Nieuws - 12 februari 1998

Buitenshuis

Buitenshuis

Buitenshuis
  • Via een bombardement van e-mailberichten hebben Amsterdamse beurspromovendi actie gevoerd tegen de lage beurs die ze krijgen van de faculteit der Politieke en sociaal-culturele wetenschappen. Hun beurs is niet, zoals toegezegd, per 1 januari omhoog gegaan naar drieduizend gulden, maar stijgt pas per 1 september tot 2750 gulden. Een kassiere bij Albert Heijn verdient meer dan wij. De faculteit is nu boos en dreigt de bursalen van het net te halen als het bombardement aanhoudt. De faculteit kampt met geldgebrek; gaat de extra verhoging door, dan moet het aantal promotieplaatsen terug van zestig naar vijftig. (Folia)
  • In Nijmegen is de laatste jaren, net als op andere universiteiten, sprake van een bestuurlijke marginalisering van de wetenschappelijke staf, stelt oud-decaan Vossen. De beheersorganisatie kreeg een dominante positie toen het college van bestuur uit drie personen ging bestaan, van wie alleen de rector uit de wetenschap afkomstig was. Inmiddels is de universiteitsraad opgeheven, zijn de wetenschappers in de minderheid in ondernemingsraad en faculteitscommissies en is de decaan niet meer de primus inter pares in een collegiaal bestuur maar de afdelingschef in een duidelijk hierarchisch gestructureerde beheersorganisatie. Er is een verantwoordingslijn naar boven, maar niet naar beneden, naar de wetenschappelijke staf die belast is met de uitvoering van de door meerderen bepaalde onderwijs- en onderzoekstaken. Het lijkt erop dat de universitaire bestuurders niet geinteresseerd zijn in de inbreng van de wetenschappelijke staf, stelt Vossen. (KU Nieuws)
  • De Groningse voorzitter van de personeelsfractie in de universiteitsraad is opgestapt, omdat de strijd tussen het college van bestuur en de raad over de bevoegdheden haar te veel tijd kost. Sinds augustus hebben college en raad ruzie over de invoering van beurspromovendi - de raad wil instemmingsrecht, het college wil volstaan met een bespreking. Over elk nieuw onderwerp zal weer zo geknokt moeten worden. Dat kost te veel tijd, stelt voorzitter P. Sarkar, die binnen de vakgroep Romaanse talen veel tijd nodig heeft voor onderwijs. Ze signaleert een grote kloof tussen de bestuursplannen en de werkvloer. Al die mooie woorden over onderwijs, terwijl bij de reorganisatie bij Letteren de beste docenten verdwijnen. (UK)
  • De beroemde Leidse historicus Frits van Oostrom heeft bedankt voor de mogelijkheid superhoogleraar te worden aan de Universiteit van Amsterdam. Van Oostrom kreeg het aanbod om in alle vrijheid onderzoek te doen, zonder bestuurlijke en onderwijsverplichtingen, en hij mocht zijn tien man sterke groep meenemen. Toch maar niet. De medewerkers, mijzelf incluis, kunnen nu op de fiets naar hun werk en in Amsterdam ben je geen onderdeel van een vakgroep en dat is toch eenzaam. Van Oostrom heeft Leiden en Amsterdam niet tegen elkaar uitgespeeld, maar de eerste gaat nu kijken of de bezuiniging bij zijn groep kan worden verzacht. (Mare)
  • Biologen van meerdere universiteiten, waaronder Nijmegen en Wageningen, zetten een digitaal kenniscentrum op waar studenten informatie kunnen opzoeken en leren toepassen rond thema's. De deelnemende universiteiten bieden elk specifieke kennis aan, stelt de Nijmeegse coordinator Maurice Martens. In Nijmegen wordt vooral nadruk gelegd op de fysiologische biologie, Wageningen heeft weer veel meer verstand van biologie van planten. Het doel van dit project: het bevorderen van zelfstudie onder studenten. Nijmegen hoopt het programma komend studiejaar te gebruiken bij het vak Biologie van de cel. Op termijn moeten de studenten dit zelfstudieprogramma thuis kunnen volgen, stelt Martens. (KU Nieuws)
  • De Tilburgse economiefaculteit wil leerstoelen laten sponsoren, die dan de naam van de geldgever dragen. De economen zijn ontevreden over de bijzonder hoogleraren die door externe organisaties worden gefinancierd: die komen meestal in de wetenschappelijke periferie terecht. Daarom maar zelf actief de markt op, denken de economen. Ze willen named chairs. Nu is het nog zo dat een bedrijf de inhoud van de leerstoel bepaalt, bij named chairs wordt die invulling overgelaten aan de faculteit, stelt decaan Van der Duyn Schouten. Kieskeurig is hij niet. Of het nu gaat om een bedrijf dat computerchips maakt of chips die je kunt eten, maakt allemaal niet zoveel uit. (Univers)