Nieuws - 15 juni 1995

Grotere rol afnemers in onderzoek

Grotere rol afnemers in onderzoek

De afnemers van het onderzoek zoals het bedrijfsleven, maatschappelijke groeperingen en de overheid, moeten een grotere stempel gaan drukken op het onderzoek. Dit staat centraal in het onlangs uitgekomen Ontwerp kennisbeleidsplan van het ministerie van LNV, en het is eveneens een belangrijke pijler van de binnenkort verschijnende nota Kennis in beweging van de ministeries van Economische zaken en Onderwijs en wetenschappen.

Alle drie de ministeries constateren dat de aansluiting tussen de kennisinstellingen en de markt, te wensen overlaat. Veel meer dan nu, vinden ze, moeten de instituten en universiteiten samen met de gebruikers de onderzoeksprioriteiten bepalen.

LNV wil de afstemming stimuleren door de lump-sum financiering bij onderzoeks- en voorlichtingsinstellingen te verminderen, ten gunste van meer project-financiering. Hierbij moeten de onderzoekers nadrukkelijk afgerekend worden op resultaten. De klanten kunnen bedrijven zijn, maar ook boeren, cooperaties of maatschappelijke organisaties. LNV gaat speciale subsidies verlenen aan afnemers met vernieuwende ideeen. Met dat stimuleringsgeld kunnen deze behalve onderzoekers, ook voorlichtings- of onderwijsinstellingen inschakelen.

Internationaal is samenwerking van onderzoekers met afnemers eveneens een issue. De Westerse donors van de internationale landbouwkundige instituten (CGIAR) benadrukten onlangs nog dat de prioriteiten meer moeten worden vastgesteld door lokale ontwikkelingsorganisaties. Ook zij willen meer projectfinanciering.

De nota's zijn in feite een bevestiging van wat al gebeurt. Universiteiten en de onderzoeksinstituten DLO en TNO zijn de laatste jaren al meer afhankelijk van projectfinanciering geworden, en daarmee van de wensen van de financier. En bijvoorbeeld de stimuleringspotjes voor biotechnologie van de overheid, staan al onder auspicien van het bedrijfsleven.