Nieuws - 6 februari 1997

Het voorkomen van luchtfietserij is best pittig

Het voorkomen van luchtfietserij is best pittig

Het voorkomen van luchtfietserij is best pittig
Discussie over toekomst Wageningen
Een winkelier die zich sterk maakt voor een tramlijn tussen Ede en Wageningen. Een boekhouder die een lans breekt voor toerisme in Wageningen. En politici die hun mond houden. De gemeentelijke discussie 2000+ was anders dan andere inspraakprocedures. Dat was ook de inzet van de gemeente toen ze de hele Wageningse bevolking uitnodigde om na te denken over de toekomst van de stad
Het is vaak moeilijk uit te leggen aan voormalige klasgenoten, familieleden, collega's of studiegenoten die in de grote stad zijn neergestreken. Wageningen heeft geen station, een enkele bioscoop en geen McDonalds. Vanaf een studentenflat aan de rand van de stad is het slechts tien minuten fietsen naar het centrum. Toch heeft Wageningen drie coffeeshops, een schouwburg, een bloeiend uitgaansleven, krakers en een universiteit. Hoewel nogal compact, is Wageningen toch een echte stad
Maar de kleine grote stad wordt bedreigd. Na de teloorgang van de sigarenindustrie en het vertrek van de grafische sector is de stad voor haar werkgelegenheid steeds meer afhankelijk geworden van de LUW en DLO. Waar de universiteit zich kan meten met de internationale top, kampt de Wageningse middenstand met concurrentie uit Veenendaal en Ede. Om voorzieningen als een schouwburg in stand te houden, heeft de stad steeds meer inwoners nodig, maar groeien is zo goed als onmogelijk. Wageningen is omsingeld door natuurgebieden waar niet mag worden gebouwd
Met deze problemen op de agenda trok het college van burgemeester en wethouders zich medio 1995 terug voor een dagje op de hei, legt projectambtenaar J. Wiegel uit. Het college kwam terug met het idee om de kwestie voor te leggen aan de Wageningse bevolking
Zwammen
Om de discussie in goede banen te leiden, werd het adviesbureau BRO Adviseurs ingeschakeld. Het bureau uit Vught begeleidt gemeentes bij hun planvorming en heeft ervaring met het organiseren van inspraak door burgers. Drs D.C. Onderwater van BRO was in het begin sceptisch over het Wageningse plan. Het gevaar bestaat dat de deelnemers in het luchtledige gaan zwammen. Het voorkomen van luchtfietserij is best pittig.
BRO deelde de toekomst van Wageningen op in vijf thema's. Zo boog het ene groepje zich over de binnenstad, een ander over de Wageningse werkgelegenheid, terwijl een derde gezelschap van gedachten wisselde over het verkeer. Vijf keer kwamen inwoners van Wageningen bij elkaar om over de thema's te praten
Het aantal deelnemers aan de thema's sloot niet helemaal aan bij het belang ervan voor het hedendaagse Wageningen. Het onderwerp toerisme en recreatie trok ongeveer tweemaal zoveel deelnemers als het thema kenniscentrum. De verwevenheid van het kenniscentrum en de stad kwam op een andere manier tot uitdrukking. LUW en DLO kwamen in alle andere discussiegroepen ter sprake, zelfs als mogelijke toeristische trekpleister. Zo lanceerden diverse deelnemers het idee voor een soort Groen Evoluon
Over de toekomst van de Wageningse binnenstad waren veel deelnemers het grotendeels eens. Wageningen moet proberen zich te onderscheiden van de grootschalige winkelcentra in Ede en Veenendaal en ruimte maken voor kleine, gezellige winkels. Meer onenigheid was er over de bereikbaarheid van Wageningen. Een aantal deelnemers pleitte voor een nieuwe rondweg, waar anderen meer heil zagen in snelle verbindingen met het openbaar vervoer
Tweespalt
