Nieuws - 21 september 1995

Kerkstra:

Kerkstra:

De nieuwe bestuursopzet

Niemand weet natuurlijk hoe het gaat werken. Maar de vereenvoudiging van het universitaire bestuur staat me zeer aan", stelt prof. ir K. Kerkstra van de vakgroep Ruimtelijke planvorming. De druk wordt steeds groter om de universiteit bedrijfsmatig te runnen, maar de universiteitsraad is vanuit bedrijfsmatig oogpunt niet doordacht. Ik ben dan ook blij dat de universiteitsraad een medezeggenschapsraad wordt."


Het is treurig dat iemand van mijn generatie juichend de afbraak van de radenorganisatie verwelkomt, terwijl we er 25 jaar geleden nog voor vochten. Ik ben in 1964 gaan studeren. In de tweede helft van mijn studie werd de bestuursstructuur een hot item. We liepen te hoop tegen de Wet universitaire bestuurshervorming (WUB) van Veringa, waarin de radenorganisatie werd geintroduceerd: die ging ons lang niet ver genoeg. Maar inmiddels is de bestuursopzet ontaardt in een bestuursmachinerie die geen duidelijkheid oplevert. En duidelijkheid heb je nodig in tijden van bezuinigingen."

Met die raad van toezicht, die het college van bestuur moet controleren en benoemen, kan ik ook instemmen. Maar het ministerie van Onderwijs moet de toezichthouders benoemen, niet het ministerie van Landbouw. Bij het ministerie van Onderwijs komt de autonomie van de universiteit beter uit de verf; bij Landbouw loop je het gevaar dat het ministerie via die raad van toezicht landbouwbeleid wil voeren. En het opleiden van landbouwkundig ingenieurs is in de eerste plaats een algemeen belang. Ik ben het in dat opzicht niet eens met Huisman, die bang is dat de invloed van de universiteiten in Den Haag kleiner wordt. Het doorsnijden van de band met het ministerie is juist een goede zaak."

Als de universiteitsraad weg is, kan ook de discussie over de middenstructuur weer een andere kleur krijgen. De tegenstanders van een facultaire indeling van de LUW hebben altijd op de groeiende bureaucratie gewezen. Nu de raden weg zijn, valt dat argument weg. Nu kan de universiteit kiezen voor een aantal faculteitjes of sectoren, met voor elke sector een decaan en een directeur."

De sectoren moeten de afstemming tussen onderwijs en onderzoek coordineren. Als er onderwijs- en onderzoekinstituten komen zonder afstemming, krijg je op middellange termijn problemen. De onderzoekinstituten hebben een onderwijsrol en de studenten met een afstudeerthese moeten participeren in het onderzoek. Je moet dus goed nadenken over de samenhang van onderwijs en onderzoek. Het is onvoldoende dat alleen de vakgroepen die samenhang in het oog houden."

De vakgroepen worden opgeheven als bestuurlijke organisatievorm. Dat is niet erg. Mijn vakgroep zit nu in een bezuinigingsoperatie. Het is vrijwel onmogelijk om zo'n afslanking democratisch te regelen. Ook is het onethisch: je laat mensen over de toekomst van collega's besluiten. De kip en de kalkoen bepalen samen wat het kerstmaal wordt. Zulke keuzes over wie er straks nog tot de vakgroep behoort, moeten op een hoger niveau worden aangestuurd, bijvoorbeeld op sectorniveau. In de huidige situatie kan de onderlinge werkverhouding ernstig verstoord raken. Dan is meer hierarchie een goede zaak. De onderhandelingscultuur moet worden afgeschaft."