Nieuws - 7 december 1995

Erratum?!

Erratum?!

De verhuisplannen van een deel van de afdeling Studentenzaken zijn zeer recent weer ingrijpend gewijzigd, zo is ons vorige week persoonlijk medegedeeld. In een nota van het college van bestuur van 21 november aan de universiteitsraad betreffende de concept-begroting lezen we: Wij merken hierbij op dat wij voornemens zijn u nog tijdig een erratum op de HBBA-nota ten aanzien van de inhuizing van de afdeling SZ in het Bestuurscentrum te zenden". Hoezo erratum?

Raadpleging van Van Dale's Groot Woordenboek der Nederlandse Taal geeft voor het woord erratum de betekenis fout of drukfout. De vastgestelde plannen voor SZ een drukfout?

Gezien de historie komt dit bij ons als ongemeen cynisch over. Tien (! ) jaar plannen maken, vijf plannen en veel architectenkosten en verwachtingen verder blijkt het dus te gaan om een drukfout. En wij verkeerden sinds de gedane mededeling in de veronderstelling dat het om een beleidswijziging op goede gronden gaat. Een koerswijziging die ons opnieuw overvalt in het zicht van de haven die aanbouw Bestuurscentrum heet. De mededeling doet dan ook absoluut geen recht aan de wijze waarop de afgelopen jaren van ons uit constructief is gewerkt om tot een aanvaardbare oplossing voor de huisvesting te komen. Of inhuizing in het Bestuurscentrum zo'n oplossing is zal nog moeten blijken; wij hebben grote twijfels.

Van de wijze van werken hebben wij inmiddels vele katers. Wij vinden dat je zo niet met mensen om kunt gaan, personeelsleden, die loyaal hun werk zijn blijven doen in de gerechtvaardigde verwachting dat gemaakte afspraken ook zullen worden nagekomen. Noblesse oblige heette dat ooit. Een slechte beurt noemen wij dit.

Namens de betrokken medewerkers van de afdeling Studentenzaken