Nieuws - 27 februari 1997

Buitenshuis

Buitenshuis

Buitenshuis
  • De eerste vorm van e-mail-terreur doet zich voor op de Vrije Universiteit Amsterdam. Slachtoffer is natuurkundedocent prof. E.J. Tuininga. Een onbekende stuurde een e-mail-bericht rond dat het verboden is nog langer tentamens te verhandelen en te kopieren. Overtreding kan tot strafrechtelijke acties leiden. Wat getekend: Tuininga. Deze weet van niets en denkt dat een onbekende baalt dat de studenten geen tentamenvragen mogen inzien
  • Een kledingzaak die haar klanten inkomenssteun geeft voor de aanschaf van dure maatkostuums, zal als bizar worden beschouwd. Toch is dit de situatie waarin de universiteiten zijn komen te verkeren door de verkorting van de studiefinancieringsduur tot vier jaar. De universiteiten nemen nu in plaats van de overheid het wegvallende vijfde jaar van de meeste betastudies voor hun rekening. Deze beeldspraak is van de Groningse docent Sjaak Swart, die er berustend aan toevoegt: De universiteiten kunnen niet veel anders.
  • De Universiteit Utrecht gaat haar studenten geld geven als ze hun prestatiebeurs verliezen door een slecht studeerbaar programma. De ouderejaars krijgen geld als ze hun studie met meer dan een maand moeten onderbreken vanwege slechte roostering of onvoldoende begeleiding. Eerstejaars krijgen compensatie tijdens hun propedeuse als ze geen 21 studiepunten halen. De universiteit betaalt dan de beurs. De vergoeding kan stevig oplopen als een student er door studievertraging buiten zijn schuld niet in slaagt het vierjarige programma in zes jaar af te ronden. Utrecht vergoedt dan de beurs in het tweede, derde en vierde jaar
  • Als de Universiteit van Amsterdam kiest voor een ondernemingsraad en studentenraad als opvolging van de universiteitsraad, heffen we onszelf op, declameerde de fractie Progressief Personeel twee weken geleden. Inmiddels stelt de fractie echter: Wij vinden de ondernemingsraad ook beter dan de universiteitsraad. En: Het college stelt terecht dat het beter is te breken met het verleden. De studenten krijgen er nu van langs van PP: ze gedragen zich in de universiteitsraad als een consumentenorganisatie en zijn vooral geinteresseerd in computervoorzieningen en openingstijden van de bieb. De Amsterdamse studenten noemen de kritiek belachelijk
  • Het Leidse mediaoffensief om een bindend studieadvies in te voeren in de propedeuse om de beste universiteit van Nederland te worden, miskent het wezen van een universiteit, meent rector Job Cohen uit Maastricht. De universiteit is een eilandenrijk en het is volstrekt uitgesloten dat een universiteit op alle terreinen toppers in huis heeft. Leiden voert het bindend studieadvies in om docenten te manen tot beter onderwijs, meent Cohen. Dat vind ik goed onderwijs over de rug van de studenten. Zullen we maar weer gewoon aan het werk gaan en al dat gepraat over de beste en de top laten voor wat het is?
  • De lobby onder de exacte wetenschappers om ook vijfjarige studieprogramma's te realiseren, in navolging van de technische universiteiten, neemt grote vormen aan. De visitatiecommissie die de opleidingen Natuur- en Sterrenkunde in Nederland beoordeelde, vindt een extra cursusjaar nodig. De huidige opleidingen zijn te zwaar en te smal en worden in het buitenland niet voor vol aangezien. Ook de biologen blijven bezig het vijfde jaar in de wacht te slepen. Utrecht begint volgens de folders komend studiejaar met een vijfjarige opleiding Biologie, maar formeel is nog niets geregeld. Zes universiteiten met biologie-opleidingen bereiden een rapport voor waarin ze het extra cursusjaar bij minister Ritzen gaan bepleiten
  • Management-peptalk uit Twente: met de nieuwe bestuursorganisatie van de MUB moet de universiteit een complete bestuursomslag maken. De ingredienten: het college van bestuur en tien facultaire decanen vormen een Management Team. Ze zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het beleid en krijgen vergaande bevoegdheden. Het vakgroeps- en faculteitsgerichte denken dient te verdwijnen. Een systematisch distantieren van conclusies van het Management Team houdt in dat men zijn functie ter discussie stelt. Verder moet het contact met de hoogleraren gestalte krijgen in een College van Hoogleraren, onderverdeeld in Kamers van verwante richtingen. Op deze manier hoopt het college van bestuur meer contact te krijgen met de smaakmakers op de werkvloer