Nieuws - 5 januari 1995

Gemeente scherpt controle aan

Gemeente scherpt controle aan

B&W van Wageningen willen een scherper toezicht op de naleving van bestemmingsplannen, milieuvergunningen, bouwbesluit, algemene plaatselijke verordening, brandveiligheid en beeldkwaliteit (voorheen welstand). Tegelijk worden de verordeningen en vergunningen minder gedetailleerd om te voorkomen dat controle op naleving praktisch onmogelijk is zoals tot nu toe. Dit is vastgelegd in de nota handhaven met beleid.

De controle door de verschillende afdelingen van de gemeente wordt geintegreerd en in samenhang gebracht met handhaving door de politie. De zogenaamde buitendienstambtenaren zoals landmeters, bodes, toezichthouders milieu en inspecteurs van de openbare ruimte moeten daarvoor verder kijken dan hun afdelingsbelang rijkt. Bovendien is het gemeentelijk beleid bij aanpak van overtredingen uniform gemaakt, versneld en voorzien van prioriteiten voor de raadsperiode 1994-1998: In de binnenstad worden ondermeer illegale gevelreclame en geluidsoverlast aangepakt, op de Eng wordt de wildgroei aan illegale bouwsels bestreden en krijgt afval prioriteit door wekelijkse inspecties bij bepaalde bedrijven.

Dit jaar wordt speciale aandacht besteed aan bijgebouwen in Noord-West, de woningen bij de Oranjelaan op de Wageningse Berg en het scheiden en afvoeren van bouwafval in regionaal verband.

De gemeente gaat terughoudender om met openbaarheid; tot nu toe werden alle overtreders met naam en toenaam in de notulen van B&W genoemd. Milieu-overtredingen worden wel in een vroeg stadium actief naar de openbaarheid gebracht. De gemeente wil het initiatief nemen om met LU en DLO tot een beter toezicht rond de betreffende complexen te komen.