Nieuws - 10 augustus 1995

Gedwongen ontslagen

Gedwongen ontslagen

In WUB 23 van 6 juli bericht het WUB over gedwongen ontslagen bij de vakgroep Entomologie. Een aantal vakgroepmedewerkers heeft uit het concept-reorganisatieplan geconcludeerd dat hun taken komen te vervallen. Letterlijk: Uit inzage in de stukken blijkt dat bovengenoemd drietal het bericht op 13 april kreeg. Aangezien een ontslagprocedure in totaal negen maanden duurt, is pas in januari 1996 de kous af." Vervolgens meldt de journalist dat de personeelsconsulente niet gelukkig is met deze lange periode van afwikkeling(! ).

Gezien de ernst van de zaak moet ik hier met klem stellen dat deze weergave van zaken in strijd is met alle afspraken die er gemaakt zijn voor de omgang met een reorganisatie! Voor wie van de personeelsleden van een vakgroep geen plaats meer is na een reorganisatie kan pas besloten worden nadat alle procedures met betrekking tot de reorganisatie afgerond zijn. Het betrokken personeelslid krijgt dan te horen dat het college van bestuur het voornemen heeft om de betrokkene te ontslaan. Op dat moment dient een serieus herplaatsingsonderzoek plaats te vinden waarbij de betrokkene, gesteund door het mobiliteitsburo en gebruik makend van alle mogelijkheden die het flankerend beleid biedt, een andere functie zoekt binnen of buiten de LUW. Te denken valt daarbij aan collectief vrijwillig minder werken, een interne overplaatsing, aantrekken externe financiering, een remplacantenregeling et cetera. Lukt dat niet, dan pas zal de LUW overgaan tot gedwongen ontslag met een opzegtermijn van drie ma
anden. Ook in die periode gaat het herplaatsingsonderzoek door.

Deze procedure is vastgesteld in het overleg tussen het college van bestuur en de gezamenlijke bonden. Het college hecht, zo blijkt uit dit overleg, veel waarde aan een zorgvuldige omgang met boventallig personeel. Weliswaar is de periode van afwikkeling daardoor lang, maar dit biedt maximale zorgvuldigheid en doet recht aan een optimale inspanning om gedwongen ontslag te voorkomen. Helaas komt dit niet of nauwelijks naar voren in het gewraakte stukje. Het is, mede gezien de toch al grote onrust onder het personeel, betreurenswaardig dat dit niet goed belicht wordt in dit stukje.

Gedwongen ontslag is een juridische mogelijkheid om de formatie in te krimpen, maar AbvaKabo zal blijven eisen dat de afgesproken procedures zorgvuldig en volledig afgewikkeld worden. De AbvaKabo-leden in de verantwoordelijke dienstcommissie zullen erop toezien dat dat ook daadwerkelijke gebeurt.