in dat spanningsveld van disciplinaire ingangen en thema's."

De rector is blij dat Van Aartsen niet spreekt over een holding met twee werkmaatschappijen, zoals Peper deed. Werkmaatschappijen hebben doorgaans een grote mate van zelfstandigheid, terwijl het begrip hoofdfunctie een ander accent legt: we moeten echt samengaan."

De commissie-Van Went onderzoekt momenteel de mogelijkheid van een fusie tussen de sector Plant- en gewaswetenschappen (PGW) van de LUW en het Instituut voor Agrobiologisch en Bodemvruchtbaarheidsonderzoek (AB-DLO). Deze mogelijke fusie op instituutsniveau is duidelijk versneld door de financiele tekorten bij PGW en AB-DLO. Bij een bezuinigingsslag is het goed met elkaar te praten. De winst is taakverdeling", aldus de rector. Hij sluit niet uit dat de afspraken in de plantkundige hoek een voorbeeldfunctie gaan vervullen in het kenniscentrum.

Los van de fusie moet de LUW sterker samenwerken met de universiteiten van Utrecht en Nijmegen, schrijft de minister. Daar zegt ie niets nieuws mee", reageert Karssen. We hebben al gesprekken gevoerd met Utrecht en Nijmegen over de basisvakken. Het uitgangspunt is: we hebben basisvakken en basisdisciplines in Wageningen nodig. Dat onderschrijven de besturen in Utrecht en Nijmegen. Ze willen geen landje-pik spelen, maar samenwerken."

Tot vreugde van de rector opteert Van Aartsen niet voor de gedachte dat Wageningen zich moet toeleggen op tweede-fase-opleidingen en de studenten maar uit Utrecht moet halen. Premier Kok had het daar nog over, maar dat zinnetje keert niet terug in het stuk van Van Aartsen. In plaats daarvan zegt Van Aartsen dat bij het leerstoelenbeleid de nadruk moet liggen op de tweede fase. Dat betekent dat een hoogleraar betrokken moet zijn bij het afstuderen en de promoties. Een nieuwe gedachte", stelt hij tevreden vast.