Nieuws - 10 augustus 1995

Gebruik fungiciden lijkt onbeheersbaar

Gebruik fungiciden lijkt onbeheersbaar

De emissie van bestrijdingsmiddelen naar het oppervlaktewater voldoet niet aan de doelstellingen van het Meerjarenplan Gewasbescherming. Ook het terugdringen van het gebruik van fungiciden gaat minder snel dan verwacht. Dit schrijft landbouwminister Van Aartsen in de voortgangsrapportage Meerjarenplan Gewasbescherming.

De taakstelling voor de vermindering van het totale gebruik van gewasbeschermingsmiddelen ten opzichte van de referentieperiode 1984-1988 wordt overigens wel gehaald. Met name het verminderde gebruik van grondontsmettingsmiddelen is daarvoor verantwoordelijk. Deze daling is volgens Van Aartsen het effect van het versoepelen van de verplichte bestrijding van aardappelmoeheid, de lagere opbrengsten in de akkerbouw, de intensieve bemonstering van aaltjes en de inzet van resistente rassen.

Het grootste probleem blijft het gebruik van fungiciden, omdat deze groep ook een groot effect heeft op het oppervlaktewater. Ondanks het toepassen van resistente of minder gevoelige rassen blijft het fungicidengebruik groot en absoluut gezien worden nu meer fungiciden dan grondontsmettingsmiddelen gebruikt.