Nieuws - 16 februari 1995

Commissie De Moor wil uniforme cursusduur

Commissie De Moor wil uniforme cursusduur

De commissie De Moor, die zich in opdracht van de VSNU buigt over de toekomst van het universitair onderwijs, voelt niets voor het vrijlaten van de cursusduur. In een op 9 februari verschenen interim-rapport pleit de commissie voor een uniforme cursusduur voor alle doctoraalopleidingen.


In uitzonderingsgevallen kan van deze uniforme cursusduur worden afgeweken, vindt de commissie. Een opleiding zou volgens de commissie slechts mogen worden ingekort als is aangetoond dat studenten een bestaand curriculum zonder kwaliteitsverlies in een kortere periode kunnen doorlopen. Een aanvraag voor een langere opleiding zou moeten worden ingewilligd als de noodzaak ervan blijkt uit internationale vergelijking van studies.

De commissie is evenmin voorstander van selectie aan de poort. De nadelen van toelating op basis van eindexamencijfers, volgens de commissie de enige geschikte methode, zouden te groot zijn. Daarom wordt voorgesteld de selectie tijdens de studie te verbeteren. Een student zou niet langer dan twee jaar aan enige Nederlandse universiteit of hogeschool voor de propaedeuse mogen worden ingeschreven.

Als aanvullend criterium stelt de commissie nog voor studenten die bijvoorbeeld binnen drie jaar er niet in zijn geslaagd 72 studiepunten te halen, inschrijving te weigeren. De commissie wil dat de instellingen meer mogelijkheden krijgen om studenten die niet studeren inschrijving te weigeren. Studenten moeten meer verplichtingen krijgen. Tegelijkertijd moet de studieleiding meer bevoegdheden krijgen om docenten die zich niet aan het onderwijsbeleid houden aan te pakken.