Nieuws - 28 september 1995

Concentraties stikstof in milieu te hoog

Concentraties stikstof in milieu te hoog

De concentraties stikstof blijven hoog, zowel in oppervlaktewater als grondwater. De emissie van fosfaten naar de bodem is afgenomen. Evenals de depositie van verzurende stoffen vanuit de lucht.


Dit staat in Milieubalans, een inventarisatie van de toestand van het milieu dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene (RIVM) vanaf nu elk jaar opmaakt. De milieubalans verschijnt naast de Nationale Milieuverkenningen die een keer in de vier jaar verschijnen.

De nitraatconcentraties in de bovenste laag van het grondwater van de zandgebieden wordt nog in 95 procent van de gevallen overschreden. Bij ruim veertig procent is de overschrijding een factor vier of meer. In natuurgebieden is de nitraatconcentratie in een derde van het areaal te hoog.

De fosfaatemissie naar het oppervlaktewater door Nederlandse bronnen daalde met 49 procent. Hiermee is de doelstelling voor de periode 1985-1995, vastgelegd in het Rijnactieprogramma en het Noordzee-actieplan gehaald. Dit is voornamelijk gerealiseerd door de kunstmestindustrie, de rioolzuiveringsinstallaties en de wasmiddelenindustrie. De fosfaatafspoeling van landbouwgronden is echter gestegen met tien procent, grotendeels als gevolg van hoge bemestingsniveau's in het verleden. Ondanks het succes van de emissiereductie overschrijdt de fosfaatconcentratie in 75 procent van de waarnemingen in stilstaande wateren de grenswaarde. De algenbloei blijft dus voorlopig een probleem.

De verzuring is afgenomen. De voor 1994 gestelde doelstellingen voor de emissies van zwaveldioxide en ammoniak zijn gehaald. De uitstoot van stikstofoxides ligt echter nog ruim 100 miljoen kilo boven de doelstelling. De zwaveldioxide-emissie daalde ten opzichte van 1980 met zeventig procent, de ammoniak met zevenentwintig procent en de stikstofoxides met tien procent. De emissie-arme toepassing van dierlijke mest, injecteren in de bodem, heeft tussen 1990 en 1993 geleid tot een daling van tien procent.