Nieuws - 1 juni 1995

Het toekenningsbeleid

Het toekenningsbeleid

Door middel van deze brief willen wij onze grote bezorgdheid kenbaar maken over de recente ontwikkelingen in het NWO-beleid voor toekenning van projectgelden. NWO is (middels de Stichting Levens Wetenschappen en de Stichting Technische Wetenschappen) de grootste financier van zuiver en toegepast wetenschappelijk onderzoek op biologisch en chemisch gebied in Nederland. Nederlandse gepromoveerde onderzoekers in deze vakgebieden, die vaak hun loopbaan beginnen met een serie tijdelijke contracten (post-doc aanstellingen), zijn dan ook voor een groot deel afhankelijk van NWO voor de financiering van hun onderzoeksprojecten, als zij in Nederland aan de slag willen.

Onlangs bereikte ons het bericht dat NWO de aanstelling van een buitenlandse postdoc als voorwaarde stelt voor de financiering van een Nederlands onderzoeksproject (aan het onderzoeks-instituut NIOO-CTC). De argumentatie hiervoor zou zijn dat een buitenlander na afloop van de aanstelling geen beroep kan doen op een wachtgeldregeling. Afgezien van het feit dat een wettelijke basis voor het stellen van deze voorwaarde geheel ontbreekt, zijn wij in hoge mate verontrust door de mogelijkheid dat NWO verder zal gaan op de nu ingeslagen weg. NWO heeft als Nederlandse overheidsinstelling ons inziens tot doel de financiering en stimulering van Nederlands onderzoek. Momenteel is de arbeidsmarkt voor jonge doctors in de levenswetenschappen toch al erg krap, zodat zij vaak gedwongen zijn in het buitenland naar een betrekking om te zien. Het ontbreken van aanstellingsmogelijkheden in eigen land voor jonge onderzoekers leidt op langere termijn tot een verarming van het Nederlandse onderzoek. Bovend
ien ontstaat de sociaal onaanvaardbare situatie dat hoog opgeleide dertigers niet in staat zijn om werk te combineren met het in eigen land stichten van een gezin of het samenleven met een (in Nederland) werkende partner.

Uiteraard willen wij niet pleiten voor een beperking van het internationaal uitwisselen van wetenschappers. Voor dit doel zijn echter terecht al veel financiele middelen beschikbaar. De EU bijvoorbeeld is in het kader van diverse mobiliteitsprogramma's actief in de financiering van projecten voor jonge onderzoekers, die een korte periode in een ander land dan het land van herkomst willen werken. Ook in onze vakgroep werken veel buitenlandse post-docs en fellows en hebben de meeste Nederlandse onderzoekers een aantal jaren buitenlandse werkervaring achter de rug. Dit wordt als zeer positief ervaren door alle medewerkers, zolang deze uitwisselingen op vrijwillige basis plaatsvinden. De bezwaren tegen de huidige ontwikkelingen richten zich op het feit dat dit vrijwilligheidsbeginsel wegvalt, omdat er eenvoudigweg in Nederland nauwelijks banen meer worden aangeboden aan Nederlandse onderzoekers.

Wij willen het bestuur van NWO met klem verzoeken niet voort te gaan op de ingeslagen weg en Nederlandse onderzoekers niet bij voorbaat uit te sluiten van met Nederlands overheidsgeld gefinancierde onderzoeksprojecten. In het algemeen dient er in het aanstellingsbeleid geen onderscheid gemaakt te worden tussen Nederlandse en buitenlandse onderzoekers. Het protest tegen de scheve situatie die nu dreigt te ontstaan wordt binnen onze vakgroep door zowel de buitenlandse als Nederlandse post-docs en door het vakgroepbestuur onderschreven. Een rechtvaardig toekenningsbeleid vereist een open combinatie voor onderzoeksbanen en gelijke aanstellingsmogelijkheden voor Nederlanders en buitenlanders.

Namens het bestuur resp. de post-docs en fellows van de vakgroep Moleculaire Biologie