Nieuws - 15 juni 1995

College van bestuur wil vacaturestop

College van bestuur wil vacaturestop

Het college van bestuur van de Landbouwuniversiteit stelt de universiteitsraad voor om een algemene vacaturestop in te stellen voor clusters met een aanzienlijke overbezetting, omdat sommige clusters zonder nadere maatregelen er niet in zullen slagen binnen de kaders te blijven. Hoewel, volgens collegevoorzitter dr ir M.P.M. Vos, het aantal formatieplaatsen de afgelopen periode met tachtig is teruggelopen liggen sommige clusters flink achter op het schema. Met de vacaturestop, die ook geldt voor derdegeldstroomprojecten, wil het college bevorderen dat meer eerstegeldstroom personeel wordt ingezet voor extern gefinancierde projecten. De minclusters nemen nog steeds te vaak, tijdelijk, extra personeel aan voor dergelijke onderzoeksprojecten. Het college schrijft aan de universiteitsraad dat de vacaturestop het beleid moet intensiveren om overtollige medewerkers in te zetten bij extern gefinancierde projecten. De maatregel wordt afgekondigd in overleg met de betrokken sectordirec
teuren.

De vacaturestop zal niet gelden voor assistenten in opleiding. De commissie Financien en planning zal het voorstel in de eerstvolgende vergadering bespreken. Ook zal het college de vakbonden, tijdens een vergadering van het overlegorgaan personele aangelegenheden, over het voornemen informeren, hoewel instemming van de bonden geen vereiste is.