Nieuws - 21 september 1995

College gaat nieuw verdeelmodel onderwijs maken

College gaat nieuw verdeelmodel onderwijs maken

Het college van bestuur gaat zich opnieuw bezinnen op een methode om het onderwijsbudget over de vakgroepen te verdelen. Het college stelde de commissie financien en planning van de universiteitsraad voor de besluitvorming over het model uit te stellen.

Als reden voor herbezinning noemde collegelid mr H.A. van den Hoofdakker dat van het oorspronkelijke plan door alle amendementen weinig is overgebleven en dat het college nu geen goed inzicht heeft in de uitwerking van de veranderingen. Het college kan zich uitstel veroorloven, omdat het nieuwe model pas in 1997 wordt ingevoerd.

De raadsfracties toonden zich ingenomen met het voorstel tot uitstel. De personeelsfracties vonden het nieuwe model toch al te onzeker en wilden het eerst laten doorrekenen. Daarnaast toonden de fracties veel sympathie voor een door de Progressieve studentenfractie (PSF) ontwikkeld alternatief, waarbij de onderwijsinstituten geen geld maar punten verdelen. De instituten moeten de verdeling van geld van de clusterbesturen overnemen.

Of het college het PSF-voorstel gaat verwerken in het nieuwe plan, is nog de vraag. Het college is verheugd dat zijn doelstellingen overkomen met die van de progressieve studenten, maar de uitwerking van het PSF-plan vond het college te ingewikkeld. Het buiten-universitair lid A. Goedmakers reageerde geirriteerd op de collegenota, die ze teleurstellend noemde. In plaats van nota's schrijven had het college de afgelopen week beter kunnen proberen met de PSF tot een gezamenlijk plan te komen, meende zij.