Nieuws - 18 mei 1995

Klein tekort op gemeentebegroting

Klein tekort op gemeentebegroting

De gemeente heeft over 1994 400.000 gulden meer bijstand verleend dan geraamd; 300.000 gulden komt voor rekening van het Rijk. Daarnaast zijn extra uitgaven gedaan aan tijdelijk personeel en wachtgelden voor voormalige bestuurders. Ook is extra geld besteed aan de Junushoff. Maar deze extra uitgaven worden goeddeels gecompenseerd door inkomsten uit bouwleges die afgelopen jaar 500.000 gulden meer opbrachten dan verwacht. In totaal resulteert een tekort van 100.000 gulden.


De gemeenteraad vergadert aanstaande maandag over het bijgestelde meerjarenbeleidsplan dat in 1999 voor het eerst met een positief saldo moet afsluiten. De jaren 1996, 1997 en 1998 sluiten af met tekorten van 150.000, 200.000 en 60.000 gulden. In totaal heeft de gemeente jaarlijks zo'n 35 miljoen beinvloedbaar budget; dus zonder salarissen en onderhoud van scholen.

Het college van Burgemeesters en wethouders is niet met nieuwe uitgaven of nieuw beleid gekomen. Iets waar oppositiepartij CDA in een vlammende brief om heeft gevraagd. De werkgelegenheid, de positie van Wageningen als winkelcentrum, het stagneren van de nieuwbouw in de Herenstraat vragen om politieke stellingname. Maar het college, aldus het CDA, komt niet verder dan een opsomming zonder prioriteiten en geen inschatting van personele lasten verbonden aan gemeentelijke projecten.

De gemeentesecretaris N. Roos schrijft de gemeenteraad dat ondermeer grondvervuiling, bezwaarschriften, politieke interventies of bijvoorbeeld de lastige bezuiniging op de welzijnsorganisaties een prognose over de tijd die projecten vragen illusoir maakt. In totaal heeft Roos bijna honderd projecten en bijzondere beleidsactiviteiten opgesomd: gifvrij groenbeheer, reorganisatie brandweer, buurtbeheer, nota havenontwikkeling, decentralisatie huisvesting scholen, inhoudelijke wijziging 5 mei viering, doorlichting Sociale Dienstverlening en inrichtingsanering de Eng zijn enkele van de projecten. Het college van B&W stelt dat eerste de lopende projecten, waaronder ook de thema's genoemd door het CDA vallen, uitgevoerd moeten worden en dat daarom geen nieuwe zaken aangepakt moeten worden.

B&W noemt wel de discussie over de economische positie van Wageningen in de regio, het zoeken naar nieuwe woningbouwlokaties, de aandacht voor economisch zwakkeren en samenwerking met gemeenten in de regio. Deze onderwerpen worden het komende jaar wel bediscussieerd en komen in het beleidsplan 1997-2000 terug.