Ook de vraag hoe de gemeente meer werkgelegenheid kan creeren, zorgde voor tweespalt. Een aantal mensen wilde de potentie van de haven uitbuiten, wat werkgelegenheid zou kunnen opleveren voor laag opgeleide werkzoekenden. Door de aandacht van Wageningen louter te richten op het kenniscentrum, zou juist die groep buiten de boot vallen. Om de haven beter te ontsluiten, moet deze van plaats ruilen met de jachthaven, die op zijn beurt dichter bij het centrum zou komen te liggen, wat positief is voor het toerisme. Behalve hoge kosten levert de haven ook veel overlast op, zo vrezen de tegenstanders. Een nieuwe rondweg die aansluit op de haven, zou de groene omgeving van Wageningen aantasten, terwijl de haven niet veel extra werkgelegenheid oplevert
Ondanks de oorspronkelijke scepsis is Onderwater positief over het verloop van de stadsgesprekken. Er zit wel wat luchtfietserij tussen de bijdragen van de burgers, maar zelfs die hebben een betekenis. Als je hoort dat mensen het vaak hebben over een light rail-verbinding met Ede, dan kun je concluderen dat de inwoners hechten aan goed openbaar vervoer tussen Ede en Wageningen.
De belangstelling voor de 2000+ discussie vanuit LUW en DLO viel Onderwater wat tegen, al kan hij wel begrijpen dat de medewerkers andere zaken aan het hoofd hebben, nu hun werkgevers voor een ingrijpende reorganisatie staan. Ook P. Badoux, tot voor kort werkzaam bij het Marin en namens de sector kennisintensieve bedrijven van de Wageningse ondernemersvereniging betrokken bij de discussie, miste de inbreng van LUW en DLO. Veel meer inbreng zag hij van kleine kennisintensieve bedrijven. Die pleiten tijdens de stadsgesprekken voor meer samenwerking tussen de grote en de kleine kennisinstellingen. De groten hebben de kleintjes nodig om de dynamiek er in te houden, verklaart Onderwater
Lunchgroepje
Tijdens de voorbereiding van de stadsgesprekken was drs P. den Besten afgevaardigd namens de LUW. Volgens hem waren er wel degelijk mensen uit het kenniscentrum bij de discussie betrokken, al spraken ze niet namens de LUW of DLO. Het is zelfs nadrukkelijk van tevoren gezegd dat het niet de bedoeling was om een organisatie te vertegenwoordigen.
De LUW heeft volgens Den Besten wel belang bij de 2000+ discussie. Als voorbeeld noemt hij de weg naar Ede. Daar staan nu medewerkers van de LUW in de file. Als de gemeente die situatie zou verbeteren, dan is daarmee de LUW ook geholpen.
Net als Badoux is Den Besten enthousiast over een onverwacht gevolg van het project. De vertegenwoordigers van verschillende Wageningse instellingen die bij de voorbereiding van de stadsgesprekken waren betrokken, vormen nu een lunchgroepje. Een van de ideeen die tijdens het middagmaal het daglicht zagen, is het verbeteren van de samenwerking op het gebied van het facilitair bedrijf
Meer concrete resultaten van het project zijn eind maart te verwachten, als BRO een notitie voor de gemeente heeft afgerond. Eerst buigt het college van B&W zich over de stukken. Het laatste woord is aan de gemeenteraad. Onderwater hoopt dat zijn project niet wordt gebruikt als een inspiratiebron voor een Wageningse verkiezingsstrijd. Tijdens verkiezingen betrekken de partijen een vaste positie.
Verkiezingsitem
De politieke realiteit is anders. Het is logisch als we een aantal punten uit de 2000+ discussie voorleggen aan de kiezers, stelt PvdA-raadslid J.R.V.A. Dijsselbloem. Zeker de punten waarover nog onenigheid is, zoals de rondweg, lenen zich prima voor een verkiezingsitem. Ook CDA-collega Th. Lubbers ziet de rondweg als een item voor de komende raadsverkiezingen. Dijsselbloem verklaart dat de 2000+ discussie zijn mening over de rondweg nog iet heeft veranderd. Hij blijft negatief. Ook de mening van Lubbers blijft ongewijzigd. Het CDA is voor een rondweg en dat hebben we altijd al gezegd.
Lubbers vindt het niet schadelijk voor de discussie als de standpunten in de verkiezingstijd worden ingezet. Ik ben eerder bang voor rapporten die in de la verdwijnen, waar niemand iets mee doet.