Nieuws - 2 maart 1995

Deel Grebbedijk onder noodwet

Deel Grebbedijk onder noodwet

Twee delen van de Grebbedijk moeten onder de noodwet vallen en nog dit jaar worden verbeterd, vindt het Waterschap Gelderse Vallei en Eem. Het gaat om het stuk bij het zwembad en het stuk dijk vanaf tuincentrum de Gruuntjes tot de veerweg naar het Opheusder Veer. Uitvoering wordt nog voor het einde van het dijkversterkingsseizoen, in september dit jaar, verwacht.


Medewerker waterkering ir P. Neijenhuis verzekert dat het waterschap de Milieu-effect rapportage (MER) op hoofdlijnen zal afronden. Alleen wordt voor de twee zwakke stukken de besluitvorming versneld. De provincie krijgt voor de toetsing van de ontwerpplannen minder tijd en er wordt niet meer naar consensus gestreefd met de adviesgroep. Deze mag alleen over de twee dijk-delen adviseren. In de adviesgroep zitten bewoners, agrariers en belangengroepen die ijveren voor cultuurhistorische, milieu- en natuurwaarden. Toetsing door de landelijke commissie MER is geschrapt. Wel komt er een landelijke commissie die kort de plannen voor de noodwetdijkvakken toetst.

Volgens Neijenhuis wordt er dus geen oud plan uit de lade gehaald. De verbeteringen aan de twee slechte stukken moeten met de andere verbeteringen in evenwicht zijn. We willen in de geest van commissie Boertien werken. Je moet niet alles waarvoor gevochten is overboord zetten."

Het waterschap wil in juni een inspraakavond organiseren over plannen voor de twee zwakke stukken. Uitvoering wordt begin september verwacht en zal voornamelijk binnendijks plaatsvinden. De aannemers zullen al in een vroeg stadium worden gezocht, aangezien er een grote vraag is ontstaan nu besloten is tot versnelde uitvoering van de dijkversterking in Gelderland. In oktober komt het definitieve plan voor de resterende stukken dijk in de inspraak. Hierop zijn wel onder de MER-procedures van toepassing.